Appam – Guajarati

જુલાઈ 01 – એક જે જુએ છે.

“પણ હું ન્યાયપૂર્વક વત્ર્યો છું તેથી હું તમારો ચહેરો જોઇ શકું અને તમને જોઇને મને સંતોષ થશે.” (ગીતશાસ્ત્ર 17:15)

અહીં આપણે જોઈએ છીએ કે દાઉદ પોતાને બીજાઓથી અલગ કરે છે અને વિશ્વાસના શબ્દો દ્વારા તેની મજબૂત માન્યતા જાહેર કરે છે. તે તેની ખાતરી હતી કે તે દેવનો ચહેરો ન્યાયીપણાથી જોશે અને દેવની સમાનતામાં સંતુષ્ટ થશે.

ઇવેન્જલિસ્ટ ડીએલ મૂડીના દિવસોમાં, ફેની ક્રોસબી નામની એક મહિલા હતી, જે ગોસ્પેલ ગીતો લખવામાં ખૂબ જ પ્રતિભાશાળી હતી, તેમને સંગીત પર સેટ કરતી હતી અને તેમને ગાતી હતી. તેણીએ નવ હજારથી વધુ અદ્ભુત ગોસ્પેલ ગીતો રચ્યા હતા. અને આ સિદ્ધિને જે વધુ વિશેષ બનાવી તે તેનું અંધત્વ હતું.

તે મોટી વિકલાંગતા હોવા છતાં, તેણી તેના હૃદયમાં ક્યારેય થાકી ન હતી. અને તેણીએ તેના ગીતો અને તેના સંગીત દ્વારા શક્ય તેટલા વધુ આત્માઓ લાવવાનું નક્કી કર્યું. તેણી હંમેશા કહેતી હતી કે: “જ્યારે હું સ્વર્ગમાં જઈશ ત્યારે મારી આંખો ખુલી જશે, અને હું મારી આંખોથી જે પ્રથમ વ્યક્તિ જોઈશ તે મારા પ્રિય દેવ હશે. ત્યાં સુધી, હું મારી કલ્પનાની આંખોથી દેવના ચહેરાના મહાન સૌંદર્યનું ધ્યાન કરીને આનંદ કરીશ.”

એકવાર જ્યારે ડીએલ મૂડીએ તેણીને વિશાળ સભામાં એક સંમેલનમાં ગાવા માટે બોલાવ્યા, ત્યારે તેણીએ નીચેનું ભજન ગાયું: કોઈ દિવસ ચાંદીની દોરી તૂટી જશે, અને હું હવે જેવુ ગાતી નથી; પણ હે આનંદ જ્યારે હું રાજાની હાજરીમાં જાગીશ! અને હું તેને રૂબરૂ જોઈશ, અને વાર્તા કહીશ, કૃપાથી સાચવેલ.

અને જેમ જેમ તેણીએ તે સ્તોત્ર ગાયું, બધા હાજર લોકો દેવના પ્રેમના અભિષેકથી ભરાઈ ગયા અને તેમના આંસુ વહેવા લાગ્યા. તે દેવના બાળકોની ખાતરી હોવી જોઈએ કે તેઓ દેવ ઇસુને જોશે, તેઓ તેમના સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત થશે અને તેઓ તેમની સમાનતાથી સંતુષ્ટ થશે. જ્યારે આપણે આપણું દુન્યવી જીવન સમાપ્ત કરીશું ત્યારે સ્વર્ગમાં દેવને જોવાનો કેવો મોટો લહાવો હશે, જે ગૌરવરૂપ છે. શાસ્ત્ર કહે છે: “તમે ફરીવાર રાજાને (દેવને) એક સુવિશાળ દેશ પર પૂરા વૈભવપૂર્વક રાજ્ય કરતો જોવા પામશો.” (યશાયાહ 33:17).

પ્રેરીત પાઊલ પણ તે દિવસની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તે કહે છે: “અત્યારે તો આપણે દર્પણમાં ઝાખું ઝાંખું જોઈ રહ્યા છીએ. પરંતુ ભવિષ્યમાં આપણે ત્યારે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીશું. અત્યારે તો હું ફક્ત એક અંશને જ જાણું છું. પરંતુ ત્યારે કે જ્યારે હું સંપૂર્ણપણે જ્ઞાત હોઈશ. જેવી રીતે દેવ મને ઓળખે છે. તેવી રીતે હું પણ તેને સંપૂર્ણ જાણીશ.” (1 કરીંથી 13:12). દેવના બાળકો, શું તમારી પાસે દેવને રૂબરૂમાં જોવાના અદ્ભુત અનુભવની આતુરતા અને ખાતરી છે? શું તમે તે દિવસની રાહ જુઓ છો?

વધુ ધ્યાન માટે વચન:“ વ્હાલા મિત્રો, હવે આપણે દેવના છોકરા છીએ. અને ભવિષ્યમાં આપણે કેવા થઈશું તે હજી સુધી પ્રગટ થયું નથી. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે ઈસુ ફરીથી આવશે ત્યારે આપણે ખ્રિસ્ત જેવા થઈશું. તે જેવો છે તેવો આપણે તેને જોઈશું.” (1 યોહાન 3:2)

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.