Category: Appam – Guajarati

જાન્યુઆરી 22 – સંપૂર્ણ શક્તિ

“મારી કૃપા તમારા માટે પૂરતી છે, કારણ કે મારી શક્તિ નિર્બળતામાં સંપૂર્ણ બને છે.”(2 કરીંથી 12:9).

તમને તમારી શક્તિમાં સંપૂર્ણ બનવા માટે કહેવામાં આવે છે. તેથી, તે મહત્વપૂર્ણ છે કે તમે તમારી જાતને મજબૂત કરો. ઘોષણા કરીને દેવમાં મજબૂત બનો: ” ખ્રિસ્તને કારણે આ બધું હું કરી શકું છું, કારણ કે તે મને આમ કરવાનું સાર્મથ્ય આપે ” (ફિલિપી 4:13).

રાજા દાઉદ એવા વ્યક્તિ છે કે જેઓ તેમના જીવનના દરેક પાસાઓમાં શક્તિથી મજબૂત બન્યા, અને દેવની પ્રશંસા કરવામાં આનંદ મેળવ્યો. તે કહે છે કે: “દેવ મારી શક્તિ અને ગીત છે, અને તે મારો ઉદ્ધાર બન્યો છે” (ગીતશાસ્ત્ર 118:14). તમે કમજોર છો કે અનાથ છો કે અભણ છો એવું વિચારીને તમારા હૃદયમાં ક્યારેય થાકશો નહીં. પવીત્ર શાસ્ત્ર આપણને કહે છે કે: “જ્ઞાની માણસોને શરમાવવા દેવે જગતના મૂર્ખોની પસંદગી કરી, જગતના શક્તિશાળી માણસોને શરમાવવા દેવે નિર્બળોની પસંદગી કરી” (1 કરીંથી 1:27) .

દેવે તમને પસંદ કર્યા છે અને તમને દૈવી શક્તિથી ભરી દીધા છે. દાઉદ કહે છે: “કેમ કે તેં મને યુદ્ધ માટે બળથી સજ્જ કર્યું છે; જેઓ મારી વિરુદ્ધ ઊઠ્યા હતા તેઓને તેં મારી નીચે વશ કર્યા છે. કેમ કે તમારા દ્વારા હું સૈન્ય સામે દોડી શકું છું; મારા દેવ દ્વારા હું દિવાલ કૂદી શકું છું” (2 સેમ્યુઅલ 22: 40,30).

ઈસ્રાએલીઓમાંથી કોઈ પણ નબળા નહોતા. મુસા, જેમણે તેઓને ઇજિપ્તમાંથી બહાર કાઢ્યા હતા, તેઓ એકસો વીસ વર્ષની ઉંમરે પણ ક્યારેય તેમના પગમાં નબળા નહોતા અથવા તેમની દૃષ્ટિમાં મંદ નહોતા. એ જ રીતે, કાલેબની શક્તિ પંચ્યાસી વર્ષની ઉંમરે પણ ઓછી થઈ ન હતી. તેણે કહ્યું: “હવે જો, યહોવાએ મને હજી 45 વર્ષ સુધી જીવતો રાખ્યો છે. તેના મૂસાના વચન પ્રમાંણે જે ઇસ્રાએલીઓ રણમાંથી મુસાફરી કરી રહ્યા હતાં ત્યારે આપવામાં આવ્યું હતું. અને હવે હું 85 વર્ષનો છું. આજે હું 85 વર્ષનો થયો છું. અને મૂસાએ મને જાસૂસી કરવા મોકલ્યો ત્યારે હતો, તેવો જ હું મજબૂત છું. આજે પણ માંરામાં યુદ્ધમાં જવાની ને બધાં કામો કરવાની શક્તિ તે વખતે હતી તેટલી જ છે” (યહોશુઆ 14: 10-11).

પ્રથમ અને અગ્રણી, તમે તમારા મુક્તિ સમયે મજબૂત થાઓ છો. જે ક્ષણે તમારો ઉદ્ધાર થશે, તમે અનુભવી શકશો કે દેવ અને સમગ્ર સ્વર્ગ તમારી સાથે છે. તેથી જ દાઉદ આનંદથી બૂમો પાડીને કહે છે: ” હે પ્રભુ, મારા સમર્થ તારક; યુદ્ધના દિવસે તમે મારા શિરનું રક્ષણ કરો છો ” (ગીતશાસ્ત્ર 140:7).

બીજું, દેવના શબ્દમાં તાકાત છે. પવીત્ર શાસ્ત્ર આપણને કહે છે: “પરંતુ દરેક બાબતમાં આપણે આપણી પ્રશંસા કરીએ છીએ. પવિત્ર આત્મા થકી, સાચા પ્રેમ થકી, સત્ય કહેવાથી, અને દેવના પરાક્રમથી, અમે અમારા ન્યાયી રીતે જીવવાના માર્ગનો ઉપયોગ અમારા વિરૂદ્ધની દરેક વસ્તુથી અમારી જાતને બચાવવા અમે કરીએ છીએ.” (2 કરીંથી 6:4,7). આત્માની તલવાર, જે દેવનો શબ્દ છે.(એફેસી 6:17) દુશ્મનના મજબૂત સ્થાનનો આ શસ્ત્ર નાશ કરી શકે છે (2 કોરીંથી 10:4).

ત્રીજે સ્થાને, પવિત્ર આત્મામાં શક્તિ છે. પ્રેરીત પાઊલ રોમનોને લખેલા તેમના પત્રમાં આમ લખે છે:” હવે દેવ કે જેના પર તમે આશા રાખો છો, તે તમને તમારા વિશ્વાસને પૂર્ણ આનંદ અને શાંતિથી ભરી દો. જેથી કરીને તમે તે પવિત્ર આત્માના સાર્મથ્ય દ્વારા ભરપૂર આશાથી છલકાઈ જાઓ.” (રોમન 15:13). દેવના બાળકો, આગળ આવો – ચાલો આપણે શક્તિમાં સંપૂર્ણ બનીએ!

વધુ ધ્યાન માટે વચન:”તેઓ વધારે ને વધારે સાર્મથ્યવાન, થતાઁ આગળ વધે છે; તેઓમાંનો દરેક જણ સિયોનમાં, દેવ સમક્ષ હાજર થાય છે. ” (ગીતશાત્ર 84:7)

જાન્યુઆરી 21 – સુંદરતાની સંપૂર્ણતા

“સિયોનમાંથી દેવ સવોર્ચ્ચ સુંદરતા સાથે પ્રકાશે છે” (ગીતશાસ્ત્ર 50:2)

જ્યારે તમે પૂર્ણતા તરફ આગળ વધો છો ત્યારે તમારામાં સંપૂર્ણ સુંદરતા જોવા મળવી જોઈએ. તે દૈવી સુંદરતા છે જે ખ્રિસ્તની છબી છે. તમારી સુંદરતા એટલી સંપૂર્ણ હોવી જોઈએ કે જ્યારે અન્ય લોકો તમને જુએ, ત્યારે તેઓ તમારામાં ખ્રિસ્તને જોઈ શકે. અહીં ‘સૌંદર્ય’ શબ્દ આંતરિક સૌંદર્યનો સંદર્ભ આપે છે અને સૌંદર્ય પ્રસાધનોની મદદથી બાહ્ય દેખાવનો નહીં. તે આંતરિક સુંદરતા છે જે ખરેખર મહત્વપૂર્ણ છે.

પ્રેરીત પાઉલ આમ લખે છે: “ના! તમારી સુંદરતા તો એવી હોવી જોઈએ જે તમારા અંત:કરણમાંથી આવતી હોય. નમ્ર અને શાંત આત્માની આ સુંદરતા કદી અદશ્ય નહિ થાય. તે દેવ માટે ઘણીજ મૂલ્યવાન છે” (1 પીતર 3:4).

દેવના બાળકોએ સૌમ્ય અને શાંત આત્મા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શાંતિમાં દિવ્ય સુંદરતા છે. જ્યારે તમે ઇસુ તરફ જુઓ છો, ત્યારે અમે વાંચીએ છીએ કે તે શાંત ઘેટાંની જેમ હતો. જ્યાં શાંત રહેવાની જરૂર હોય ત્યાં શાંત રહેવું શ્રેષ્ઠ છે.

આપણા દેવ શાંત રહ્યા, જ્યારે શાસ્ત્રીઓ અને ફરોશીઓ વ્યભિચારમાં પકડાયેલી સ્ત્રીને લાવ્યા. જ્યારે ગુસ્સે ભરાયેલા ટોળાએ તેને વારંવાર જવાબ આપવા માટે દબાણ કર્યું, ત્યારે પણ તેણે તેઓને કહ્યું: “તમારામાં જે કોઈ પાપ વિનાનું છે, તેણે પહેલા તેના પર પથ્થર ફેંકવો”. અને આટલું કહીને તે ચૂપ રહ્યો. આવી શાંતિ એ આંતરિક સુંદરતાની તાકાત છે. વ્યભિચારી સ્ત્રીની પણ રક્ષા કરવા માટે તે શાંતિ મીઠી સુંદરતા, મનોહર સુંદરતા હતી જે કૃપાથી ભરેલી હતી.

કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે હંમેશા રોકાયા વગર વાત કરતા હોય છે અને તેઓ પોતાની જીભ અને હોઠ પર કાબુ રાખી શકતા નથી. શાસ્ત્ર આપણને સ્પષ્ટપણે કહે છે કે શબ્દોના ટોળામાં પાપની કમી નથી, પણ જે પોતાના હોઠને સંયમ રાખે છે તે જ્ઞાની છે. તેથી તમારે સૌમ્ય અને શાંત આત્મા માટે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને તેને પ્રભુ પાસેથી પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

સુંદરતામાં સંપૂર્ણ બનવા માટે, તમારે ખ્રિસ્તના લક્ષણો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. પવીત્ર શાસ્ત્ર આપણને કહે છે તેનું મુખ અતિ મધુર અને મનોહર છે, હે યરૂશાલેમની યુવતીઓ, આવો છે મારો પ્રીતમ ને મારો મિત્ર. મેળવવો જોઈએ. પવીત્ર શાસ્ત્ર નીચેનો પ્રશ્ન પૂછે છે: ” પ્રભાતના જેવી પ્રકાશિત કાંતિવાળી, ચંદ્ર જેવી સુંદર, સૂર્ય જેવી ડાઘ વગરની; ધ્વજાઓ સહિતના સૈન્ય જેવી ભયંકર એ કોણ છે? તેઓ પૂછે છે,” (સોલોમનનું ગીત 6:10).

દેવના બાળકો, જ્યારે તમે દેવની હાજરીમાં ઘણો સમય પસાર કરો છો અને પ્રાર્થના કરો છો, ત્યારે તમે દેવની સુંદરતા અને તેજને પણ પ્રતિબિંબિત કરશો. પ્રભુની વિશેષ અને પવિત્ર સુંદરતા તમારામાં જોવા મળશે. અને દેવ તમારામાં આનંદ કરશે અને તમને કહેશે કે તમે તમારી સુંદરતામાં સંપૂર્ણ છો અને તમારામાં એક પણ ખામી અથવા ડાઘ જોવા મળતો નથી.

વધુ ધ્યાન માટે વચન:” અહા! મારી પ્રીતમા, તું કેવી સુંદર છે! તથા વિનોદ કરવા લાયક અને આનંદદાયક છે!” (સોલોમનનું ગીત 7:6).

જાન્યુઆરી 19 – સંપૂર્ણતા તરફ!

“ચાલો આપણે સંપૂર્ણતા તરફ આગળ વધીએ” (હિબ્રુ 6:1)

વર્તમાન દિવસોમાં, જ્યારે આપણે આપણા પ્રભુ ઈસુના બીજા આગમનની ખૂબ જ નજીક છીએ, ત્યારે આપણે સૌથી મહત્વપૂર્ણ કાળજી લેવાની જરૂર છે તે સંપૂર્ણતા તરફ આગળ વધવું છે. ‘સંપૂર્ણતા’ શબ્દનો અર્થ છે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની તમામ લાક્ષણિકતાઓને વારસામાં મેળવવી.

જ્યારે આપણે ‘સંપૂર્ણતા’ કહીએ છીએ, ત્યારે તે એવી વસ્તુ નથી કે જે આપણે રાતોરાત અથવા એક મહિનામાં અથવા એક વર્ષમાં પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તે એક દૈવી અનુભવ છે જે તમે દેવની કૃપા અને તમારા પ્રયત્નો દ્વારા મેળવો છો. દરરોજ તમારે પૂર્ણતા તરફ પ્રગતિ કરવી જોઈએ.

મોટા ભાગના ખ્રિસ્તીઓ તેમનું જીવન દુન્યવી મહત્વાકાંક્ષાઓ માટે જીવે છે અને આપણા પ્રભુના બીજા આગમનમાં સંપૂર્ણ જોવા માટે તેમના હૃદયમાં બોજ નથી. ઘણા લોકોનું જીવન તેમની મૂળભૂત જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે સતત સંઘર્ષ કરતું હોય છે. પ્રેરિત પાઊલ આપણને સંપૂર્ણતા તરફ આગળ વધવા વિનંતી કરે છે. તેણે નક્કી કર્યું કે તેનું જીવન લક્ષ્ય દરેકને ખ્રિસ્તમાં સ્થાપિત કરવાનું છે.

જ્યારે તમે ખ્રિસ્ત સાથે ચાલશો અને સંપૂર્ણતા તરફ સતત પ્રગતિ કરશો, ત્યારે તમે માત્ર આધ્યાત્મિક શ્રેષ્ઠતાનો અનુભવ કરશો નહીં પણ દેવના દૈવી સાક્ષાત્કાર પણ પ્રાપ્ત કરશો. આ દ્વારા, તમારે પવિત્રતામાં, ઈશ્વરીય પ્રેમમાં, વિશ્વાસમાં અને ખ્રિસ્તના લક્ષણોને વારસામાં મેળવવામાં સંપૂર્ણતા તરફ આગળ વધવું જોઈએ. પૂર્ણતા તરફ આગળ વધતા તમારા બધા માટે એક મોટી આશા છે. શાસ્ત્ર આપણને કહે છે: “પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે તે પ્રગટ થાય છે, ત્યારે આપણે તેના જેવા હોઈશું, કારણ કે આપણે તેને તે જેવા જ જોઈશું” (1 યોહાન 3:2).

શું માણસ માટે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી પણ શક્ય છે – પ્રેમમાં સંપૂર્ણતા, વિશ્વાસમાં સંપૂર્ણતા, નમ્રતામાં સંપૂર્ણતા, બધા સારા કાર્યોમાં સંપૂર્ણતા? જ્યારે આ પ્રશ્ન ઈશ્વરના માણસને પૂછવામાં આવ્યો, ત્યારે તેણે નીચે પ્રમાણે જવાબ આપ્યો: “આ દરેક લાક્ષણિકતાઓમાં વ્યક્તિગત રીતે સંપૂર્ણતા માટે પ્રયત્ન કરવો અશક્ય છે. તમારે આવા વિચારો પાછળ છોડી દેવા જોઈએ; તમારે એ વિચારને પકડી રાખવો જોઈએ કે ખ્રિસ્ત મારી સંપૂર્ણતા છે. તે તેની છબી અને લાક્ષણિકતાઓ છે જે હું મારા જીવનમાં મેળવવા માંગુ છું. જ્યારે તમે તે કરો છો અને ગોસ્પેલ પર વારંવાર ધ્યાન કરો છો, ત્યારે તમે ચોક્કસપણે સંપૂર્ણતા તરફ આગળ વધશો. અને તમે ખ્રિસ્તનો વારસો મેળવશો – જે સંપૂર્ણ રીતે સંપૂર્ણ છે.

દેવના બાળકો, ખ્રિસ્ત અને તેમના શબ્દો પર વધુ અને વધુ ધ્યાન કરો. ખ્રિસ્ત સાથે ઊંડી સંગત રાખો. જ્યારે તમે તે કરો છો, તમારા જાણ્યા વિના પણ,તમે ખ્રિસ્તની છબીમાં સંપૂર્ણતા તરફ આગળ વધશો.

વધુ ધ્યાન માટે વચન:”અને દરેક વ્યક્તિ જે તેનામાં આ આશા રાખે છે તે પોતાને શુદ્ધ કરે છે, જેમ તે શુદ્ધ છે” (1 યોહાન 3:3).

જાન્યુઆરી 18 – નવી શક્તિ

“તેથી અમે ક્યારેય પણ નિર્બળ થતા નથી. અમારો ભૌતિક દેહ વધારે વૃદ્ધ અને દુર્બળ થાય છે. પરંતુ અમારું આંતરિક મનુષ્યત્વ રોજ રોજ નવું થતું જાય છે.” (2 કરીંથી 4:16)

જ્યારે તમે તમારો પ્રાણ, આત્મા અને મનને નવુ કરવા માટે દેવને પ્રાર્થના કરો છો ત્યારે તે બધું નવું બનાવે છે. તે તમને નવી શક્તિ અને કૃપા આપે છે. શાસ્ત્ર આપણને એ પણ કહે છે કે અંદરનો માણસ દિવસેને દિવસે નવો થઈ રહ્યો છે.

તમારા આંતરિક માણસને નવો કરવા માટે દેવ બે વસ્તુઓ કરે છે. એક બાપ્તિસ્મા છે, જેના દ્વારા તમે જૂના જીવન માટે મૃત બનો છો અને વિશ્વાસમાં નવી રચના બનો છો. બીજું પવિત્ર આત્માનો અભિષેક છે. પ્રેરીત પાઊલ અમને સ્પષ્ટપણે કહે છે કે: “તેની સાથે ન્યાયી થવા માટે આપણે કરેલા કૃત્યોને કારણે તેણે આપણને તાર્યા નથી. પરંતુ તેની દયાથી તેણે આપણને પુનર્જન્મના સ્નાનથી તેના પવિત્ર આત્મા દ્વારા આપણું નવીનીકરણ કરીને દેવે આપણને તાર્યા છે” (તિતસ 3:5)

જ્યારે તમે ખ્રિસ્તમાં આવો છો, ત્યારે તમે જીવવાની જૂની રીતો અને તમારા પાછલા પાપી જીવન માટે મૃત બનો છો. એટલું જ નહીં, તમે પાણીમાં શુદ્ધ થયા છો જે ખ્રિસ્તના મૃત્યુ, તેમના દફન અને તેમના પુનરુત્થાનનું પ્રતીક છે. તે જ સમયે, દેવ પણ તમારામાં પવિત્ર આત્માથી ભરે છે.

તે દેવની ઇચ્છા છે કે તમારે નવી શક્તિ દ્વારા સતત પ્રગતિ કરવી જોઈએ. તે આ હેતુ માટે છે કે તે તમારા પર પવિત્ર આત્મા રેડે છે. જ્યારે તમે પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર છો, ત્યારે તમે દેવ સાથે એક બની જાઓ છો અને તમે રૂપાંતરિત થાઓ છો. શાસ્ત્ર આપણને કહે છે: “પરંતુ જે પ્રભુ સાથે જોડાય છે તે તેની સાથે એક આત્મા છે” (1 કરીંથી 6:17).

તમે બધાએ દેવના સેવક જ્હોન વેસ્લી વિશે સાંભળ્યું હશે. એકવાર એક પત્રકારે તેમને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો: “સર, જ્યારે ચર્ચની તમામ ઇમારતો કોઈ પણ હાજરી વિના બંધ હોય છે, ત્યારે તમારી સભાઓ માટે આટલા વિશાળ મેળાવડા પાછળનું રહસ્ય શું છે?”. તેના માટે જ્હોન વેસ્લીએ સંપૂર્ણ નમ્રતા સાથે જવાબ આપ્યો: “સર, હું મારી જાતને પવિત્ર આત્માની નવી શક્તિને સંપૂર્ણપણે સમર્પિત કરું છું. અને તે શક્તિ મારામાં કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે તે જોવા માટે લોકો મોટી સંખ્યામાં ભેગા થાય છે.”

દેવના બાળકો, શું તમે ઈચ્છો છો કે તમારો આંતરિક માણસ મજબૂત બને અને તમારું આધ્યાત્મિક જીવન નવેસરથી બને? કૃપા કરીને પવિત્ર આત્માની અગ્નિ તમારા પર રેડવામાં આવે તે માટે જગ્યા આપો. અને દેવ ચોક્કસપણે તમારા જીવનને નવુ કરશે અને તમારા હૃદયની બધી ઇચ્છાઓને પૂર્ણ કરશે.

વધુ ધ્યાન માટે વચન:“સત્યનો આત્મા, જેને જગત પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી, કારણ કે તે તેને જોઈ શકતું નથી કે તેને ઓળખતું નથી; પરંતુ તમે તેને જાણો છો, કારણ કે તે તમારી સાથે રહે છે અને તમારામાં રહેશે” (યોહાન 14:17)

જાન્યુઆરી 17 – અજાયબી

“હું ઘણા લોકો માટે અજાયબી બની ગયો છું, પરંતુ તમે મારું મજબૂત આશ્રય છો”(ગીતશાત્ર 71:7)

જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ખ્રિસ્તને સ્વીકારે છે, ત્યારે તે પ્રભુના ભવ્ય આશીર્વાદનો વારસો મેળવે છે. પરંતુ ઘણી વખત, સમાજ દ્વારા તે ઠેકડીનો ભોગ બને છે અને તે ઘણા પ્રશ્નો છે કે તેણે નવો રસ્તો કેમ અપનાવ્યો? તે જૂના દેવતાઓને કેમ ભૂલી ગયો? શા માટે તે આપણી પરંપરા મુજબ ધાર્મિક વિધિઓ અને મૂર્તિપૂજામાં ભાગ લેતા નથી? અમુક સમયે, તેઓને તેમના પોતાના પરિવાર દ્વારા પણ ત્રાસ આપવામાં આવે છે.

નિકોલસ કોપરનિકસ – એક મહાન વૈજ્ઞાનિક જેણે બ્રહ્માંડનું એક મોડેલ શોધ્યું અને ઘડ્યું જેણે પૃથ્વીને બદલે સૂર્યને તેના કેન્દ્રમાં મૂક્યો. પણ એ દિવસની પેઢીએ એ શોધ સ્વીકારી નહિ. કારણ કે તે તેમની ધાર્મિક માન્યતાઓ સાથે જોડાયેલું ન હતું, તેથી તેને ત્રાસ આપવામાં આવ્યો હતો અને તેને જીવતો સળગાવી દેવામાં આવ્યો હતો. કેટલું દયનીય!

જ્યારે તમે સત્ય જાણો છો અને સ્વીકારો છો, ત્યારે તે ઘણા લોકો માટે ઠોકર બની જાય છે. રાજા દાઉદ કહે છે: “હું ઘણા લોકો માટે અજાયબી બની ગયો છું, પરંતુ હે દેવ, તમે મારું મજબૂત આશ્રય છો” (ગીતશાત્ર 71:7). જ્યારે પ્રારંભિક ચર્ચના વિશ્વાસીઓએ ખ્રિસ્તને સ્વીકાર્યો, ત્યારે તે સમયના ધાર્મિક નેતાઓ – ફરોશીઓ, સદ્દુકીઓ અને શાસ્ત્રીઓ તરફથી ભારે વિરોધ થયો. શરૂઆતના આસ્થાવાનોને સમુદાયમાંથી બહિષ્કૃત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમને ઘણા ફટકો મારવામાં આવ્યા હતા.

આજે પણ આપણે ઘણા ગામડાઓમાં લોકોને આવી મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થતા જોઈએ છીએ. જેઓ ખ્રિસ્તને સ્વીકારે છે અને માને છે તેમના પર ઘણા અવરોધો અને અવરોધો મૂકવામાં આવે છે. તેમને સામાન્ય કૂવામાંથી પાણી ખેંચવા અથવા ખેતરોમાં કામ કરવા અને તેમની આજીવિકા પર અસર કરતા ઘણા નિયંત્રણો લાદવામાં આવે છે. સરકારી સબસિડી પણ બંધ કરી દેવામાં આવી હોવાના કિસ્સાઓ છે.

આપણા પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું: “જ્યારે તેઓ તમારી નિંદા કરે છે અને સતાવે છે, અને મારી ખાતર તમારી વિરુદ્ધ દરેક પ્રકારની દુષ્ટતા કરે છે ત્યારે તમે ધન્ય છો. આનંદ કરો અને અતિશય આનંદ કરો, કારણ કે સ્વર્ગમાં તમારો પુરસ્કાર મહાન છે, કારણ કે તેઓએ તમારા પહેલા પ્રબોધકોને સતાવ્યા હતા” (માંથી 5:11,12).

 

પવીત્ર શાસ્ત્રમાં આપણે ઘણા વિશ્વાસીઓ વિશે વાંચીએ છીએ જેઓ તેમની નવી રચનાની શ્રેષ્ઠતાને સમજતા હતા, તેઓને જે યાતનાઓ અને વિપત્તિઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો તેનાથી ડર્યા વિના. તેઓ નવી રચનાઓ હોવાથી, તેઓ આ વિશ્વ સાથે સંરેખિત થવા માટે ઉત્સુક ન હતા. તેઓ સત્યની ઘોષણા કરવા ખાતર, નિષ્ઠાપૂર્વક પોતાનો જીવ પણ આપી દેવાના હતા.

દેવના બાળકો, શું તમે પણ આવા દુઃખ અને વેદનાઓ વચ્ચે જીવો છો? ચિંતા કરશો નહીં, કારણ કે દેવ પોતે જ તમારું મજબૂત આશ્રય છે.

વધુ ધ્યાન માટે વચન:”કારણ કે હું માનું છું કે આ વર્તમાન સમયની વેદનાઓ આપણામાં જે મહિમા પ્રગટ થશે તેની સાથે સરખાવવા યોગ્ય નથી” (રોમન 8:18)

જાન્યુઆરી 16 – નવું સ્વર્ગ, નવી પૃથ્વી

“હું જે નવું આકાશ અને નવી પૃથ્વી બનાવવાનો છું તે મારી નજર સમક્ષ કાયમ રહેશે, તેમ તમારા વંશજો અને તમારું નામ પણ કાયમ રહેશે” (યશાયાહ 66:22)

નવું સ્વર્ગ અને નવી પૃથ્વી એ પુરુષો અને સ્ત્રીઓની રાહ જોઈ રહ્યા છે જેઓ ખ્રિસ્તમાં નવી રચનાઓ બની છે. જેઓ તેમના નામમાં વિશ્વાસ કરે છે અને તેમને તેમના હૃદયમાં સ્વીકારે છે તેમના માટે દેવે નવા સ્વર્ગ અને નવી પૃથ્વીની રચના કરી છે.

આપણા દેવ ઇસુ સ્વર્ગમાં ચઢતા પહેલા, તેમણે તેમના શિષ્યો તરફ જોયું અને તેઓને કહ્યું: “મારા પિતાના ઘરમાં ઘણી હવેલીઓ છે – છતાં હું તમારા માટે જગ્યા તૈયાર કરવા જાઉં છું”. આ તારીખ સુધી પણ તે આપણા માટે તે જગ્યાઓ તૈયાર કરી રહ્યા છે.

જ્યારે તેણે માત્ર છ દિવસમાં બનાવેલી પૃથ્વી, તેના મહાસાગરો, પર્વતો, ખીણો અને વિવિધ પ્રકારના ફળોથી આટલી સુંદર હોઈ શકે છે, ત્યારે કલ્પના કરવાનો પ્રયાસ કરો કે તે આપણા માટે તૈયાર કરેલું નવું સ્થાન કેટલું અદ્ભુત, સુંદર અને સનાતન આનંદદાયક છે.

જ્યારે દેવે પૃથ્વીની રચના કરી, ત્યારે શેતાન સર્પ દ્વારા એદન બગીચામાં પ્રવેશ્યો અને હવાને છેતરી. પરંતુ શેતાન ક્યારેય નવા સ્વર્ગ અને નવી પૃથ્વીમાં પ્રવેશી શક્યો નહિ. તે એટલા માટે છે કારણ કે દેવ શેતાનને હંમેશ માટે અથાહકુંડમાં બાંધશે. નવું સ્વર્ગ અને નવી પૃથ્વી ફક્ત તમારા માટે જ હશે જેઓ ખ્રિસ્તમાં નવી રચનાઓ બની છે. (પ્રકટીકરણ 21:27)

એ દિવસોમાં, નુહ અને તેમનું કુટુંબ વહાણમાં પ્રવેશ્યા. ઘણા દિવસો સુધી વિરામ વિના મુશળધાર વરસાદ પડ્યો હતો. પછી વહાણ અરારાતના પર્વત પર વિશ્રામ કર્યુ. જ્યારે નુહ વહાણમાંથી નીચે ઉતર્યો, ત્યારે તેણે આખું વિશ્વ બરબાદ જોયું. અગાઉની પેઢીઓમાંથી કોઈ મળી શક્યું નહિ. તે નવી પૃથ્વી પર ઉતર્યો અને તેના પરિવારમાંથી નવા વંશજોનું સર્જન થયું.

પતંગિયું તેના ઈંડાં પાંદડા પર મૂકે છે. લાર્વા ઇંડામાંથી બહાર આવે છે અને પાંદડાને ખાય છે. પછી કૃમિ કેટરપિલર બની જાય છે અને થોડા સમય સુધી કોઈ હલચલ વગર કોકૂનની અંદર રહે છે. પરંતુ નિયત મોસમમાં, તે એક સુંદર પતંગિયામાં પરિવર્તિત થઈને નવી દુનિયામાં જાય છે. તેની જૂની દુનિયા માત્ર એક પાંદડું હતું. પરંતુ તેની નવી દુનિયા સુંદર ઉદ્યાનો અને બગીચાઓથી ભરેલી છે.

દેવના બાળકો, જેમ તમે સ્વર્ગીય રાજ્યમાં પ્રવેશશો, તમે એક ક્ષણમાં રૂપાંતરિત થશો અને ખ્રિસ્તની છબી પહેરશો, અને અદ્ભુત પ્રકાશની તે ભૂમિમાં પ્રવેશ કરશો. અને ત્યાં હવે કોઈ પાપ રહેશે નહીં, કોઈ વધુ શ્રાપ નહીં, કોઈ વધુ રોગ નહીં અને વધુ ભૂખ નહીં. આ એક એવી ભૂમિ છે જ્યાં રાતનો સમય કે આંસુ નથી.

વધુ ધ્યાન માટે વચન:“હવે મેં એક નવું આકાશ અને નવી પૃથ્વી જોઈ, કારણ કે પ્રથમ આકાશ અને પ્રથમ પૃથ્વી જતી રહી હતી. ઉપરાંત, ત્યાં કોઈ વધુ સમુદ્ર નહોતો” (પ્રકટીકરણ 21:1)

જાન્યુઆરી 15 – નવી છબી

“અને જેમ આપણે ધૂળના માણસની છબી ધારણ કરી છે, તેમ આપણે સ્વર્ગીય માણસની છબી પણ ધારણ કરીશું” (1 કોરીંથી 15:49).

દેવે તમારામાંના દરેકને એક નવી છબી આપી છે, જેઓ ખ્રિસ્તમાં નવી રચના બની છે. તે છબી દેવ ઇસુ ખ્રિસ્તની છબી જેવી છે. સ્વર્ગના દેવની છબી. તમે પણ સ્વર્ગના લોકોના રૂપમાં રૂપાંતરીત થાઓ છો.

કેટલાક વર્ષો પહેલા, મેં એક મેગેઝિનમાં એક સમાચાર વાંચ્યા. તે શ્યામ રંગ ધરાવતી છોકરીને લગ્નમાં આપવાના પરિવારના પ્રયત્નો વિશેનો અહેવાલ હતો. ઘણા લોકોએ તેણીના શ્યામ રંગને ટાંકીને તેને નકારી કાઢી હતી. છેવટે, તેના માતા-પિતાએ તેના લગ્ન કરવા માટે, એક સાદી પૃષ્ઠભૂમિના વરને મોટું દહેજ આપવું પડ્યું. પરંતુ તેના નવા ઘરમાં પણ, તેણીને તેના રંગને કારણે છોડી દેવામાં આવી હતી અને અવગણવામાં આવી હતી. આવો અસ્વીકાર સહન ન થતાં આખરે તેણીએ આત્મહત્યા કરીને જીવનનો અંત આણ્યો હતો. જ્યારે મેં એ અહેવાલ વાંચ્યો, ત્યારે હું મારા હૃદયમાં ખૂબ જ વ્યથિત થયો. સોલોમનના ગીતમાંથી ફક્ત એક જ વચન જે કહે છે: “હું શ્યામ છું, પણ સુંદર છું”, મારા મગજમાં આવ્યુ.

જ્યારે તમે હજી પણ દુનિયામાં છો, આદમમાં, તમે પાપોથી અંધારામા છો. પરંતુ દેવ ઇસુએ તમને ક્યારેય નકાર્યા નથી પરંતુ તમારા માટે ખૂબ પ્રેમ હતો અને તમારા આત્માના પ્રેમી તરીકે તમારી શોધમાં આવ્યા હતા. તમારા બધા પાપો અને શ્રાપ તેમના કિંમતી લોહીના ટીપાં દ્વારા ધોવાઇ ગયા હતા, અને તમે સુંદર બન્યા હતા. જ્યારે તમે આદમમાં શ્યામ અને કદરૂપા હતા, ત્યારે તમને ખ્રિસ્તમાં સુંદર બનાવવામાં આવ્યા હતા.

આદમ અને ખ્રિસ્ત બંનેનું પાત્ર તમારામાં જોવા મળે છે, તમારા જીવનના તમામ દિવસોમા. પરંતુ એક દિવસ રણશિંગડું વાગશે. “રણશિંગડું ફૂંકાશે અને જે વિશ્વાસીઓ મૃત્યુ પામ્યા છે તે ચિરંતનકાળ પર્યંત જીવવા પુર્નજીવિત થશે. અને આપણે જે જીવંત છીએ તે પણ પરિવર્તન પામીશું. અને આ શરીર જે મૃત્યુ પામે છે તેણે તેને અમરપણું પરિધાન કરેલું હોવું જોઈએ” (1 કરીંથી 15:52-53).

રણશિંગડું વગાડવામાં આવે તે ક્ષણથી, તમારી પાસે એક નવી છબી હશે. બધા દુન્યવી પાત્ર અને છબી દૂર થઈ જશે અને તમને સ્વર્ગીય છબી પહેરા વામાં આવશે. તમે હવે શ્યામ અને કદરૂપા નહીં બનો પણ આપણા પ્રભુ ઈસુની જેમ સુંદર રૂપમાં રૂપાંતરિત થશો.

પવીત્ર શાસ્ત્ર આપણને કહે છે: “આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે તે પ્રગટ થાય છે, ત્યારે આપણે તેના જેવા હોઈશું, કારણ કે આપણે તેને જેમ છે તેમ જોઈશું” (1 યોહાન 3:2). સ્વર્ગીય રૂપમાં, કોઈ ડાઘ કે કરચલી નહીં હોય, અને તમે નિષ્કલંક હશો. અને તમે તમારી ભવ્ય પ્રતિમામાં ચમકશો. તે દિવસ કેટલો મહાન હશે!

વધુ ધ્યાન માટે વચન:”જુઓ, હું નવું આકાશ અને નવી પૃથ્વી બનાવું છું; અને પહેલાને યાદ કરવામાં આવશે નહીં કે મનમાં આવશે નહીં” (યશાયાહ 65:17)

જાન્યુઆરી 13 – નવી વસ્તુ

“દેવ કહે છે, “જુઓ, હું નવું આકાશ અને નવી પૃથ્વી સર્જુ છું. પહેલાની સૃષ્ટિને કોઇ સંભારશે નહિ, તેનું કોઇને સ્મરણ પણ નહિ થાય” (યશાયાહ 65:17)

ઈસુ અને તેના શિષ્યો સરોવર પાર કરીને ગેરસાની લોકો રહેતા હતા તે પ્રદેશમાં ગયો. જ્યારે ઈસુ હોડીમાંથી નીચે ઉતર્યો ત્યારે જ્યાં મરેલા માણસોને દાટવામાં આવે છે તે ગુફાઓમાંથી એક માણસ તેમની પાસે આવ્યો. આ માણસને ભૂત વળગેલ હતું તે માણસ કબરસ્તાનની ગુફાઓમાં રહેતો હતો. કોઈ માણસ તેને બાંધી શકતો ન હતો. સાંકળો પણ આ માણસને બાંધી શકતી ન હતી. ઘણી વાર લોકોએ તે માણસના હાથ પગ બાંધવા સાંકળનો ઉપયોગ કર્યો. પણ તે માણસ તેના હાથપગથી સાંકળો તોડી નાખતો. કોઈ માણસ તેને કાબુમાં રાખવા પૂરતો સમર્થ ન હતો.(માર્ક 5:1-5)

ઈસુએ તેને પૂછ્યું, “તારું નામ શું છે?” અને તેણે કહ્યું, “સૈન્ય”, કારણ કે તેનામાં ઘણા રાક્ષસો પ્રવેશ્યા હતા. (લુક 8:30). રોમન સૈન્યમાં, ‘લીજન’ શબ્દનો ઉપયોગ છ હજાર સૈનિકો અને ઘોડાઓની સેનાના એકમ માટે કરવામાં આવતો હતો. રોમનોએ પણ આ શબ્દનો ઉપયોગ વિશાળ સંખ્યા દર્શાવવા માટે કર્યો હતો.

તેથી તે સ્પષ્ટ છે કે તેની અંદર હજારો રાક્ષસો રહેતા હતા. જ્યારે પ્રભુએ તેમનો પીછો કર્યો, ત્યારે તેઓ પર્વતની નજીક ચરતા ડુક્કરના ટોળામાં પ્રવેશ્યા – તેઓની સંખ્યા લગભગ બે હજાર હતી. અને ટોળું જોરથી ઢાળવાળી જગ્યાએથી દરિયામાં દોડી ગયું અને દરિયામાં ડૂબી ગયું.

તે જ ક્ષણમાં, તે વ્યક્તિના જીવનમાં એક મહાન પરિવર્તન આવ્યું, જેને રાક્ષસો દ્વારા કબજે કરવામાં આવ્યો હતો. જે નગ્ન હતો તે હવે કપડાં પહેરેલો હતો. જે તેના મગજમાંથી બહાર હતો તે હવે તેના સાચા મગજમાં હતો (માર્ક 5:15). તે પણ ઈસુના પગ પાસે બેઠો હતો (લુક 8:35). એટલું જ નહિ, પણ આપણા પ્રભુએ તેને પ્રચારક બનાવ્યો. પવીત્ર શાસ્ત્ર આપણને કહે છે કે તે વિદાય થયો અને દસનગરમાં ઈસુએ તેના માટે જે કર્યું તે બધું જાહેર કરવાનું શરૂ કર્યું; અને બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા (માર્ક 5:20).

જ્યારે દેવ કોઈને બચાવે છે, ત્યારે તે ખરેખર સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત થાય છે. અને વ્યક્તિ એક નવી રચનામાં બને છે. જરા કલ્પના કરો કે જો ઈસુ સાથે મુલાકાત ન થઈ હોત તો તેની સ્થિતિ કેટલી દયનીય હોત! બે હજાર ભુંડનાં ટોળાને દરિયામાં ડૂબાડનાર શૈતાની આત્માઓએ તેને પણ સમુદ્રમાં ડુબાડી દીધો હશે. તેને અનંત નરકની આગમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યો હોત. જ્યારે દેવ કોઈ વ્યક્તિને મળે છે, ત્યારે તે અદ્ભુત રીતે વ્યક્તિને સન્માનના પાત્રમાં બદલી નાખે છે.

એક વાર તમે નવી રચનામાં બદલાઈ ગયા પછી, તમારે પહેલાની વસ્તુઓ વિશે વિચારવું જોઈએ નહીં. તમારે સમજવું જોઈએ કે તમે ખરેખર ખ્રિસ્તમાં એક નવી રચના છો, અને તે નવી રચનાનો આનંદ અને ઉત્સાહ પહેરો.

વધુ ધ્યાન માટે વચન પરંતુ હવે તે સર્વ ભૂતકાળનું સ્મરણ કરવાની જરૂર નથી. પહેલાં મેં જે કર્યુ હતું તેનો વિચાર ન કરો. કારણ કે હું એક નવું કામ કરવાનો છું. જુઓ, મેં તેમની શરૂઆત કરી દીધી છે! શું તમે જોઇ શકતા નથી? મારા લોકો માટે અરણ્યમાં હું માર્ગ તૈયાર કરીશ અને રાનમાં તેઓને માટે નદીઓ ઉત્પન્ન કરીશ.” (યશાયાહ 43:18,19)

જાન્યુઆરી 12 – નવું સર્જન!

“તેથી, જો કોઈ ખ્રિસ્તમાં છે, તો તે નવી રચના છે; જૂની વસ્તુઓ પસાર થઈ ગઈ છે; જુઓ, બધી વસ્તુઓ નવી બની ગઈ છે” (2 કરીંથી 5:17).

કોઈ પણ વ્યક્તિ જે ખ્રિસ્તમાં આવે છે, સ્પષ્ટ નિશ્ચય સાથે, તે અથવા તેણી દેવ દ્વારા નવી રચનામાં ફેરવાય છે. દેવ જીવન જીવવાની જૂની રીતને સંપૂર્ણપણે ભૂંસી નાખે છે અને બધું નવું બનાવે છે. જ્યારે તમે ખ્રિસ્ત ઈસુને સ્વીકારો છો, ત્યારે તમે પવિત્ર કુટુંબમાં આવો છો. તેના દ્વારા પવિત્રતાના અનુસંધાનમાં તમારામાં નવી આદતો અને જીવન જીવવાની રીતો બનવી જોઈએ. દેવનો શબ્દ વાંચવો અને પ્રાર્થના તમારામાં જોવા મળશે. તો જ તમે તમારા ખ્રિસ્તી જીવનમાં પ્રગતિ કરી શકશો.

એકવાર તમે ખ્રિસ્તમાં આવો, તમારે પૈસા માટેના તમામ લોભ, મિથ્યાભિમાન, ક્રોધ અને બધી પાપી ટેવોથી છૂટકારો મેળવવો જોઈએ. તો જ તમે નવા સર્જનના અનુભવમાં પ્રગતિ કરી શકશો. જ્યારે તમે ખ્રિસ્તમાં આવો છો, ત્યારે તમે કેવી રીતે પોશાક પહેરો છો અથવા તમારી રીતભાત સહિત તમારી બધી રીતો સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જશે. અને તમે જાણ્યા વિના પણ, તમે વધુ સમય અને પ્રાર્થનામાં અને દેવના શબ્દમાં વિતાવશો.

પવીત્ર શાસ્ત્ર કહે છે: “અને તમારી મનોવૃત્તિઓમાં નવા થાઓ અને નવું માણસપણું જે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે ન્યાયીપણામાં તથા સત્યની પવિત્રતામાં સજાર્યેલુ છે. તે ધારણ કરો” (એફેસી 4:23-24). અંદરના માણસના તમારા મનની આત્મા નવી થવી જોઈએ. તમારે તમારા મનમાં પવિત્ર આત્માથી સતત ભરેલા રહેવું જોઈએ.

વિજયી ખ્રિસ્તી જીવન જીવવા માટે, સૌથી પહેલા તમારું મન સારા વિચારોથી ભરેલું હોવું જોઈએ. બીજું તે શાસ્ત્રના વચનોથી ભરેલું હોવું જોઈએ. ત્રીજે સ્થાને તે પ્રાર્થનાની આત્માથી ભરેલું હોવું જોઈએ. અને ચોથું, તે પવિત્રતા અને પવિત્ર આત્માની શક્તિથી ભરેલું હોવું જોઈએ. ત્યારે જ તમે નવા  સર્જનો તરીકે ખ્રિસ્તની મૂર્તિમાં વૃદ્ધિ પામવાનો દૈનિક અનુભવ મેળવી શકશો.

આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઘણા ઘરોમાં, પવિત્ર બાઇબલ અસ્પૃશ્ય રહે છે. ઘણા લોકો 5 કે 10 મિનિટની નાની પ્રાર્થનાથી પણ પોતાની જાતને સંતુષ્ટ કરે છે, એક જવાબદારી તરીકે. તેઓ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થવા માટે, દેવની હાજરીમાં પોતાને સમર્પિત કરતા નથી. આ કારણે તેઓ તેમના આધ્યાત્મિક જીવનમાં સતત પ્રગતિ કરી શકતા નથી.

દેવના બાળકો, આપણા દેવનું આગમન નજીકમાં હોવાથી, તમારે તમારા દીવામાં તેલ ભરવાનો અનુભવ કરવો જોઈએ. દેવ તમારો અભિષેક કરે છે અને તમને તેમના આત્માના આશીર્વાદ આપે છે. જેમ દેવે પોતાને પિતા માટે પવિત્ર કર્યા છે, તેમ તમારે પણ પોતાને પવિત્ર કરવું જોઈએ અને દેવ માટે પોતાને પવિત્ર અને સંપૂર્ણ બનાવવું જોઈએ.

વધુ ધ્યાન માટે વચન: “અમે તેને ઉપદેશ આપીએ છીએ, દરેક માણસને ચેતવણી આપીએ છીએ અને દરેક માણસને સંપૂર્ણ શાણપણથી શીખવીએ છીએ, જેથી આપણે દરેક માણસને ખ્રિસ્ત ઈસુમાં સંપૂર્ણ રજૂ કરીએ” (ક્લોસ્સીઓનો 1:28)

જાન્યુઆરી 09 – નવો આનંદ

દેવના રાજ્યમાં ખાવું અને પીવું એ અગત્યની બાબતો નથી. તેનાં કરતાં અગત્યની બાબતો દેવના રાજ્યમાં તો દેવની સાથે ન્યાયી થવું અને શાંતિ અને પવિત્ર આત્મામાં આનંદ અનુભવવો તે છે” (રોમન 14:17)

આ વચનમાં, પ્રેરીત પાઊલ પવિત્ર આત્મા દ્વારા નવા આનંદ વિશે લખે છે. આપણે ખ્રિસ્તમાં આવ્યા તે પહેલાં, ખાવા પીવામાં આનંદ જોવા મળતો હતો. તે નશામાં અને ઉત્તેજના, ફિલ્મો અને નાટકોમાં સમય પસાર કરવા, મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે સમય વિતાવતો જોવા મળ્યો હતો. જો કે આવો આનંદ અસ્થાયી અને અવાસ્તવિક છે.

પરંતુ જ્યારે તમે ખ્રિસ્તમાં નવી રચના બનો છો, ત્યારે તમને સૌથી ઉત્તમ આનંદ મળે છે – પવિત્ર આત્માનો આનંદ. પ્રેરીત પાઊલ એફેસિયનોને તેમના પત્રમાં આમ લખે છે: “અને તમારી મનોવૃત્તિઓમાં નવા થાઓઅને નવું માણસપણું જે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે ન્યાયીપણામાં તથા સત્યની પવિત્રતામાં સજાર્યેલુ છે. તે ધારણ કરો” (એફેસી 4:23-24).

નવો અભિષેક, નવો આત્મા અને નવો આનંદ એ બધા તમારા વારસાનો ભાગ છે. પ્રભુએ તેઓને તમારા માટે વચન આપ્યું છે. આપણા પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું: “જુઓ, હું તમારા પર મારા પિતાનું વચન મોકલું છું (લુક 24:49). “તમે હવેથી થોડા દિવસો પછી પવિત્ર આત્માથી બાપ્તિસ્મા પામશો” (પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 1:5).

તે સ્વર્ગમાં ગયા તે પહેલાં, દેવ ઇસુએ સહાયકનું વચન આપ્યું હતું. તેણે કહ્યું: “અને હું પિતાને પ્રાર્થના કરીશ, અને તે તમને બીજો સહાયક આપશે, જેથી તે તમારી સાથે હંમેશ માટે રહે – સત્યનો આત્મા, જેને વિશ્વ પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી, કારણ કે તે તેને જોઈ શકતું નથી કે તેને ઓળખતું નથી; પણ તમે તેને જાણો છો, કારણ કે તે તમારી સાથે રહે છે અને તમારામાં રહેશે” (યોહાન 14:16-17).

ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે મદદગાર છે. અને પવિત્ર આત્મા નવા સહાયક છે. તે તમારી સાથે રહે છે અને તમને મદદ કરે છે. તે તમને દિલાસો આપે છે, તમને માતાની જેમ ભેટે છે અને તમને દિલાસો આપે છે. તમારી સાથે તેમની કાયમી હાજરી હોવી એ કેટલો મોટો લહાવો છે!

માનવ આત્મા નબળો છે. તેથી, જ્યારે તમે તમારી માનવ આત્મા પર આધાર રાખો છો, ત્યારે તમે વારંવાર કંટાળી જાઓ છો, અને તમારો બધો ઉત્સાહ ગુમાવી બેસો છો. કસોટીઓ અને દુઃખો તમારા આત્માને નબળો પાડે છે. તેથી જ રાજા દાઉદે દેવના મુક્તિના આનંદની પુનઃસ્થાપના માટે અને દેવના ઉદાર આત્મા દ્વારા સમર્થન મેળવવા માટે પ્રાર્થના કરી (ગીતશાસ્ત્ર 51:12).

જ્યારે તમે ઉદાર અને ઉમદા આત્મા દ્વારા સમર્થન મેળવો છો, ત્યારે તમે મુક્તિના આનંદ, હૃદયની ખુશી અને અનહદ આનંદથી ભરપૂર છો. જ્યારે તમે પ્રફુલ્લિત આત્માથી ભરાઈ જાઓ છો, ત્યારે તમે તમારા હૃદયમાં આનંદ સાથે કુટુંબ અને દેવ પ્રત્યેની તમારી બધી જવાબદારીઓ નિભાવશો. દેવના બાળકો, તમે તમારા જીવનના દરેક દિવસે આવો નવો આત્મા અને નવા આનંદથી ભરપૂર થાઓ.

વધુ ધ્યાન માટે વચન:” દેવનાં સાચાં સંતાનો એ છે કે જેઓ દેવના આત્માનું માર્ગદર્શન સ્વીકારે છે” (રોમન 8:14).