Appam - Manipuri

Feb 13 – THOUJAL AMADI THAJABA!

“maramdi nakhoidi thoujalna thajabagi mapanna kanbikhre, madu nakhoigi mapanan nate, adubu madu Iswargi khudol ni.” (Ephesians 2:8).

Masida thajaba amadi thoujalna karamna thabak touminnabage haibasu yengbiyu. Thoujal amadi thajabana punminnaba matamda eikhoina arankhubam phangbani. Christian amagi punshi hinggge hairabadi khwaidagi ahanba khongthang adudi thajabani. Adudi  aroiba khongthangdi kari oiba tabage? Christagumna changkhonba amadi matik mangalgi mathakta matik mangal phangba aduni. eikhoina madu phangdribaphao thajaba amadi thoujalna Christiangi punshida ahanba khongthang louminnagadabani.

Thoujal asidi Iswargi khudolni. Thoujal asi Iswargi khudonni,aduga thajaba asi Iswargi thoujalda mina piriba paokhumni. Thajaba asi Iswargi maphamda Iswargi macha amana cha amada cha ama saruk yaba aduni.

Iswragi thoujalna nahakpu visit tourakpa matamda nahakna nasagi pap adu kokningbagi apamba lakkani, aduga aduga arankhubam adu nasana khouranglakkani. Nahakki pukningbu ngalhanbiba amadi lomba naidabagi maramda wakhal touhanba adu madugi thoujal makni. Mi mayamna papki leikhom leinang marakta putthaduna nungaina leithoklingei asida  Prabhuna nahakpu lomba naidaba adugi lambi adu takpire.

Aduga loinana Prabhuna nahakki papki damakta mahakki senglaba ee tabire haibasisu thajagadabani.  Mahakki eena nahakki pappu chamthokpikhre haibasi thajagadabani. Sastrana hai, “  mahakki marang kaiba thoujangi matung inna mahakki eegi mapanna eikhoina mangonda handok,piba, haibadi eikhoigi pap kokpiba phangjei.” (Ephesians 1:7).

Nahakna thajaba leitrabadi Iswargi gi thoujal adu lousinba ngamloi. Adubu mahaknadi madu marang kaina pibikhrabani. Prabhuna mahakki khut thangdoktuna mahakki thoujal asi pibikhrabani, aduga eikhoinasu eikhoigi khut asi thajabagi mapanna thangdokkadabani.

Eikhoigi jatida mi mayamna hotnabagi mapanna arankhubam phanggani haina thajei. Aphaba punshi hingbagi mapanna swarga changgani haina wakhal touri. Aduna makhoina social work ta   thabak yam touri, madu orphansingbu yengsinbiba, lukhrabisingbusu support toubiba aduga makhoina mahei tamphamsing sagatli. Adubu Iswargi thoujantana makhoibu arankhubham lomda chingbiba ngammi haibasi makhoina khangde.

Mi amana aphaba punshi hingbagi damakta amadi mahakna samaj ki damakta aphaba thabak mayam toubagi damakta arankhubam phangba ngamlabadi mahakna napan tougani. Aduga madu oirabadi Prabhu Jesuna ee tabiba, sikhiba, amadi asibadagi hinggatpa mathou tararoi. Eikohigi thabakna eikhoibu keidoungeidasu dharmachenba, asengba, amadi arankhubam adubu pibiba ngamde.

Sastrana hai, “ Jesuna mangonda hai, “ lambi adusu, achumba adusu, hingba adusu eini, eigi ipanna nattana kana amatana Ipagi maphamd athungba ngamde.” ( John 14:6)

Verse for further meditation: “arankhubam asidi thabaktagi natte, kana amatanasu napan toudanabani.Salvation is not of works, lest anyone should boast” (Ephesians 2:9).

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.