Category: Appam – Nagamese

Jan 22 – Thik tagot!

2 corinthians 12:9 ami laga khemai kafi ase apuni karone; kile koile ami laga tagot hi thik kure komjur te.

Apuni ke mati ase thik hobole tagot te. Itu karone, itu zaroori ase ki apuni hi nijor laga tagot ke thik kuribole. Isor logote tagot thaki kene kobi: “ I ami sob kuribole pare Jisu pora  jun hi amike tagot diye.” Phillipians 4:13

Raja David tai ase jun hi dagor hoishe tagot thaki kene tai laga sob homoi te aru Isor ke naam uncha kura te khushi thaki kene. Tai inika koi: “isor hi amilaga tagot aru gana ase, aru tai hi ami laga mukti ase” psalms 118:14.  Kitya bi nijor ke mon dukh nakuribi itu bhabna kuri kene ki apuni komjur ase, apuni logote kun bi nai koi kene aru pora likha nai koi kene.

Pobitro kotha pora amikhan ke itu koi: “isor pora chuni she budhu saman khan ke itu prithibi laga sorom khilabole budhi thaka khan ke, aru Isor pora chunishe aru apunike swarg laga tagot dishe. David koi: 2 Samuel 22:40,30 apuni amike hath dishe tagot laga judho karone; apuni ami laga niche kuri dishe jun khan ami khilaf te khara kuri she. Kile koile apuni pora hi ami sipahi khan ke lorai kure; ami laga Isor pora hi ami diwar te uthibole pare.

Israel manu khan kun bi komjur thakanai. Moses jun hi taikhan ke Egypt pora ulaishe, kitya bi lengra thakanai nahoile bi suku pora nidikha thakanai judi bi tai 120 sal laga thakishe utu homoi te. Itu nishina hi caleb laga tagot bi khotom huanai 85 sal thaka homoi te bi. Tai koishe: Joshua 14:10-11 yate ami aji laga din te 85 sal hoishe. Hoilebi ami tagot ase aji laga din te bi jinika moses pora potha din te thakishe; jinika ami laga tagot utu homoi te thakishe inika hi ase, aru itya ami laga tagot judho karone ase, duita karone bi ja aru aha laga bi.

Sobse pola apuni mukti hua homoi te tagot thakibo lage. Juntu homoi te apuni Isor ke jani loishe, apuni Isor ke mehsus kuribole parishe aru pura swarg apuni logote thakishe. Itu karone david kushi pora  kandi kene koishe: “oh Isor Jehovah, tagot ami laga mukti laga, apuni ami laga matha dakhaishe judho laga din te Psalms 140:7.

Dusra tu hoile, Isor laga kotha te bi tagot ase. Pobitro kptha pora koi: 2 corinthians 6:4,7 amikhan mon shanti kori kene, rukhi kene, digdar buki kene bisi kam aru dukh kori kene itu dikhai ase amikhan ki kori ase nakhai kene aru naghumai kene thakishe.amikhan hosa khobor koa nimite aru Isor laga tagot nimite . amikhan hosake dao nisina dhuri kene rakhi se, maribole nimite bi aru amijkhan ke bachabole nimite bi.

Tarwal atma laga, juntu pobitro kotha ase, ephesians 6:17. 2 corinthians 10:4. Tisra tu hoile tagnot ase pobitro atma te bi. Apostle paul pora koi tai laga epistles khan te bi romans 15:13 itya hobole dibi Isor akha laga apuni ke bhorta kuri dibole sob khushi, shanti pora Biswas kuri kene, ki apuni akha pora hi bandhi kene thakibo Isor laga pobitro atma laga tagot pora. Isor laga bacha khan, ahibi agete, hobole dibi tagot amikhan ke isor pora diya tu thik.

Aji bhabna kuribole laga pobitro kotha tu hoile psalms 84:7 tai khan jai tagot te tagot loi  kene; sob bi khara kore Jehovah agete zion te.

Jan 21 – Thik thaka sundor!

Psalms 50:2 sob phine sundor nagar, zion te, tate pora Isor Jehovah chamki ase.

Thik sundor apuni khan logote pabole lage, jitya apuni thik rata phine jai. Itu swarg laga sundor ase-juntu krista laga noksa ase. Apuni laga sundor tu iman thik hobo lage ki jitya manu apunikhan ke sabo apuni te krista ke dikhibo.

Yate sundor laga motlob tu hoile bhitor laga sundor ke koi ase bahar laga sundor ke koa nahoi. Bhitor atma laga sundor hi amikhan laga jibon te zaroori ase.

Apostle paul pora likhe 1 peter 3:4 ulta apuni laga sundor khan mon bhitor pora ahibole lage, ekta morom aru shanti atma laga sundor, juntu Isor laga ageta sob pora sundor ase.

Isor laga bacha khan nomro aru thanda atma hobo lage. Bishi achurit sundor ase shanti mon thaka tu . jitya apuni Jisu ke sabo, ami khan pure ki tai  ekta shanti atma thakkishe. Shanti thaka laga jagate amikhan shanti hi rakhibo lage. Amikhan laga Isor  shanti thakishe, jitya Pharisees aru scribes khan pora itu bodmas maiki ke anishe.

Jitya manu khan taike kiba kobi koi kene uksai thakishe, tai taikhan ke koishe: “apuni khan majote kunbi inika ase jun paap kuranai, taike poila itu maiki ke pathor maribole dibi”. Aru itu pichete tai chup thakishe. Inika shanti hi amikhan laga tagot ase. Itu sundor mon  pora hi utu bodmas maiki pora markhai muribole thaka pora bachai she.

Bishi manu ase jun khan narukhi kene hi kotha kuri thake, taikhan nijor alaga zaban ke sambhali bole napare. Pobitro kotha te koi ki tai sob thik te sundor ase aru bishi bhal ase (song of Solomon 6:10) Isor laga baccha khan, jitya apuni bishi homoi  Isor logote thakibo  prathana te, apuni bi tai nishina hi mon te shanti hoi kene bhitor pora hi sundor hobo.

Itu sundor adot apuni logote bi pabo. Aru Isor pora apuni  te khushi hobo aru apuni laga sundor mon te jote iku biys=a dagi napabo.

Aji bhabna kuribole laga pobitro kotha tu hoile song of Solomon 7:6 apuni kiman bi sundor ase apuni laga morom kiman bi bisi ase.

Jan 20 – Sob Thik!

Matthew 5:48 itu karone, apuni hobo thik, jinika apuni laga baba swarg te ase thik.

Itu Isor laga icha ase ki apuni thik hobo lage tai laga piche thaki kene tai laga adot khan loi kene. Itu karone tai amikhan ke adesh diye Leviticus 11:45 apuni khan pobitro hobo, kilekoile ami pobitro ase. 1 corinthians 1:9 isor ke Biswas kuri kene thakibo lage; Isor jun amikhan ke mati kene tai laga chokra aru amikhan laga malik Jisu Krista ke amikhan logote milaishe.

Amikhan laga Isor laga icha hosa thaka laga bi itu verse pora janibole pai psalms 51:6 apuni mon laga hosa ke lagi ase; apuni laga bhabona khan ke amilaga dimag te ghusai dibi.    Tai amikhan ke pura thik hobo dibo mon jai tai nisina hi. Sob thik thaka tu inika ase juntu amikhan pungchibole pare kilekoile Isor amikhan ke iku bi amikhan naparibole laga rasta te jabole icha nakure.

Ekbar bhabna kuribi ki apuni laga ekta chutu bacha ase jun tin sal hi ase. Tai khali tinta biscuit hi khabole para laga ase. Inika jani kene apuni taike joborjosti aru bishi biscuit khabole dibo? Ekta beya baba bi inika nakuribo. Itu nishina hi amikhan laga swarg laga baba bi apuni ke joborjosti nakuribo juntu apuni kuribole naparibo. Itu karone Biswas kuribi apuni laga sob mon di kene ki apuni itu kuribo paribo, thik hobo paribo, juntu Isor apuni logote icha kure.

Amikhan laga Isor tu icha kure ki apuni sob thik hobo tai nishina kilekoile amikhan ke tai  nishina hi bonaishe. Eden laga garden, Ior pora itu manu ke bana tu niche pora mati uthai kene banaishe tai laga noksa nishina. Itu karone tai amikhan ke tai laga saas dishe aru amikhan jibon paishe,a ru manu jibon paishe.

Amikhan laga Isor apuni ke inika hi thik bonabole mon ase jun hi atma te muri kene ase pap karone taikhan ke pura thik bonabole. Itu karone hi tai apuni ke thik laga rasta te loi jai ji tu amikhan tai laga khun pora pai she, tai laga pobitro kotha pora  aru pobitro atma pora. Isor laga bach khan, tagot thakibi ki apuni laga sob porikha khan, komjuri khan aru biya khan khan par hobole ase. Isor apunike sai ase hari ja laga noksa nishina nahoi, hoilebi achurit pora jita laga noksa nishina. Itu karone mon dibi aru age barhi  jai thakibi apuni pobitro laga rasta te aru sob thik hobo nimite.

Aji bhabna kuribole laga ppobitro kotha tu hoile ephesians 4:13 inika pora amikhan sob mili kene Biswas te ekta hoi jabo aru Isor laga chokra kre thik pora buji bo, amikhan sob dangor manu hoi jabo aru  Krista tok punchibo.

Jan 19 – Thik phine!

Hebrews 6:1 Ahibi jabo Thik phine!

Aji kali laga homoi te, jitya amikhan bishi usor ase Isor Jisu Krista dusra baar ahibo laga, bishi zaroori ami khan bhabna kuribo laga tu hoile thik phine thakibole laga rasta te agh barhi jabo lage. Itu kotha ‘thik’ motlob tu hoile Isor Jisu Krista laga sob adot amikhan thaka ke koi ase.

Jitya amikhan ‘thik’ koi itu saman amikhan ekrati pora pabole laga kotha nahoi nahoilebi ekmahina ba eksal te. Hoilebi it utu hoile swarg laga anubhav ase juntu apuni khan Isor laga khemai pora hi pabo aru nijor kuchis kurile Isor laga rasta te berabole titya hi pabo. Hodai din apuni khan itu te agh barhi jabo lage itu thik rate te.

Bishi biswasi khan itu jibon te zinda thake kile koile taikhan laga prithibi laga icha ke pura kuribole nimite aru tai khan mon te iku bhabna aru dukh bi nai tai khan laga atma ke thik kuribole nimite  jitya Isor Jisu dusra baar ahibo hommoi te. Bishi khan laga jibon tu hoile tai khan laga hodai din laga saman aru icha khan ke pura kuribole nimite hi ase. Apostle paul pora binti kure  amikhan laga  jibon ke thik kuribole nimite. Tai laga icha thakishe ki sob manu bi Krista  te thakibole nimite.

Jitya puni Krista logote berai aru lagatar thik rasta te agh barhi jai, apuni khali atma laga anubhav nahobo hoilebi Isor laga achurit kotha khan bi hunibole aru dikhibole pabo. Itu pora apuni khan pobitro rasta te thik thakibole paribo, Isoar laga morom loi kene, Biswas te aru Isor Krista laga sob adot khan loi kene. Pobitro kotha pora koi 1 John 3:2 ;hoilebi amikhan itu jani ase jitya Jisu Krista ahibo, titya amikhan bi tai nisina hobo, kilekoile titya hi taike hosa pora sabole paribo.

Itu manu laga tagot pora thik rasta te berabole paribo- morom te thik, Biswas te thik, nomro te thik, aru sob bhal kam te thik? Jitya itu sawal tu Isor laga manu khan ke hude, taikhan inika koi: itu kitya bi naparibole laga ase amikhan laga sob adot khan thik kuribole jibon te. Apuni khan itu bhabna kuribo lage ki ami Krista   te hi thik ase. Itu tai laga parchai hi ase ki amikhan thik hobole mon jai. Jitya apuni Isor laga kotha te hodai din puri kene bhabna kuribo lagatar, apuni hosa bi thik rasta te berabole janijabo aru thik rasta te thakibo. Aru Krista laga sob adot khan apuni logote thkibo juntu thik ase.

Isor laga bacha khan, bhabna kuribi hodai din Isor laga kotha te aru tai laga icha te. Hodai din Isor logote kotha koi kene rishta banai kene rakhibi. Jitya apuni itu kuribo, apuni najani kene bi apuni thik rasta te hi thakibo aru Isor laga parchai hobo.

Aji bhabna kuribole laga pobitro kotha tu hoile 1 John 3:3 aru sob taikhan jun hi Biswas ase tai uporte tai nijor ke sapha kuri loi, jinika tai sapha ase.

Jan 18 – Notunkora Shakti!

2 Corinthians 4:16 itu nimite amikhan kityabi mon chutu nakure. Amikhan bura hoi jaishe koikene komjur hoilebi ami khan laga atma din dinte notun hoi ase.

Jitya apuni Isor ke prathana kure notun kuri dibole apuni laga mon atma aru dimag ke- tai sob notun kuri diye. Tai apuni ke notun Shakti aru notun khemai diye. Pobitro kotha pora itu bi koi ki ami khan laga atma tu hodai din notun hoi jai.

Isor pora duita kam kure apuni laga bhitor laga mon ke notun kura homoi te. Ekta tu baptism ase, jun tu pora apuni purana te muri jai aru ekta notun jibon hoi, Biswas te. Aru dusra tu pobitro atma pora chuni loa. Apostle paul pora sapha pora amikhan ke koi ken ease titus 3:5 tai amikhan ke bachai dise. Tai inika itu nimite koranai kile koile amikhan kiba ekat bhal kori ase koi kene, hoilebi kile koile tai amikhan  ke bisi morom kure koikene, tai amikhan ke pobitro atma di kene bachai dise, aru amikhan ke sapha kori di kene bahai dise.

Jitya apuni Krista tea he, apuni pura jibon te muri jai, apuni laga purana papi jibon te. Itu ekla nahoi kene, apuni ke pani pora bi sapha kure juntu janai diya ase ki apuni laga jibon Krista laga jun hi jinda thakishe morishe aru uthishe. Itu homoi te Isor apuni ke pobitro atma pora bi borta kuri diye.

Itu Isor laga icha ase ki apuni laga tar apuni laga Shakti ke notun  kuri thakibole. Itu nimite hi tai apuni khan uporte tai laga pobitro atma ke ahibole diye. Jitya pauni pobitro atma pora bhorta hoi , apuni Isor logote ekta hoi jai aru apuni bodli hoi jai. Pobitro kotha te koi 1 Corinthians 6:17 hoilebi tai jun hi Isor logote milishe tai laga mon logote bi ekta hoi.

Apunikhan sob bi john Wesley ke hunishe hobola, Isor laga naukar.ekbar ekat reporter pora taike hudishe : sir, jitya sob girja khan bondh hoi iku attendance nathaki kene, hoilebi apuni laga girja bhorta thaka laga ki motlaob ase? Itu uporta john Wesley pora koishe nomro hoi kene: ami nijor ke pura pobitro atma laga Shakti notun hobole diye. Aru manu bishi jama hoi kile koile taikhan sabole mon kinika ppobitro atma laga Shakti ami te chule.

Isor laga bacha khan, apuni bi icha ase apuni laga bhitor monke tagot hobole aru apuni laga atma lag jibon notun hobole? Morom pora Isor laga pobitro atma  ahibole apui laga mon khali rakhibi. Aru Isor pora  hosa bi apuni laga jibon ke notun kuri dibo aru apuni laga atma laga icha sob pura hobole dibo.

Aji bhabna kuribole laga pobitro kotha tu hoile John 14; 17 atma hosa laga junke itu prithibi pabole napare, kilekoile itu prithibi taike nadihe nahoilebi najane; hoilebi apuni janee, kile koile tai apuni logote thake aru hodai din apuni te hobo.

Jan 17 – Achurit !

Psalms 71:7 ami bishi nimite achurit bonishe, hoilebi apuni hi ami laga tagot ase!

Jitya ekta manu Jisu ke loi, tai Isor laga achurit ashirbad tu pai. Hoilebi bishi baar, tai manu khan laga kotha hunibole pai kile notun tarika cholaiase koi kene? Kile tai purana isor ke yaad kuri ase? Kile tai bhag naloi niom  aru isor laga puja nishina? Homoi te taike nijor laga parivar pora bi dukh diye.

Nicolaus Copernicus – ekta dangor scientist jun hi suraj ke majote ase koi kene dikhaishe aru prithibi tu itu laga gherav te. Hoilebi utu homoi laga manu khan itu kotha ke mana nai. itu manu tai khan laga dharm ke namane, itu nimite taike jinda jolai dishe. Kiman biya hoishe!

Jitya apuni hosa ke janobo aru manibo, apuni khan rasta bon kura bishi pabo. Raja david pora koi psalms 71: 7 ami bishi nimite achurit bonishe, hoilebi apuni hi ami laga tagot ase! Jitya biswasi khan poila din laga Krista ke loi, bishi dangor jhamela ulaishe – Pharisees, sedducees aru scribes khan laga majote. Poila laga biswasi khan ke taikhan laga jati pora ulaisdishe aru bishi dukh bi dishe.

Aji laga homoi te bi amikhan bishi biswasi khan dukh pa dikhi tai khan laga bosti te. Bishi dukh khan tai khan samna kure jun khan Krista ke Biswas kure. Taikhan ke ekta kunha pora bi pani lobule mana kure, nahoilebi ekta jagate kam kuribole mana kure. Aru Sarkar pora saman aru hohai paa bi bond kuri diye.

Ami khan laga Isor Jisu Krista koishe: matthew 5:11,12 apuni khan khusi hobole lage jitya manukhan apuni ke gali dibo, dukh aru digdar dibo  aru ami laga namte apuni ke misa mishi bodnam dibo. Bhal lagibi aru monte bishi khushi hobi, kilekoile apuni khan nimite swargte apuni nimite bisi dangor inam rakhi kene ase. Apuni khan laga agete jun prophet khan ahisile, taikhan ke inika hi dukh aru digdar dise.

Pobitro kotha tea mi khan puribole pai bishi biswasi khan laga kotha khan jun buje Isor laga notun jibon daan diya aru bhoi nakuri kene itu dukh khan laga samna kure. Kile koile taikhan notun jonom thakishe bisws te, tai khan itu prithibi laga sath dishe. Taikhan nijor laga jibon bi dibole bi bhoi nakure aru Isor laga hosa kotha te koi thake.

Isor laga bacha khan, apuni khan bi inika dukh aru digdar laga samna kuri ase naki? Bhoi nakuri, kilekoile Isor hi apuni laga sahara ase aru apuni laga tagot biase.

Aji bhabna kuribole laga ppobitro kotha tu hoile Romans 8:18 ami laga bhabna pora, aha kali juntu asish amikhanke dibole ase utu logote itya laga dukh ke saishe koile  itya laga dukh iku bi nai.

Jan 16 – Notun prithibi, notun swarg!

Isaiah 66:22 jinika notun prithibi aru notun swarg khan ami laga tagot ke loi kene thakibo, thik inika nisina apuni laga khandan khan aru apuni laga notun nam khan itukhan ke loi kene thakibo.

Notun swarg aru notun prithibi ami khan karone rukhi ase jun khan notun jibon krista te paishe. Isor pora notun swarg  aru notun prithibi sob khan karone banaishe jun khan tai laga nam ke  Biswas kure aru taikhan laga mon te loi ken ease.

Amikhan laga Isor swarg te naja agote, tai chela khan ke saishe aru koishe: “amilaga baba laga ghorte bishi kamra khan ase- hoilebi ami jai kene apuni khan karone thik kuribo.” Aru inika laga homoi te bi tai amikhan karone jaga thik kuri thakibo.

Jitya itu prithibi ke bi tai 6din te banaishe, kiman sundon samundar, pahar aru phul paudha  kiman sundor janwar khan banaishe, bhabna kuribi kiman sundor aru bhal thakibo hodai din karone thakibole laga swarg tu ami khan karone hazar sal pora banai thaka tu.

Jitya Isor prithibi ke banaishe, satan eden laga garden te ghushishe itu saap laga roop te aru eve ke thogai dishe.hoilebi satan tu kityabi notun prithibi aru noptun swarg te jabole naparibo. Itu kilekoile Isor pora hodai din karone satna khan ke chain pora bandi dibo. Notun swarg aru prithibi tu khali biswasi khan karone hi ase.(revelations 21:27)

Utu din khan te  noah aru tai laga parivaar nao te ghushishe. Bishi din borokhun di thakishe narukhi kene. Titya utu nao tu Ararat laga pahar te rukhi  jaishe. Jitya noah utu nao pora ulaishe, tai itu prihibi dubi jaa tu dikhi paishe. Kun bi poila laga manu khan ke dikhi paanai. Tai ekta notun prithibi te aha nishina hoishe tai laga parivaar khan ke loi kene.

Butterfly khan tu tai laga anda pat ate hi diye. Itu larva tu anda pora ulai kene utu pata ke hi khai thake. Itu puka hi caterpillar hoijai aru bishi deri tok cocoon te hi nahilikene thake. Hoilebi thik homoi te, itu ekta sundor butterfly ulai aru ekta notun duniya tu dikhibole pai. Tai laga purana jibon tu hoile pata hi ase. Aru notun prithibi te tu iman sun dor phul aru ghash khan ase.

Oh Isor laga bacha khan, jitya apuni itu swarg laga rajyo te ghushibo, apuni ekta notun jibon hobo aru Krista nishina hi hobo aru itu ujala te jabole paribo. Aru utut te tu iku pap nathakibo, shrap nathakibo, kun bi bimar aru bhuk tenathakibo. Itu ekta mati ase jote dukharu kanda nathakibo.

Aji bhabna kuribole laga pobitro kotha tu hoile Revelations 21:1 itya ami dikhe notun swarg aru notun prithibi, kile koile poila laga swarg aru poila laga prithibi jaishe. Aru tate samundar bi thakanai.

Jan 15 – Notun noksa!

1 Corinthians 15:49 jinika amikhan sabole itu prithibi te banai diya manukhan nisina ase , thik inika nisina hi swarg te banai diya manukhan nisina bi amikhan hoi jabo.

Isor pora amikhan sob ke notun noksa dishe, jun khan Isor Jisu Krista te notun jonom hoishe. Itu  noksa  tu Isor Jisu Krista laga noksa nisina ase- jun swarg laga Isor ase. Apuni khan bi swarg te thaka khan nisina hi bodli hoi jaishe.

Olop sal agote ami ekta magazine te news purishe. Itu ekta parivaar laga report thakishe jun hi tai khan laga kala suwali ke sadi dibole mon jai. Bishi manu pora taike mana kurishe tai kala hua pora. Ses te tai laga ama baba dangor dehej dibole ulaishe ekta mota ke jun laga background bhal thakanai. Hoilebi itu chokri notun ghor te sadi hoi kene bi taike bishi khan  pora biya pai aru utu ghor te taike sonman nakure tai kala hua pora. Bishi dukh te thaka karone itu chokri tu suicide kuri loishe. Jitya ami itu report purishe ami bishi mon hoishe. Kali ekta verse hi ami laga mon tea he itu homoi te Song  of Solomon pora, “ami kala ase, hoilebi  sundor ase”.

Apuni itu prithibi te thaka homoi tok apuni khan adam laga pap pora kala hoi ken ease. Hoilebi Isor Jisu Krista pora apunike kitya bi mana kuranai hoilebi apuni uporte bishi morom thaki kene apuni ke bisari bole ahishe, apuni laga atma laga morom. Sob pap aru shrap khan dhulaishe tai laga khun pora, aru itu pora hi apuni ke sundor banai. Jitya apuni adam laaga pap pora kala hoi kene thakishe, titya apunike Krista te sundor banai dishe.

Apuni laga jibon laga sob dinkhan tea dam aru Krsita lagaadot khan pai. Hoilebi ekdin trumpet laga awaz hunibo. Jitya ses laga hala hobo titya ekbarte , suku bon kori kene khula pora bi joldi, amikhan bodli jabo.  Kilekoile jitya utu awaz hobo, titya junkhan mori jaishe taikhan aru kityabi nomoribole jinda hobo, aru amikhan sob bodli hoi jabo. kilekoile juntu moribole pare utu bodli hoi kene aru kityabi namoribole laga hobole lagibo; sob khotom hoi jabo parikhan kityabi khotom nahobole laga hoi jabo. 1 Corin 15:52-53

Juntu homoi pora itu trumpet bajibo, apuni khan ekta notun noksa hoi jabo. Sob prithibi laga adot khan sapha hoi jabo aru apuni swarg laga notun kapra lagabo. Apuni itu homoi pora kala aru biya nahobo hoilebi ekta sundor noksa te bodli hobo amikhan laga Jisu Krista nishina dikhibo.

Pobitro kotha pora amikhan ke koi 1 John 3:2 hoilebi amikhan itu jani ase jitya Jisu Krista ahibo, titya amikhan bi tai nisina hobo, kilekoile titya taike hosa pora sabole paribo. Itu swarg laga noksa te iku bi dagi  khan nathakibo, aru apuni bishi sapha thakibo. Aru apuni itu noksa te chamkibo. Kiman bi dangor din thakibo utu.

Aji bhabna kuribole laga  pobitro kotha tu hoile Isaiah 65:17 thakibi, ami banai notun swarg aru prithibi; aru purana khan tu yaad nahobo nahoilebi mon te na-ahibo.

Jan 14 – Notun dimag!

Romans 12:2 bodli hobi apuni laga dimag bodli kuri kene!

Jitya kunuba Krista te ase, tai ekta notun jibon ase. Ekta notun jibon laga hisab te tai laga dimag bi notun hobo lage. Inika bodlav pora hi bodli  hua tu pura hoi. Apostle paul pora amikhan ke koi ki itu prithibi laga hoi kene thakibo nalage, hoilebi nijor laga dimag ke bodli kuri kene apuni dikhai, ki bhal ase itu ke hi mane Isor laga icha te. (romans 12:2)

Apuni laga atma ke bachabole tu khali ekdin pora hi hobole thakishe hoilebi apuni laga dimag bodli hobole aru apuni bishi homoi Isor Jehovah logote thakibole nimite aru Isor laga pobitro kotha ke buji kene Isor laga bacha nishina hobole nimite apuni khan laga dimag bi atma logote bodli hobole lage. Aru itu khali  apuni laga dimag bi atma logote bodli hoile hi paribo.

Sobse poila apostle paul pora apuni khan laga dimag bodli kuribole laga kotha kuri ken ease, papi khan ke nahoi hoilebi biswasi khan ke jun khan Isor Jisu Krista laga khun pora sapha hoishe, aru jun khan ke chunishe aru hosa manu banaishe. Apuni khan anubhav khali bachi ja laga mehsoos nakuri kene apuni laga dimag bi bodli hua ke anubhav kuribo lage.

Dusra tu hoile, Isor laga kotha ke thik pora huni kene apuni khan laga dimag tu thik hisab pora hi cholabole lage. Tai amikhan ke bodli kurib kua nahoi hoilebi tai amikhan ke hosa bi notun hi banaishe tai laga khun pora. Tai amikhan ke notun mon aru notun atma dishe. Tai apuni khan  ke notun tagot aru notun Shakti dishe. Tai laga morom amikhan karone hosa bi hodai notun hi  ase. Tai poraitu khan sob kura homoi te apuni khan bi nijor laga dimag ke bodli kura tu apuni khan laga hath te hi asse.

Ity apunikhan bi nijor ke ki notun kuribo? James pora itu karone likhe: james 1:21 itu nimite sob misa misi bhabona aru bia kam khan chari dibi . isor apuni khan laga mon bhitorte ki kotha rakhi dise itu ke loikene thakibi, juntu apuni khan laga atma ke bachabole paribo. Apuni khan nijor laga dimag tu hoile Isor laga kotha loi kene hi bodli kuribole paribo laga ase  aru Isor laga kotha hisab pora hi cholabi  aru biswasi hoi kene Isor laga kotha ke kobi.

Isor laga kotha te jibon aru atma ase, aru itu pora hi atma ke jibon dibole pare. Isor laga bacha khan khali Isor laga kotha pora hi, apuni satn laga kam ke khotom kuribole paribo. Judi apuni nijor laga dimag tu Isor laga kotha pora bhorta kure aru itu ke din aru rati  bhaban kuribi, aru biya khan apuni laga khilaf te kityabi khara kuribole naparibo.

Aji bhabna kuribole laga pobitro kotha tu hoile 1 peter 1:13 kam kuribole nimite bhabna kuri lobi. Hosiyar hobi aru monte Biswas kuri kene thakibi jisu Krista dikha dinte kinika asis pabole ase koi kene.

Jan 13 – Notun saman!

Isaiah 65:17 thakibi, ami banaishe notun swarg aru notun prithibi; aru piche khan laga yaad nahibo aru  mon te nalobi.

Ekbar Jisu Krista gadarenes naam koi kene alag desh te ahishe hagor laga utu parte.aru jitya tai nau laga bahar te ulaishe, titya ekta manu achanak pora ulaishe beya atma buki kene, jun hi utu khurung (tomb) te manukhan logote thakishe; kun bi taike bandhibole paranai, shikli pora bi napare. Kilekoile taike  inika shikli khan pora bandhi thakilebi tai itu ke bahangai diye; aru kun bi taike shikabole bi napare. Aru sob rati aru din te bi tai utu khurung te hi thake, kandi thake aru nijor ke jhokhom kuri thake. (mark 5:1-5)

Jisu pora hudidhe tai ke itu koi kene, “apuni laga naam ki ase? Aru tai koishe ‘legion’ kilekoile bishi satan khan tai bhitorte ghushi kene thakishe (luke 8:30) roman army te legion laga motlob tu hoile, 6 hazar  sipahi aru ghora khan ase. Roman manu khan bi itu shabd tu bishi ginti kora homoi te koi.

Itu karone itu janibole pai ke utu manu laga bhitorte hazarta satan ghushi kene thakishe. Jitya Isor pora taikhan ke khedaishe itu manu laga gau baharte, tai khan gahori khan te ghushi jaishe junkhan pahar laga nichete dana khai thakishe aru itu khan dui hazar gahori thakishe. Aru itu gahori khan tu bishi biya pora hagor te polaishe aru dubi kene muri jaishe.

Itu homoi te hi itu manu laga jibon te bisi bhal badlav ahishe, junke satan lagai kene thakishe. Jun kapra nalagai kene berai thakishe tai itya tu kapra bi laga bole shuru hoishe. Tai jun laga dimag thik thakanai tai laga dimag itya thik thakishe (mark 5:15) tai Jisu laga theng te hi bohi jaishe (luke 8:35). Itu elka nahoi kene, Isor pora itu manu ke evangelist bi bonaishe. Pobitro kotha te koi ki itu manu tate pora jaishe aru Isor laga kotha Decapolis te  koi kene beraishe; aru sob hi achurit hoishe(mark 5:20)

Jitya Isor kunuba ke bachai tai pura hi bachai loi. Aru itu manu ekta notun jaibon paishe. Ekbar bhabna kuribi kiman bi tai dukh pai kene thakibole asile judi Jisu ke lok panai koile. Itu satan laga atma jun pora dui hazar gahori ke hagor te dubai dishe itu manu ke bi dubabol ethakishe. Aru tai ke narak laga hodai din laga jui te  juli bole thakishe. Jitya Isor manu laga jibon te ahe tai achurit pora hi manu khan laga jibon sonman pora bhorta kuri diye.

Ekbar apuni notun jibon pale, apuni khan pura jibon ke yaad nakuribo lage. Apuni khan janibo lage ki apuni khan ekta notun jibon hoishe, aru itu khushi aru utsah tu apuni laga notun jibon te thakibole lage.

Aji bhabna kuribole laga pobitro kotha tu hoile, Isaiah 43:18,19 purana saman khan ke yaad nakuribi, nahoilebi purana khan ke nalobi, thakibi, ami notun sman kuribo, itu khan hoi thaki ase, itya  apuni khan ituke dikhi ase . ami balulaga paharte ekta rasta banabo aru tate apuni khan ke dhara laga rasta dibo.