Appam - Marathi

जुलै 26 – एक जो मात करतो!

“जो विजय मिळवतो त्याला दुसऱ्या मृत्यूने दुखापत होणार नाही” (प्रकटीकरण 2:11).

आपला प्रभु येशू हा विजयी राजा आहे. ज्याप्रमाणे त्याने मात केली त्याप्रमाणे जगावर, देह आणि सैतानावर मात करण्याची आणि जिंकण्याची कृपा देण्यासाठी तो पराक्रमी आहे. विजयावर विजय मिळवणे हे तुमचे आवाहन आहे. सामर्थ्याकडून सामर्थ्याकडे जाणे हा प्रत्येक आस्तिकाचा हक्क आहे. आणि कृपेवर कृपा हे परमेश्वराने तुम्हाला दिलेले वचन आहे.

सैतान तुमच्या हृदयात अपयशाचे अनेक विचार पेरतो. देहाची वासना आणि अनेक सांसारिक संघर्ष मनात आणून तो तुम्हाला परावृत्त करू शकतो. त्या सर्व क्षणांमध्ये, तुम्ही विजयी परमेश्वर आणि त्याच्या शब्दावर विसंबले पाहिजे. त्याचे शब्द तुम्हाला पवित्र करतील.

परमेश्वराचे वचन आपल्या हृदयात आणि मनात, आपल्या विचारात आणि स्मरणात दृढपणे बिंबवा. ज्या प्रमाणात तुम्ही देवाच्या शब्दावर चिंतन करता, त्या शब्दाची शक्ती तुमचा आत्मा, आत्मा आणि शरीर प्रज्वलित करेल. संदेष्टा यिर्मया म्हणतो: “पण त्याचे वचन माझ्या हृदयात जळत्या अग्नीप्रमाणे माझ्या हाडांमध्ये बंदिस्त होते” (यिर्मया 20:9). राजा डेव्हिड म्हणतो: “माझे हृदय माझ्यात तापले होते; मी गप्पा मारत असताना अग्नी पेटला” (स्तोत्र ३९:३).

जर तुमच्या तोंडाचे शब्द आणि तुमच्या हृदयाचे ध्यान पवित्र असले पाहिजे, तर तुमचे हृदय पवित्र बायबलच्या वचनांनी भरले पाहिजे. पवित्र शास्त्र आपल्याला हे देखील सांगते: “कारण अंतःकरणाच्या विपुलतेतूनच तोंड बोलते”.

“मी तुझ्याविरुद्ध पाप करू नये म्हणून तुझे वचन मी माझ्या हृदयात लपवले आहे.” (स्तोत्र ११९:११). हे वचन आपल्याला सांगते की दाविदाला मात करणाऱ्या जीवनाचे रहस्य कसे कळले. आपले हृदय भरणारे शब्द, आपल्या बोलण्याच्या पावित्र्याला आणि आपण आपल्या जीवनाचे आचरण करण्यास मदत करेल. म्हणूनच प्रेषित पीटर लिहितो: “त्याने आपला उर्वरित काळ मनुष्यांच्या वासनेसाठी देहात राहू नये, तर देवाच्या इच्छेसाठी जगावे” (1 पेत्र 4:2).

देवाच्या मुलांनो, जर तुमचे हृदय देवाच्या वचनाने भरलेले असेल तर तुमची स्वप्ने देखील पवित्र आणि शुद्ध असतील. जर तुम्ही स्वतःचे परीक्षण केले आणि झोपण्यापूर्वी तुमचे हृदय शुद्ध केले तर ते तुम्हाला देवाचे दर्शन पाहण्याचा मार्ग मोकळा करेल. देवाच्या वचनाला महत्त्व द्या आणि त्याचा अभ्यास करा. त्याच्या वचनावर मनन करा आणि त्याच्या प्रकाशात चाला. मग तुम्ही पवित्रतेकडून पवित्रतेकडे जाल आणि एक मात करणारे जीवन जगाल.

पुढील ध्यानासाठी श्लोक: “तुझे वचन माझ्या पायांसाठी दिवा आणि माझ्या मार्गासाठी प्रकाश आहे.” (स्तोत्रसंहिता ११९:१०५)

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.