Appam - Nagamese

Jul 15 – Parmiswor ko hriday anusar ko maanchhe.

itchya pura garne chha. Prerit 13:22

Daud le parmiswor lai atyantei maya garthe, usle afailai sudha pare parmiswor sath ma hidnu ani uhako prem ma bharinna, uh gothalo bhayeko samai dekhi usle sadhei parmiswor ko rajya lai here sabai bhanda mathi. Teseikaran le parmiswor le Daud lai dherei mathi uchalnu bhayo.

Jaba uh yuwa awastha ma the, taba uska daju haru le pani uslai dhikkar the.  Tara parmiswor le uslai uchalnu bhayo usko parmiswor prati ko utsukta le garda. Jaba usle Goliath lai hapkauda tesma usko parmiswor prati ko maya ani utsukta dekhyo.  Daud le bhanne, jvit parmiswor ko sena lai tuchha bhanne tyo khatna nabhayeko palisti chahi ko ho ra? 1 samuel 17:26.

Usle Goliath lai easo bhandei khulla chunauti pani diye, Tara mo toh sanga ladna taile birodh gareko Israel ka fauj haru ka parmiswor sarva shaktiman Param Prabhu ko nau ma aayeko chhu. 1 samuel 17:45. Teseikaran Daud le palistini ko abbal sena mathi pani vijay paye.

Dusro ma, Daud le parmiswor ko gyan paye. Bachan le bhanchha, tini bir manish chhan, ra ashal yodha, bolna ma gyani ra sundar pani chhan. Ani Param Prabhu tini sanga hunuhunchha, 1 Samuel 16:18. Jaba kohi bibeki chha bhane tesle uslai diye ko kaam sahi gari siddhau chha. Uh gyani bhayeko le usko sabai manokamana ani kaam haru safal bhayo. Jaba uh saul ko mahal ma thiye taba yonathan usko gyan le garda daud lai dherei maan parauthe ani uneru ekdam ashal sathi pani bhaye. Parmiswor ko chhora-chhori ho, jaba parmiswor hami sanga hunuhunchha bhane, hami pani bibeki hunchhau ani uchalinechhau.

Tisro ma, Daud le parmiswor ko nyam lai aatripta maya garda the. Teti bela kevel nyam ani agya haru matei the bachan ma tara Daud le ekdam dyan purvak teslai yad garthe. Bhajankar Daud le dhanyawan Manish jo chahi bachan ma din raat manan garthe, ani tyo Ashish useiko jivan ma pani usle prapta gare.

Parmiswor ko chhora-chhori ho, jaba hami Yeshu khrist lai afno hriday le, pran ani samaz le prem garda chhau bhane dekhi lai waha le hami lai pani uchalnu hunechha. Yeshu khrist chahi sabai Ashish ko muhan hunuhunchha. Param Prabhu nei mero jivan ko killa hunuhunchha, koi sanga mo bheivit hunna. Bhajansangra 27:1

Manan ko lagi bachan,” jawan manish le afno chalchalan kasari chokho rakhna sakchha? Tapaiko bachan anusar ko jivan bitayera nei ho. Bhajansangra:119:9

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.