Appam - Marathi

जुलै 06 – डेव्हिडची विश्वासार्हता!

“परमेश्वर प्रत्येकाला त्याच्या चांगुलपणा आणि विश्वासूपणाबद्दल परतफेड करील. कारण आज परमेश्वरानेच तुम्हाला माझ्या हाती दिले, परंतु मी परमेश्वराच्या अभिषिक्त राजाच्या विरोधात हात उगारणार नाही ”(1 शमुवेल 26:23).

“अभिषिक्त लोकांवर हात टाकू नको” अशी सुचना देताना डेव्हिड विश्वासू होता. शौल राजा म्हणून अभिषिक्त झाला होता. परंतु देवाच्या वचनाची अवज्ञा केल्याबद्दल त्याचे दुर्लक्ष केले गेले. देव शौलकडून सिंहासन मागे घेईल आणि दावीदाला ते देईल. पण तरीही, दावीद शौलाबद्दल आदर व आदर ठेवत असे.

पण, शौलने दावीदचा शिकार केल्याचा शौलाने पाठलाग केला. दावीद डोंगर आणि गुहेत लपून बसला होता, तेव्हा शौल आपल्या योद्ध्यांसह त्याचा शोध घेत राहिला. पण, एके दिवशी, झोपी गेलेला असताना दावीद एकटाच शौलकडे पोहोचला. तो भाला आणि शौलच्या शेजारी पाण्याची घेर घेऊन शौल येथून निघून गेला. त्याने शौलाला ठार मारण्याचा प्रयत्न केला नाही. जेव्हा अबीशयला शौलाला मारायचे होते तेव्हा दावीद म्हणाला, “त्याचा नाश करु नकोस; परमेश्वराच्या अभिषिक्त राजाच्या विरुद्ध कोण आपले हात उगारेल? (1शमुवेल 26: 9).

दाविदाची विश्वासूपणे पाहून, देव त्याला आशीर्वाद देईल. दावीद दिवसेंदिवस विकसित होत गेला. योग्य वेळी शौलच्या कारकिर्दीचा वारसासुद्धा त्याला मिळाला. आपणदेखील दाविदासारखे विश्वासू राहिलो तर किती आशीर्वाद मिळतील! देवाच्या निवडलेल्या सेवकांवर वाईट गोष्टी बोलू नका. त्यांच्या विरोधात हात कधीही वाढवू नका. पवित्र शास्त्र म्हणते, “देवाच्या निवडलेल्यांविरुद्ध कोण दोषारोप आणेल? तो देवच नीतिमान ठरवितो ”(रोमन्स 8:33).

जे लोक देवावर आपले प्रेम करतात त्यांना देवाचा अभिषिक्त सेवक दोष शोधण्यात कधीही भाग घेणार नाहीत. त्यांच्यामध्ये दिसणार्या चांगल्या गोष्टींचे ते कौतुक करतात आणि जेव्हा कोणतीही कमतरता लक्षात येते तेव्हा, त्याऐवजी त्यांना लज्जास्पद करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी खाली गुडघे टेकून अश्रूंनी त्यांच्यासाठी प्रार्थना करावी. दावीदावर विश्वास ठेवणे हे किती आश्चर्यकारक होते!.

शलमोनाने दावीदाची विश्वासार्हता पाहिली. म्हणून प्रार्थना करुन तो म्हणाला, “आपला सेवक दावीद याच्यावर तू दयाळूपणे वागले आहेस. कारण तो तुझा सेवक होता. आणि तुमच्याशी प्रामाणिकपणा दाखव. आपण त्याच्यासाठी ही मोठी दयाळूपणा चालू ठेवली आहे आणि आजच्या दिवसाप्रमाणेच आपण त्याला त्याच्या सिंहासनावर बसण्यास एक मुलगा दिला आहे. ”(1राजे 3:6). देवाच्या प्रिय मुलांनो, देवाकडे विश्वासू राहा. ज्यांना अभिषिक्त करण्यात आले आहे त्यांना दोष शोधण्याच्या सवयीपासून मुक्त करा आणि दैवी शांती आणि नम्रता मिळवा.

चिंतन करणे: “प्रभु विश्वासू लोकांचे रक्षण करतो आणि गर्विष्ठ माणसाला तो परत देतो” (स्तोत्र 31:23).

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.