Appam – Guajarati

જુલાઈ 28 – આત્મામાં ગરીબ

“આત્માના ગરીબોને ધન્ય છે, કેમ કે સ્વર્ગનું રાજ્ય તેઓનું છે” (માંથી 5:3).

તે એક મહાન આશીર્વાદ છે કે આપણે સ્વર્ગના રાજ્યનો વારસો મેળવી શકીએ છીએ, આત્મામાં ગરીબ રહીને.

લુકની સુવાર્તા, અધ્યાય 18માં, આપણે બે માણસો વિશે વાંચીએ છીએ જેઓ મંદિરમાં પ્રાર્થના કરવા ગયા હતા, એક ફરોશી અને એક કર ઉઘરાવનાર. ફરોસીનો ઉચ્ચ સામાજિક દરજ્જો હતો અને તેઓ વધુ શ્રદ્ધાળુ અને ધાર્મિક માનવામાં આવતા હતા. જ્યારે કર વસૂલનારાઓ રોમન સરકાર માટે લોકો પાસેથી કરનું મૂલ્યાંકન અને કર પ્રાપ્ત કરતા હતા, અને તેઓને પાપી અને દેશદ્રોહી માનવામાં આવતા હતા.

ફરોશીએ ઊભા થઈને પ્રાર્થના કરી કે તેની ન્યાયીતા, અઠવાડિયામાં બે દિવસ ઉપવાસ અને તેના દશાંશ વિશે. તેમની પ્રાર્થના સ્વાધ્યાય અને ગૌરવથી ભરેલી હતી. તેમની પ્રાર્થના દર્શાવે છે કે તેમની પાસે નમ્રતાનો એક છાંટો પણ નથી જે દેવ આપણી પાસેથી અપેક્ષા રાખે છે. પણ દૂર ઊભો રહેલો કર વસૂલનાર સ્વર્ગ તરફ આંખો ઊંચકવા જેટલો નહિ, પણ છાતી ઠોકીને કહેશે, ‘દેવ, મારા મુજ પાપી પર દયા કરો!’. તેની નમ્રતાને કારણે, આ માણસને દેવ દ્વારા ન્યાયી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો.

દેવ જે નમ્રતાના મહત્વને પુનરાવર્તિત કરે છે, સ્વર્ગનું સમગ્ર રાજ્ય અને ધન્ય અનંત જીવન તમારી સામે મૂકીને. તે આપણને સ્વર્ગીય રાજ્યના આનંદ, જીવન આપનાર ફળો અને જીવનનો તાજ બતાવે છે. તે તમને કહે છે: ‘મારા પુત્ર, મારી પુત્રી, જો તમે આત્મા સાથે નમ્ર જીવન જીવો, તો સ્વર્ગનું સમગ્ર રાજ્ય તમારું રહેશે’. જો આપણે આ દુનિયામાં વિતાવેલા ટૂંકા ગાળા માટે નમ્રતાનું જીવન જીવીએ, તો તમે અનંતકાળ માટે પુષ્કળ આશીર્વાદનો આનંદ માણી શકો છો. જ્યારે તમે દેવની નજરમાં તમારી જાતને નમ્ર બનાવશો, ત્યારે તે તમને સ્વર્ગમાં ઊંચકશે (યાકુબ 4:10).

તમે વિચારી શકો છો કે, સ્વર્ગના રાજ્યમાં પ્રવેશવા માટે, તમારે દાનના કાર્યો કરવા જોઈએ, સારા બનો અને ઉપવાસનું પાલન કરવું જોઈએ. જોકે આ સાચું હોઈ શકે છે, સ્વર્ગના રાજ્યને ખોલવાની પ્રથમ ચાવી આત્મામાં નમ્ર થવું છે. આપણા દેવ ઇસુ પણ કહે છે, જે કોઈ નાના બાળકની જેમ નમ્ર બને છે તે સ્વર્ગના રાજ્યમાં સૌથી મહાન છે (માંથી 18:4).

કદાચ આ સમાજ નમ્ર લોકોની મજાક ઉડાવે, પણ ખાતરી રાખો કે સ્વર્ગનું રાજ્ય તમારું છે. યાદ રાખો કે દેવ અભિમાનીનો પ્રતિકાર કરે છે, પરંતુ નમ્ર લોકોને કૃપા આપે છે (યાકુબ 4:6).

વધુ ધ્યાન માટે વચન:” ખ્રિસ્ત દેવની આશાનું પાલન કરતો રહ્યો, અને દેવને અનુસર્યો તેથી દેવે તેને ઉચ્ચ સ્થાન ઊપર બીરાજમાન કર્યો. તેના નામને બધા જ નામો કરતાં દેવે શ્રેષ્ઠ જાહેર કર્યુ. દેવે આ કર્યું કારણ કે આકાશમાં, પૃથ્વીમાં કે પાતાળમાં સ્થિત દરેક વ્યક્તિ ઈસુના નામે ઘૂંટણે પડીને નમે તેવી દેવની ઈચ્છા હતી.” (ફિલિપીઓ 2:9-10)

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.