Appam - Manipuri

Jan 21 – Phajabagichangkhonba!

“ZiondagiphajabagichangkhonbaoiribaIswaradunanganthoibigani.” (Psalm 50:2)

Nahaknachangkhonbagilambiromdachangsinabadananggipunshidaphajabagichangkhonbaaduphongdokkadabani.MaduIswargioibaphajabani.MaduChrisagimitamni.NahakkipunshidamisingnaIswaraduugadabani.Masidaeikhoinaphajabahairibaasinunggioibaphajabaaduni, cosmetics sijinnaragamapanthonggiphajabaadunatte. Nunggioiba da sakphajabaadunakhwaidagimaruoibani..

PakhonchatpaPaulnaasumnairi, “adubumadugimahuttanakhoigithamoigiarotpa mi adumangbaleitaba, pkningtappaamasungpukningingthabanaleiteng, masiIswargimaphamdayamnamamalyambani.” (1 Peter 3:4).

Iswargimachasingnapukningtappathawaileinabagidamaktakannahotnagadabani.MasiIswargioibasakphajabani.IngnachiknaleibadaIswargisakphajabaleibani.EikhoinaJesudayengbamatamdamahaktumminnaingnachiknaleibaIswargiyaoaduni. Eikhoinachiknaleigadabamaphamdachiknaleibahaibasikhwaidagiphabani.

Pharisee singamadidharmagioijasingnaoktabinupibupurakpamatamdaJesunatumminaleikhi. Meihounasaorambamisingadunamahakpunamnapaokhumpinabainsinbamaamdamahaknaasumnakhumkhi, “nakhoiginarakta pap yaodabamahaknanupiadukhwaidagihannanungdathomsanu”. Adugamaduhaibaloiragamahakamukkatumminaleirammi.Madugumlabaingnachiknaleibagimagunadununggioibasakphajabani.Madugumlabathoujanadunaoktabinupiaduphaongaksenbangamkhi.

Kana gumba mi khradileppaleitanawangangduna lei. Adugamakhoinamakhoigichindonleitonkhudumchanbangamde.Sastranamayeksengnahai, “wayamnanganglabadi pap wattabani, adugachindonleitonkhudumchanbangamliba mi adudi lousing leiba mini.AdunanahaknaingnachiknaleibangambaaduphangbangamnabaIswardahaijagadabani.

SakphajabadanahaknachangkhonbaoininglabadinahaknaChristagilamchatsajattamunnaouraigadabani.Sastranamahakasiphajabadachangkhonbaniadugakhwaidagiphajabanihai.  (Song of Solomon 5:16).  Iswargikeinaoigadabanahaknasumahakkisakphajabaadulougadabani.Sastranamakhagiwaheisingasihairi, “ayukkiphajabagumnaphajaribaasikananao,thajagimangalgumnaphajariba, numitkimangalgumnaningthijariba, adugalanmikayagimatougumnaathoibaoiribaasikanano?” (Song of Solomon 6:10).

Iswargimachasing, IswargimaphamdanahaknahaijabagipunshilenbamatamdanahaknaIswarginingthibasakphajabaaduphanggani.Iswargimagunsingadunangondasu mina ubaphanggani.AdugaIswarnananggginathaktaharaoganiaduganahakpuningthijeihainathagatpiganiaduganangondakariamatasuamaktaasoibaleitehainaphongdokpigani..

Dhyantougadaba: “nahaknakayadaphajakhrabano, o nungshiba, nahakkinungshibadaeibunungaijei.” (Song of Solomon 7:6).

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.