Appam – Lambadi

Jun 29 – DHAKLAJAVAS JANA SAMJAYEVALO

2 Corinthivalun 4:9 Dhaklajamathoi haalvemani.

Tamilema yek vath cha, vu hanu kacha, ‘ thamen beganaker ghodoj thamar saru khaden khodaju’ Katho thar halathen deknukan, thu padjavatho ajji kannai vutanaju revnu kan asa karukaracha. Jethij Aposthal Paul kacha Dhaklajamathoi haalvemani,kan kerocha Prabhu sada Manna balavastho Ma Thona chodavunchu. Geeder grandh 66:12 Manikyana hamaar mathepar chadan jaavaju kido, ham angarenan, panina langan aayethoi, bharpurer  jaagema hamena laayo.

Hanu katho aajethanu thon het khundnukan thar maryadi kadan thar matheparethi vuncho chadan javnu kan dhuder nai dekukaracha. Kun het khunden dekathoi Prabhu thon vuncho padevalo cha. Hanu vego kaikan katha padagochi ko vothethi vutan Prabhur namema vuncho vutan jhank. Yeshaya 52:2-3  Yerushalemevalvo Dhulen jhadakarla , vutan bhes,Siyoner beti thar mathen bhandmelijen chonak. Thamar tham  gachab venchgecho Atho Yehova kerocha Ma thamen pisan denijummaj chodavunchu.

Thar velaman hayima Prabhu Yesur saam deka. Yeshaya 53:3 vachan kacha vu Manikyathi dhaklago kuni von khathar kidekoni. Johan 1:11 vachan sada kacha Vor thannevalema vu aayo, pan vorthanneval Vona maanlidekoni. Mathai 21:42 Yesu vunden dekan- ghar baandeval ,dhakal dinejako bhataaj mulana maather bhatavego,yee Prabhuthij vego. Yee apaner ankin achamokan tham grandhema kannai vaanchekonika? 1 Pethru 2:4-5 Vu dushmaner kundema vunder laara tham bhalonijethi ,vo achamoven thamena bhandgaali derecha. Jeevarejenan margejena nev karena saapadgojena vo lekodacha.

Mar premevalavo aajaj thu dhakaldinejako Bhata chajako Prabhurema bhalgochi. Thu athmikvadithi jeevrenako bhatar nai Dever bhata dakal bhandarecho. Dever prema Prasannatha samjavni hamesha thama sath riya.

Ajji jada dyan karen pado  Aposthaler kam 4:11

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.