Author: elimchurchgospel

செப்டம்பர் 30 – சுத்தமாயிருக்கக்கடவது!

“உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை இரட்சிக்கவும், உன் சத்துருக்களை உனக்கு ஒப்புக் கொடுக்கவும், உன் பாளயத்திற்குள்ளே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்; ஆகையால், அவர் உன்னிடத்தில் அசுசியான காரியத்தைக் கண்டு, உன்னை விட்டுப்போகாதபடிக்கு, உன் பாளயம் சுத்தமாயிருக்கக்கடவது” (உபா. 23:14).

உங்கள் வீடு சுத்தமாயும், உங்கள் வாழ்க்கை பரிசுத்தமாயும் இருக்கக்கடவது. ஏனென்றால், கர்த்தர் உங்களுடைய பாளயத்திற்குள்ளே உலாவ விரும்புகிறார். உங்களை விருத்தியாக்கி, ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். உங்களுடைய சத்துருக்களை உங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தி, ஜெயம் கொடுக்க விரும்புகிறார்.

பாளயம் என்றால் எதைக் குறிக்கிறது? குடும்பம், வீடு, வேலை மற்றும் வியாபாரம் ஆகிய அனைத்துமே பாளயத்தைத்தான் குறிக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளிலும் அதாவது பாளயத்திலும் பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டும். கர்த்தர் ஒரு அசுத்தத்தையும் எங்கும் காணக்கூடாது. சிலர், வீட்டில் பரிசுத்தமாய் நடப்பார்கள். வியாபார ஸ்தலத்தில் அசுத்தமான வாழ்க்கையைக் கையாளுவார்கள். ஆலயத்தில் பரிசுத்தமாய்க் காணப்படுவார்கள். ஆனால் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே அசுத்தமாயிருப்பார்கள். ஒரு பகுதியில் பரிசுத்தம், மறுபகுதியில் பரிசுத்தக் குலைச்சல்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை உபவாசமிருந்து ஜெபித்து விடுகிறதினாலே மற்ற நாட்களில், எப்படியும் வாழலாம் என்று அர்த்தமில்லை. நான் என் வாழ்க்கையின் இந்தக் குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமாய், பரிசுத்தமாய் இருக்கிறதினால், அடுத்த பகுதியில் கொஞ்சம் பாவம் இருந்தால் பரவாயில்லை என்று சாக்குபோக்கு சொல்ல முடியாது. உங்கள் பாளயம் எங்கும் பரிசுத்தமாயிருக்க வேண்டுமென்று தேவன் பிரியப்படுகிறார்.

இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வனாந்தரத்திலே பிரயாணம் செய்தபோது, அவர்கள் மத்தியிலே வாசம்பண்ண விரும்பி கர்த்தர் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தைப் போட வேண்டுமென்று மோசேக்குக் கட்டளையிட்டார். தேவன் தங்குகிற இடம் எவ்வளவு பரிசுத்தமாயிருக்க வேண்டும் என்பதைச் சிந்தித்துப் பாருங்கள். ஆகவேதான் உங்களுடைய பாளயம் எங்கும் பரிசுத்தமாயிருக்க வேண்டியது அவசியம்.

இயேசுகிறிஸ்து ஒரு நாள் சகேயுவின் வீட்டில் தங்க விரும்பி, அதை அவருக்கு தெரிவித்தார். இயேசு தங்க வரும்போது அந்த வீட்டில் அசுத்தங்கள் காணப்பட முடியுமா? அசுத்தமான எல்லாவற்றையும் சகேயு நீக்கிப் போட்டிருப்பார். இயேசு வாசம் பண்ணுகிறதற்கு ஏற்ற இடமாக அதை வைத்திருந்திருப்பார்.

தேவபிள்ளைகளே, கர்த்தர் உங்கள் உள்ளத்தில் வாசம் பண்ண விரும்புகிறார் என்னும்போது உங்களுடைய உள்ளம் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டாமா? உங்கள் உள்ளத்தில் அசுத்தங்களுக்கும், தகாத உறவுகளுக்கும், தகாத சிநேகங்களுக்கும் இடம் கொடுப்பீர்களானால், கர்த்தர் எப்படி உங்கள் உள்ளத்தில் வாசம்பண்ணி உலாவ முடியும்? ஆகவே உங்களுடைய பாளயத்தின் நீளம் அகலம் உயரம் எங்கும் பரிசுத்தமாயிருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள்.

நினைவிற்கு:- நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாயிருக்கிறீர்களென்றும், தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருக்கிறாரென்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா?” (1 கொரி, 3:16).

Sep 30 – SHALL BE HOLY!

 “For the Lord your God walks in the midst of your camp, to deliver you and give your enemies over to you; therefore, your camp shall be holy, that He may see no unclean thing among you, and turn away from you” (Deuteronomy 23:14).

Your home should be neat and your life holy because God likes to walk into your camp. He wants to develop and bless you. He likes to bring down your enemies before you and to give victory to you.

What does the word ‘camp’ mean? Everything like family, home, employment and business, come under the term ‘camp.’ Holiness should be there in every part of your life that is the camp. God should not see any dirt anywhere. Some people will remain holy in their homes but will lead a dirty life in their business centres. They will appear holy in the church but not so in their personal life; holiness on one side and dirt on the other side.

It does not mean that by fasting and praying on a Sunday, one could live according to their will and pleasure on the other six days. A person cannot make amends by saying that he is so stubborn in staying holy in some part of his life can compromise the same in some other parts. God want your entire camp to be holy.

When the children of Israel were wandering in the wilderness, God wanted to dwell among them and so commanded Moses to make a tabernacle. Just imagine how holy the place should be for God to dwell. That is why your entire camp must be holy.

Once, Jesus Christ wanted to visit the home of Zacchaeus. When Jesus comes, how can dirt be there? Zacchaeus might have removed all dirt from his home. He might have made his home suitable for Jesus to stay.

Dear children of God, is it not a must that your heart should be holy when God wants to dwell in it? How could God dwell and walk in your heart if you allow dirt, illicit relationships and bad friendship to enter into it? So, ensure that length, breadth and height of your camp is holy.

To meditate: “Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you?” (I Corinthians 3:16).

செப்டம்பர் 29 – சொந்த ஜெப ஜீவியம்!

“என் சொந்தத் திராட்சத்தோட்டத்தையோ நான் காக்கவில்லை” (உன். 1:6).

‘என் சொந்தத் திராட்சத்தோட்டத்தையோ நான் காக்கவில்லை’ என்பது எத்தனைத் துயரமான வார்த்தை! உங்களுடைய ஜெபஜீவியத்தை சரிப்படுத்த வேண்டியது உங்களுடைய முதலாவது கடமை. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஜெபிக்கிறவராக இல்லாவிட்டால் ஆலயத்தில் ஜெபிப்பதும், பொதுமக்கள் முன்னால் ஜெபிப்பதும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்காது. உங்களுடைய சொந்த ஜெப ஜீவியத்தின் மூலமாகத்தான் உங்கள் ஆத்துமாவாகிய திராட்சத் தோட்டத்தைக் காக்க முடியும்.

கர்த்தர் ஆதாம், ஏவாளை ஏதேன் தோட்டத்திற்குக் கொண்டுவந்தபோது, அந்தத் தோட்டத்தை பண்படுத்தி காவல் காக்கும் வேலையை ஆதாமுக்குக் கொடுத்தார். அந்த வேலையை ஆதாம் உண்மையும், உத்தமமுமாய் செய்தாரா என்பது ஒரு கேள்வியே. அந்தத் தோட்டத்தை ஆதாம் அன்று நல்லமுறையில் காவல் காத்திருந்தால், சாத்தான் உள்ளே நுழைந்திருக்க முடியாது. ஆதாமும், ஏவாளும் சோதனைக்கு ஆளாக வேண்டியிருந்திருக்காது.

அந்தத் தோட்டத்தை சரிவர காவல் காக்காததினாலேயே, சாத்தான் தோட்டத்திற்குள் புகுந்தான். நன்மை தீமை அறியத்தக்க மரத்தில் ஏறிக்கொண்டான். ஏவாளை வஞ்சித்தான். முடிவில் உலகம் பாவத்திற்குள்ளும், சாபத்திற்குள்ளும் சென்றது. உங்களுடைய ஜெப ஜீவியமே திராட்சத்தோட்டமாகிய உங்கள் குடும்பத்தையும், உங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தையும் சாத்தானிடமிருந்து பாதுகாக்கக்கூடியது.

கிராம ஊழியம், தெருப் பிரசங்கம், துண்டுப் பிரதிகளை விநியோகித்தல் போன்ற எந்த ஊழியத்தைச் செய்தாலும், அது ஜெபமின்றி செய்யப்பட்டால், மழுங்கட்டைக் கோடாரியினால் மரம் வெட்டப் போவதைப் போலத்தான் அந்த ஊழியங்கள் அமையும்.

தேவபிள்ளைகளே, நீங்கள் அதிகாலை வேளையிலே கர்த்தருடைய பாதத்தில் அமர்ந்து ஜெபிப்பீர்களென்றால், அந்த நாள் முழுவதும் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார். நீங்கள் ஜெபிக்கத் தவறுவீர்களேயானால், உங்கள் சொந்த முயற்சியிலே அந்த நாளை கடக்க வேண்டியதாகி, முடிவில் தோல்வி அடைவீர்கள்.

ஒரு ஊழியர், தமது சபையைக் விரிவாக்குவதற்காக ஆத்துமாக்களைத் தேடி இரவும் பகலும் அலைந்தார். அவர் ஏராளமான வேதபாட வகுப்புகளை நடத்தினார். பிரசங்கங்களைச் செய்தார். ஆனால் தன்னுடைய சொந்தத் திராட்சத்தோட்டமாகிய ஜெப ஜீவியத்தை காத்துக் கொள்ளவில்லை. ஒரு நாள் கர்த்தர், “மகனே, நீ முழங்காலிலே நின்று ஜெபித்தால் ஆத்துமாக்களைத் தேடி ஓட வேண்டியதில்லை. ஆத்துமாக்கள் உன்னுடைய ஆலயத்தின் வாசலிலே வந்து குவிவார்கள்” என்றார். அந்தப்படியே அவர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார். கர்த்தர் அநேக ஆத்துமாக்களைச் சபையிலே கொண்டு வந்து சேர்த்தார்.

தேவபிள்ளைகளே, நீங்கள் ஆத்துமாவில் பலன்கொண்டிருக்க வேண்டுமானால், ஊக்கமாய் ஜெபிக்க வேண்டும். அப்போது உள்ளான மனுஷனிலே பெலன் கொள்ளுவீர்கள், ஆவியின் வரங்களும், வல்லமைகளும் உங்களை நிரப்பும். கர்த்தர் உங்களை வல்லமையாய்ப் பயன்படுத்துவார்.

நினைவிற்கு:- “நான் நித்திரைபண்ணினேன், என் இதயமோ விழித்திருந்தது; கதவைத் தட்டுகிற என் நேசரின் சத்தத்தைக் கேட்டேன்” (உன். 5:2).

Sep 29 – PERSONAL PRAYERFUL LIFE!

 “…but my own vineyard I have not kept” (Song of Solomon 1:6).

How sad it is for God to say, “…but my own vineyard I have not kept.” Setting right the prayerful life is your first responsibility. If you fail to pray in your personal life, your prayer in the church and your prayer before a group of people will not be a blessing for you. Only through your personal prayerful life, you can protect the vineyard, which is the soul.

When God brought Adam and Eve to the Eden Garden, He assigned the job of maintaining and guarding the garden to Adam. It is a question of whether Adam did the job loyally and perfectly. If Adam had guarded the garden properly, satan could not have entered into it. Adam and Eve might not have been tested.

Satan was able to enter into the garden and climb the tree of the knowledge of good and evil only because it was not guarded properly. He cheated Eve and in the end, the world went into sin and curse. Your prayerful life alone could protect your vineyard, which is your family from satan.

Whatever be the ministry you do. It may be village ministry or street preaching or distribution of tracts and if it is not done with prayer, it will be like attempting to cut a tree with a blunt axe.

Dear children of God, if you sit at the feet of God in the early morning and pray, He will be fighting for you throughout the day. If you fail to pray, you will be left to spend the day with your own strength and the ultimate end will be defeat.

A servant of God, roamed about here and there in search of souls to extend his church. He took many efforts like conducting Bible classes and delivering several sermons to achieve his aim. But, he failed to protect his prayerful life, which is the vineyard. One day God told him, “Son if you bend your knees and pray, it will not be necessary for you to run for souls. Your prayer will bring numerous souls to the entrance of your church.” Accordingly, he began to pray and God brought many souls to his church.

Dear children of God, you have to earnestly pray if you want to stay strong in your soul. Then, your inner man will get strengthened. The gifts and powers of the Spirit will fill you. God will use you powerfully.

To meditate: “I sleep, but my heart is awake; it is the voice of my beloved! He knocks” (Song of Solomon 5:2).

செப்டம்பர் 28 – வருகையிலே சேர்த்துக்கொள்ளுதல்!

“நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளுவேன்” (யோவான் 14:3).

“நான் சேர்த்துக்கொள்ளுவேன்” என்பது கர்த்தர் நமக்குக் கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தம். ஆண்டவரின் இரண்டாம் வருகையிலே நாம் எல்லாரும் அவரோடுகூட சேர்த்துக்கொள்ளப்படுவோம். ஒரு பெரிய காந்தம் வைக்கப்பட்டால், இரும்புத் தூள்கள் எல்லாம் அதை நோக்கி வேகமாக இழுக்கப்பட்டு, காந்தத்தோடு சேர்ந்துகொள்ளுகிறதுபோல இயேசுவோடுகூட நாமும் ஒன்றாய் சேர்ந்து கொள்ளுவோம்.

அப்.பவுல், “அன்றியும், சகோதரரே, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையையும், நாம் அவரிடத்திலே சேர்க்கப்படுவதையுங் குறித்து, நாங்கள் உங்களை வேண்டிக்கொள்ளுகிறது என்னவென்றால்” (2 தெச. 2:1) என்று எழுதுகிறார். நம்முடைய கண்கள், கர்த்தருடைய வருகையிலே சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறதை ஆவலோடு எதிர் நோக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன.

நாம் வாழுகிற இந்த உலகமே வெடித்துச் சிதறுதலை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. உலகமெங்கும் விஞ்ஞானிகள் அணு ஆயுதங்களைச் செய்து வைத்து, அவை வெடித்துவிடுமோ என்ற பயத்தில் இருக்கிறார்கள். உலகத்தார் உலகம் வெடித்துச் சிதறுதலை எதிர்நோக்கியிருக்கிறார்கள். நாமோ, இவற்றைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல், கர்த்தருடைய வருகையிலே சேர்க்கப்படுதலை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கிறோம்.

கர்த்தருடைய வருகையிலே உலர்ந்த எலும்புகள் ஒன்றாய்க்கூடி, ஒன்றோடொன்று சேர்ந்துகொள்ளும். உலர்ந்த எலும்புகளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்த எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், “ஒரு இரைச்சல் உண்டாயிற்று; இதோ, அசைவுண்டாக்கி ஒவ்வொரு எலும்பும் தன்தன் எலும்போடே சேர்ந்துகொண்டது” (எசே. 37:7).

நீங்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் இசைந்து, இணைந்து, கர்த்தருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாகும்படி, ஆவியானவர் இன்றைக்கு உங்களை ஒன்றாய் இணைத்திருக்கிறார். நீங்கள் எங்கோ பிறந்து, எங்கோ வளர்ந்திருந்தாலும், சிலுவையண்டை வந்து நிற்கும்போது, அந்தக் கல்வாரியின் இரத்தம் உங்களை ஒரே குடும்பமாய் சேர்த்து இணைத்துக்கொள்ளுகிறது. நீங்கள் ஒரே குடும்பமாய், ஒரே சரீரத்தின் அவயவங்களாய் ஒரே மாளிகையாய் இணைக்கப்படுகிறீர்கள்.

நீங்கள் எப்பொழுதும் தேவனோடும், தேவனுடைய பிள்ளைகளோடும் ஐக்கியம் கொண்டிருக்க வேண்டியது அவசியம். ஒருமனமாய், ஒருமனப்பாட்டில் திகழ வேண்டியது அவசியம். இயேசு, “பிதாவே நீர் என்னிலேயும் நான் உம்மிலேயும் இருக்கிறதுபோல அவர்களெல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கவும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன்” (யோவான் 17:21) என்று ஜெபித்தார்.

தேவபிள்ளைகளே, கர்த்தரிடத்தில் நீங்கள் ஒன்று சேரும்போது, கர்த்தர் உங்களை இணைக்கிறார், ஒருமனப்பாட்டைத் தந்தருளுகிறார்.

நினைவிற்கு:- “ஜீவனுள்ள கல்லாகிய அவரிடத்தில் சேர்ந்தவர்களாகிய நீங்களும், ஜீவனுள்ள கற்களைப்போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும்… கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள்” (1 பேதுரு 2:4,5).

Sep 28 – RECEIVE YOU TO MYSELF!

“I will come again and receive you to myself” (John 14:3).

“I will receive you to myself” is the promise God gives us today. During the Second Coming of God, all of us will be received by Him. The iron particles are pulled towards a magnet swiftly and in the same way, we will be attached to God during His Coming.

Paul the Apostle writes, “Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you.” (II Thessalonians 2:1). Our eyes are eagerly waiting for the occasion of us getting attached to God during His Second Coming.

The world we live in is anticipating some huge explosions. Scientists of the world have invented many nuclear weapons and are in fear that they may burst at any time. Amid all these things, we remain calm and wait for His Coming.

During the Coming of God, the dry bones will get attached. Prophet Ezekiel, who walked in the valley of bones, says, “…there was a noise, and suddenly a rattling; and the bones came together, bone to bone” (Ezekiel 37:7).

To make you prepare as a group for His Coming, today God has united you together. You might have been born somewhere and grown somewhere but when you stand before the Cross, the blood of Calvary unites you together. You remain as one family, organs of one body and one palace.

You need to maintain fellowship with God as well as the children of God always. You must remain as single-minded and integrated. Jesus prayed saying, “That they all may be one, as you, Father, are in me” (John 17:21).

Dear children of God, when you join with God, He graciously unites you and gives integrity.

To meditate: “Coming to Him as to a living stone, ….as living stones, are being built up a spiritual house….” (I Peter 2:4, 5).

செப்டம்பர் 27 – சேவல் கூவும் நேரத்தில்!

“அப்படியே நீங்களும் விழித்திருங்கள்; ஏனெனில், வீட்டெஜமான் சாயங்காலத்திலோ, நடுராத்திரியிலோ, சேவல் கூவும் நேரத்திலோ, காலையிலோ, எப்பொழுது வருவான் என்று நீங்கள் அறியீர்கள்” (மாற்கு 13:35).

எல்லா ஜீவன்களும் தூங்கிக்கொண்டிருக்கும்போது, இந்தச் சேவல் மாத்திரம் முன்னதாகவே விழித்து, விடியப்போகிறது என்று முன்னறிந்து, “கொக்கரக்கோ” என்று கூவி, ஜனத்தைத் தட்டி எழுப்புகிறது. இந்தச் சேவலானது, இயேசு வரப்போகிறார் என்பதை, உறங்கிக்கிடக்கிற உலகத்தாருக்கு அறிவிக்கிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு நிழலாட்டமாய் இருக்கிறது.

ஆம், எக்காள சத்தமாய்க் கூவி, ஜனத்தை கர்த்தருடைய மகிமையான வருகைக்காய் ஆயத்தப்படுத்துகிற ஆவிக்குரிய சேவல்கள் அவசியம் தேவை. பேதுரு இயேசுவை மறுதலித்த நாள் முதற்கொண்டு எப்பொழுதெல்லாம் சேவல் கூவுகிறதைக் கேட்டானோ, அப்பொழுதெல்லாம் இரண்டு காரியங்கள் அவனுடைய உள்ளத்திலே தொனித்திருந்திருக்கும்.

முதலாவது, “ஆண்டவரே, நான் உம்மை மறுதலித்த பாவி அல்லவா? உம்மை சபித்து சத்தியம் பண்ணினவன் அல்லவா? இனிமேலும் துரோகமான காரியத்திற்குள் நான் சென்றுவிடாதபடி காத்துக்கொள்ளும்” என்று சொல்லி தன்னைத் தாழ்த்தி ஜெபித்திருந்திருப்பான். மறுபக்கத்திலே சேவல் கூவும்போது, “சேவல் கூவுகிறதே ஆண்டவரே, எக்காள சத்தம் உம்முடைய வருகையை எப்பொழுது அறிவிக்கும்? நான் உம்முடைய வருகையிலே உம்மை சந்திக்க வேண்டுமே, நீர் சீக்கிரமாய் வரப்போவதால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம்” என்று ஸ்தோத்தரித்திருந்திருப்பான்.

வருகை சமீபித்திருக்கிற இந்த நாட்களில், நீங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காய் ஜெபிக்கிறவர்களாய், பாவத்திற்கு விரோதமாக குரல் எழுப்புகிறவர்களாய் இருப்பதோடல்லாமல், கர்த்தருடைய வருகையைக் குறித்து அறிவிக்கிறவர்களாயும் இருக்க வேண்டும். கர்த்தர் வருகிற நாளையும், நாழிகையையும் அறியாவிட்டாலும், கிறிஸ்துவினுடைய வருகையின் அடையாளங்கள் எங்கும் தோன்றுகிறதைக் காணலாம். தேவனுடைய தீர்க்கதரிசனங்களெல்லாம் நிறைவேறுகிறதைக் காணலாம். குரல் கொடுக்காமல் உங்களால் சும்மா இருக்க முடியுமா?

வேதத்தில், கர்த்தருடைய இரண்டாம் வருகையைக் குறித்து முந்நூறு இடங்களுக்கு மேலாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எல்லா அப்போஸ்தலர்களும், கர்த்தருடைய வருகையைக் குறித்து தம்முடைய நிருபங்களிலே எழுதினார்கள். வேதம் சொல்லுகிறது, “கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும், பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும், தேவ எக்காளத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார்; அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். பின்பு, உயிரோடிருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக, மேகங்கள் மேல் அவர்களோடேகூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனேகூட இருப்போம்” (1 தெச. 4:16,17).

தேவபிள்ளைகளே, உங்களுடைய பாவங்கள், சாபங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களைவிட்டு அகற்றி, மற்றவர்களையும் அவ்வாறே கர்த்தருக்கென்று நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்த உங்களை ஒப்புக்கொடுப்பீர்களாக. சேவலைப் போன்று அவருடைய வருகையை அறிவிக்கிற கர்த்தருடைய தூதனாக விளங்குவீர்களாக!

நினைவிற்கு:- “இவைகளைச் சாட்சியாக அறிவிக்கிறவர்: மெய்யாகவே நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்கிறார். ஆமென், கர்த்தராகிய இயேசுவே, வாரும்” (வெளி. 22:20).

Sep 27 – AT THE CROWING OF THE ROOSTER!

 “Watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming—in the evening, at midnight, at the crowing of the rooster, or in the morning” (Mark 13:35).

The rooster knows when the dawn will be and when all other animals and birds are asleep, it crows and awakens the people to announce the dawn. This rooster resembles a child of God who announces the Coming of God to the people who are asleep.

Yes. Many Spiritual roosters who would announce the Coming of God loudly and prepare the people for the glorious occasion are very much required now. From the day of betraying Jesus, Peter would have thought of two things whenever he heard the rooster crowing.

Firstly, he would have humbled himself and prayed saying, “Lord, am I not a sinner who betrayed you? Am I not one to curse and promise against you? Protect me from doing such treacherous acts anymore.” Secondly, he might have thanked God saying, “Lord, I hear the rooster crowing. When will the sound of trumpet announce your Coming? I am eagerly waiting to meet you and I thank you for you are going to come soon.”

Since the Coming of God is fast approaching, you should remain as ones to pray for the souls, ones to raise the voice against sins and ones to announce the Coming of Christ. Though we do not know the day and time of His Coming, we can see the signs of His Coming everywhere. We see the fulfilment of the prophecies of God. Can you stay idle without raising your voice?

The Scripture mentions the Coming of God on more than three hundred occasions. All the Apostles have written about the Coming of Christ in their Epistles. The Scripture says, “For the Lord, Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus, we shall always be with the Lord” (I Thessalonians 4:16, 17).

Dear children of God, dedicate yourself to remove all the sins and curses from you, as the day of His Coming is fast approaching and to prepare others also in the same way. Remain like a rooster to announce the Coming of God like His angel.

To meditate: “He who testifies to these things says, “Surely I am coming quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus” (Revelations 22:20).

செப்டம்பர் 26 – சேர்க்கிற கர்த்தர்!

“இரட்சிக்கப்படுகிறவர்களைக் கர்த்தர் அநுதினமும் சபையிலே சேர்த்துக்கொண்டு வந்தார்” (அப். 2:47).

நம் கர்த்தர் சேர்க்கிற கர்த்தர். அவர் தகர்க்கிறவர் என்றும், சிதறடிக்கிறவர் என்றும் அநேகர் கர்த்தரைக் குறித்து தவறாக நினைக்கிறார்கள். ஆனால் கர்த்தரோ, தன்னுடைய ஜனத்தை நேசித்து, சேர்க்கிறவராகவே இருக்கிறார். ‘என்னிடத்தில் வருகிறவர்களை நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை’ என்பது அவருடைய வார்த்தை அல்லவா?

பல வேளைகளில் நீங்கள் கைவிடப்பட்டவர்களைப் போலக் காணப்படலாம். அப்போது, கர்த்தர் என்னை மறந்துவிட்டாரா, புறக்கணித்து விட்டாரா என்றெல்லாம் எண்ணத் தோன்றலாம். ஆனால் இமைப்பொழுது அவர் கைவிட்டாலும், அவர் உருக்கமான இரக்கங்களினால் சேர்த்துக் கொள்ளுகிறவராய் இருக்கிறார். நீங்கள் அவரை அறியாதவர்களாய் இருந்தபோதும்கூட, அவர் உங்களை அன்போடு தேடி வந்தார். அவருடைய சுதந்தரவாளிகளாகும்படி உங்களை சேர்த்துக் கொண்டார்.

ஒரு ஸ்திரீயைக் குறித்து அறிவேன். அவள் தன் கணவனுக்குச் செய்த துரோகத்தினால் வீட்டைவிட்டுத் துரத்தப்பட்டாள். அவமானமும், நிந்தையும் அடைந்தாள். எல்லாவற்றையும் இழந்துபோன பரிதாபமான சூழ்நிலைக்குள் வந்தாள். ஒரு நாள் அவள் சுவிசேஷத்தைக் கேட்க நேர்ந்தது. எந்த சூழ்நிலையிலும் தன்னை வெறுக்காதவரும், தள்ளாதவரும், சேர்த்துக்கொள்ள ஆவலாய் இருக்கிறவருமான இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பு அவளுடைய உள்ளத்தைத் தொட்டது. இயேசுவுக்குத் தன் வாழ்க்கையை முற்றிலுமாய் ஒப்படைத்தாள். பின்பு ஜெபத்துடன் கணவனிடம் மன்னிப்புக் கேட்டு கடிதம் எழுதினாள். என்ன ஆச்சரியம்! கர்த்தர் அந்தக் குடும்பத்தை ஒன்றாய் இணைத்தார். கர்த்தர் சேர்க்கிறவர்.

வேதம் சொல்லுகிறது, “தேவனிடத்தில் சேருங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். பாவிகளே, உங்கள் கைகளைச் சுத்திகரியுங்கள்; இருமனமுள்ளவர்களே, உங்கள் இருதயங்களைப் பரிசுத்தமாக்குங்கள்” (யாக். 4:8). “தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும், அவர் தம்மைத் தேடுகிறவர்களுக்குப் பலன் அளிக்கிறவரென்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும்” (எபி. 11:6). “துரத்துண்ட இஸ்ரவேலரைக் கூட்டிச் சேர்க்கிறார்” (சங். 147:2).

இந்த உலகத்தில் துரத்தப்பட்ட மக்கள் அநேகம்பேர் உண்டு. பிள்ளைகளால் துரத்தப்பட்டவர்கள், உறவினர்களால் துரத்தப்பட்டவர்கள், சமுதாயத்தினால் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் என பலர் உண்டு. கர்த்தர் அவர்களை எல்லாம் சேர்த்துக் கொள்ள ஆவலாயிருக்கிறார்.

அன்று இஸ்ரவேலர் தங்கள் தேசத்திலிருந்துத் துரத்தி விடப்பட்டார்கள். ஆனால் கர்த்தரோ, அவர்களை மீண்டும் கூட்டிச் சேர்த்திருக்கிறார், சேர்த்துக்கொண்டு மிருக்கிறார். அவர்கள் காலூன்றி தங்கள் தேசத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். தேவபிள்ளைகளே, ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலாகிய உங்களையும் சேர்த்துக்கொள்ள கர்த்தர் ஆவலாயிருக்கிறார்.

நினைவிற்கு:- “அந்த ஜனங்களுக்காக மாத்திரமல்ல, சிதறியிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஒன்றாகச் சேர்க்கிறதற்காகவும் மரிக்கப் போகிறாரென்றும், தீர்க்கதரிசனமாய்ச் சொன்னான்” (யோவான் 11:52).

Sep 26 – LORD WHO ADDS!

“And the Lord added to the church daily those who were being saved” (Acts 2:47).

Our God is one who adds. Many people wrongly think that He is the one to break and scatter. God loves His people and collects them together. Is “One who comes to me I will by no means cast out” not His word?

At many times, you may look as though you are let down. You may even think whether God has forgotten you and whether God has ignored you. For a mere moment, He may forsake but with great mercies, He will gather you. Despite being unknown to you, He came in search of you with love. He embraced you so that you become His heir.

I know a woman. She was sent out of the husband’s home for committing adultery. With reproach and shame, she reached a situation wherein it looked as though she had lost everything. One day, she happened to listen to Gospel. The love of Jesus Christ who never hates or discards anyone but keeps adding everyone, touched her heart. She dedicated her entire life to Jesus Christ. Then she wrote a letter with prayers to her husband seeking his pardon. What a surprise! God united the family. God is one to add.

The Scripture says, “Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded” (James 4:8). “…he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who diligently seek Him” (Hebrews 11:6). “The Lord…gathers together the outcasts of Israel” (Psalms 147:2).

There are so many people in the world who have been set aside. People set aside by children, people set aside by relatives and people set aside by society are a few to mention. God is eager to include them all.

That day, the Israelites were thrown out of their country. But, God has included and continue to include them. They are presently standing firm in their country. Dear children of God, you being the Spiritual Israelite, God is also eager to add you.

To meditate: “…..he prophesied that Jesus would die for the nation, and not for that nation only, but also that He would gather together in one the children of God who were scattered abroad” (John 11:51, 52).