Appam – Guajarati

જૂન 28 – પવિત્ર આત્માનો દિલાસો

“હું પિતાને પૂછીશ, અને તે મને બીજો સંબોધકઆપશે. તે તમને આ સંબોધક હંમેશા તમારી સાથે રહેવા માટે આપશે.” (યોહાન 14:16)

આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે એક દિલાસો આપનાર અને સહાયક છે, અને તેમણે બીજા સહાયકનો પરિચય કરાવ્યો, જે પવિત્ર આત્મા, સત્યનો આત્મા છે. બે અલગ અલગ રીતે દિલાસો મેળવવો એ કેટલો મોટો લહાવો છે! આપણે ખાતરીપૂર્વક કહી શકીએ કે ખ્રિસ્તી વિશ્વાસ જે પ્રકારનો ટેકો અને આરામ આપી શકે છે તેવો કોઈ અન્ય વિશ્વાસ આપી શકતો નથી.

જુના કરારના સંતો, કોઈને મદદ કરવા અને તેમને દિલાસો આપવા માટે ઝંખતા હતા. સભાશિક્ષકમાં, આપણે વાંચીએ છીએ: “ત્યારબાદ મેં પાછા ફરીને વિચાર કર્યો, અને દુનિયા પર થતાં ત્રાસ અને દુ:ખ નિહાળ્યાં. ત્રાસ સહન કરનારાઓનાં આંસુ લૂછનાર અને તેમને સાંત્વના આપનાર કોઇ નહોતું; તેઓના પર ત્રાસ કરનારાઓ શકિતશાળી હતાં.( સભાશિક્ષક 4:1).

ગીતશાસ્ત્રના લેખક દાઉદે એમ પણ કહ્યું: “નિંદાએ મારું હૃદય ભાંગ્યું છે, અને હું લાંબુ જીવવા માટે ખૂબ દુર્બળ બની ગયો છું. દિલાસો અને આરામ બતાવનારની રાહ જોઇ પરંતુ મને કોઇ પણ મળ્યું નહિ.(ગીતશાસ્ત્ર 69:20).

પરંતુ નવા કરારના સમયમાં, દેવની હાજરી તેમના શિષ્યો માટે એક મહાન આરામ અને આશ્વાસન હતી. તેણે બીમારીઓથી પીડિત લોકોના આંસુ લૂછ્યા અને તેમને સાજા કર્યા. જ્યારે લોકો ભૂખ્યા હતા, તેમણે એક ચમત્કાર કર્યો અને ઉપલબ્ધ નજીવા ખોરાક સાથે પાંચ હજારને ખવડાવ્યું. તેણે સેતાનને ભગાડ્યા. તેમણે તેમના શિષ્યો વતી ફરોશીઓ, સદુકીઓના પ્રશ્નો અને આક્ષેપોનો જવાબ આપ્યો. ખરેખર, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એક અદ્ભુત દિલાસો આપનાર છે.

ઘણા વર્ષો પહેલા, એક વૈજ્ઞાનિક આર્કટિક પ્રદેશમાં ગયો હતો, જ્યાં ચારેબાજુ થીજી ગયેલા સમુદ્રો સાથે અત્યંત ઠંડો છે. તેણે જાતે જ ઘણા પ્રયોગો કર્યા અને ઘણી શોધો કરી. સંદેશાવ્યવહારનું કોઈ સાધન ન હોવાથી તે એક પત્રમાં સંદેશા લખીને તેની સાથે લાવેલા કબૂતર દ્વારા તેની પત્નીને મોકલતો હતો.

તે કબૂતર, ઠંડીમાં ધ્રૂજતું હતું અને આકાશમાં ચક્કર મારતું હતું અને અંતે દક્ષિણ તરફ ઉડી ગયું હતું. તે હજારો માઈલ નોન-સ્ટોપ ઉડીને તે વૈજ્ઞાનિકના ઘરે પહોંચ્યું અને તે પત્ર સાથે તેની પત્નીના ખોળામાં પડ્યું. અને તે પત્ર પ્રાપ્ત કરતા તેને અપાર આનંદ અને દિલાસો મળ્યો.

દેવ ઇસુએ પણ, એકવાર તેઓ સ્વર્ગમાં ગયા પછી, પવિત્ર આત્મા, સ્વર્ગીય કબૂતરને તેમના શિષ્યોની વચ્ચે મોકલ્યા. દેવના બાળકો, પવિત્ર આત્મા એ તમારો આનંદ, દિલાસો અને દૈવી શક્તિ છે. આજે પણ, પવિત્ર આત્મા, તમને તેમની મીઠી હાજરીથી ભરી દે અને તમને દિલાસો આપે!

વધુ ધ્યાન માટે વચન:- જે આત્મા આપણને પ્રાપ્ત થયો છે તે કોઈ સામાન્ય આત્મા નથી કે જે આપણને ફરીથી દાસ બનાવીને ભયભીત કરશે. જે આત્મા આપણને પ્રાપ્ત થયો છે, તે આપણને દેવનાં સંતાનો બનાવે છે. અને એ ભાવનાથી જ તો આપણે દેવને “પિતા, પ્રિય પિતા,” કહીને બોલાવીએ છીએ.( રોમન 8:15) પોકારીએ છીએ.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.