Appam – Guajarati

જૂન 19 – તમે મારા બંધનો છૂટા કર્યા છે

“હે પ્રભુ, હું તમારો સેવક છું,તમે મારા બંધનો છૂટા કર્યા છે” (ગીતશાસ્ત્ર 116:16)

દેવ તમને તમારા બંધનમાંથી મુકત કરે છે. પવીત્ર શાસ્ત્ર કહે છે,“યહોવા મારા માલિકે, તેનો આત્મા મારામાં મૂક્યો છે, કારણ, તેણે મારો અભિષેક કર્યો છે. તેણે મને દીન દુ:ખીઓને શુભ સમાચાર સંભળાવવા, ભાંગેલા હૈયાના ઘા રૂઝાવવા, કેદીઓને છુટકારાની, ને બંદીવાનોને મુકિતની જાહેરાત કરવા    મોકલ્યો છે.” (યશાયા 61:1).

જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તે એક સ્ત્રીને બચાવી હતી, જે અશક્તિની આત્માથી પીડાતી હતી અને તે ૧૮ વર્ષથી વળેળી હતી, ત્યારે તેણે દેવનો મહિમા કર્યો. હા. તે શેતાનનું બંધન હતું. આજે પણ, શેતાને ઘણા લોકોને મેલીવિદ્યા અને મેલીવિદ્યા સાથે બાંધ્યાં છે. પરંતુ, જ્યારે પુત્ર તમને મુક્ત કરે છે, ત્યારે તમે ખરેખર મુક્ત થશો (યોહાન 8:36). એવા કોઈ બંધન નથી કે જેમાંથી ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉધ્ધાર કરી શક્યા ન હતા.

કેટલાક લોકો માટે, માંદગી એ બંધન તરીકે રહે છે. માંદગી તેમને નબળી પાડતી રહે છે. આ એક બંધનકર્તા હોવાથી, પીડિત લોકો દેવ માટે ઉદય અને ચમકવા માટે અસમર્થ છે. અશક્તિની આત્માને લીધે એક મહિલા ૧૮ વર્ષ પીડાઇ. તેણે સાજા થવા માટે ઘણો ખર્ચ કર્યો હતો પરંતુ તે સફળ થઈ નહોતો. પરંતુ જ્યારે તે ઈસુ પાસે પહોંચી, ત્યારે આંખ ઝપકતા જ બંધનો તોડી પાડ્યા. દેવની શક્તિ તેનામાં ઉમેરાઇ ગઈ અને તેને સાજી કરી.

નિકોદેમસને બંધન હતું. તે પરંપરાગત હતો. કેમકે તે એક ફરોશી હતો, તેથી તે ખુલ્લેઆમ ઈસુને અનુસરવામાં અસમર્થ હતો. એક રાત્રે નિકોદેમસ ઈસુ પાસે આવ્યો. નિકોદેમસે કહ્યું, “રાબ્બી, અમે  જાણીએ છીએ કે તું દેવનો મોકલેલો ઉપદેશક છે. તું જે ચમત્કારો કરે છે તે દેવની મદદ વગર બીજું કોઈ કરી શકે નહિ.” (યોહાન 3:2). આજે પણ, ઘણા લોકો, શાસ્ત્રની ઉંડી સત્યતા જાણ્યા હોવા છતાં, ચર્ચના બંધનોને કારણે આધ્યાત્મિક રીતે અને સાચા અર્થમાં દેવની ભક્તિ કરવામાં અસમર્થ છે.

કેટલાક અન્ય લોકોને અવિશ્વાસ દ્વારા બંધાયેલા રાખવામાં આવ્યા છે. તેઓ હાર અને અવિશ્વાસના શબ્દો બોલતા રહે છે, તેથી દેવને ચમત્કાર કરતા અટકાવે છે. લાજરસ મરી ગયો હતો અને ઈસુ તેને સજીવન કરવા ગયા. પરંતુ લાજરસની બહેનોને વિશ્વાસ ન હતો. મેરી, તેની બહેનોમાંની એકએ કહ્યું, પ્રભુ જો તમે અહીં હોત, તો મારો ભાઈ મરી ગયો ન હોત “(યોહાન 11:32).

ઈસુ કબરની નજીક આવ્યા પછી પણ, લાજરસની બીજી બહેન માર્થાએ કહ્યું, “પ્રભુ, લાઝરસને મરી ગયાને હજુ ચાર દિવસ થયા છે, ત્યાં દુર્ગંધ છે” (યોહાન 11:39). પરંતુ, જ્યારે ઈસુએ “લાજરસ, આગળ આવો” એમ કહીને મોટા અવાજે રડ્યો, ત્યારે જે મરી ગયો હતો તે બહાર આવ્યો. પરંતુ, તેના હાથ અને પગ કબરના કપડાથી બાંધેલા હતા. ઈસુએ તેઓને કહ્યું, “તેને ખુલ્લા કરો અને તેને જવા દો” (યોહાન 11:43, 44).

દેવના વહાલા બાળકો, “બંધન કાપી નાખો” એ દેવ આજે આપે છે.”

ધ્યાન આપવું: “અને તમે સત્યને જાણશો, અને સત્ય તમને મુક્ત કરશે” (યોહાન 8:32).

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.