AppamAppam - Kannada

ಜೂನ್ 27 – ಈಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವದು!

“ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು – ನಾನು ಮಾಡುವದು ಈಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವದು ಅಂದನು. ” (ಯೋಹಾನ 13:7)

ಕರ್ತನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಕಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅವನ ಧ್ವನಿಗೆ ತೆರೆದ ಕಿವಿ ಬೇಕು.

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅವನು ತುಂಬಾ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು. ಕರ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು.  ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಅವರಿಗೆ ಬಂದೇರಗಿತು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು, ಆತನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು?

ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು.  ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವುಳ್ಳ ಮಹಿಮೆಯ ಬೆಳಕು ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಿತು. ಸತ್ತ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದೇವದೂತರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು. ಅದೇ ನೋಟ.  ಅದೇ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೋಟ.  ಅವನು ಬಂದಾಗ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ, “ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?”  ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.  ಅವನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿರಿ.  ಯೆಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಆತನ ಕೃಪೆಯೋ ಯುಗಯುಗಾಂತರದಲ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೇ. ಎಂದು ‘  ನಂತರ, ದೇವದೂತರು ಹೊರಟುಹೋದಾಗ, ಅವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು.  ಆ ಘಟನೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು.  ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನ.  ಅವರು ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಆಪೋಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, “ಸಹೋದರರೇ, ನಿದ್ರೆಹೋಗುವವರ ಗತಿ ಏನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದವರಾದ ಇತರರಂತೆ ದುಃಖಿಸುವದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸತ್ತು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದನೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಂತೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆಹೋಗುವವರನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಆತನೊಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನೆಂದು ನಂಬಬೇಕಲ್ಲವೇ.” (1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 4:13-14) ಸಾವು ಒಂದು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ.  ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜೀವನ.  ಅವನನ್ನು ನಂಬಿದವನು ಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನು ಬದುಕುವನು (ಯೋಹಾನ 11:25).

ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮರಣ, ಆದೋಲೋಕ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.  ಯಹೂದ್ಯ ಸೈನಿಕರು ಅಥವಾ ರೋಮನ್ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಭದ್ರಾಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.  ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದನು.  ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಭರವಸೆ ಇದೆ.

ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕರ್ತನ ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಾಗ, ಕರ್ತನ ಉತ್ತರವೇನು?  ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ‘ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಅದರ ಅರ್ಥ.

ನೆನಪಿಡಿ:- “ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ.” (ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 8:28)

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.