Appam – Lambadi

Jun 26 – HAAYIMA SAMJAYEVALO

Geeder grandh 94:19 Mar dallema haayi ghano vojana, thar samjavni mar jaanena shanthi kidicha.

Missionary seva karen Charles kajako Sevak vor gharevalithi bhalan Bharath deshen aayo. Athanu Prabhur sevana puro dallethi doi bhalan kidey. Yek dad Charles sevaken ghan varu cheniju vejathanu maraner dai dagargo. Vu mando paristhin dekan vor gharevali hanu keldi Bharath deshen athanu Prabhur sevama rathan diya seva karan jhanko jako maro dhani abba valaajarocha. Hanu kelericha jannaj Charles sevak jaan chonako, von dekan yek viswasi Charles sevak Prabhur sannidhima dagargoch kan kojako vathen samalan vu yadin ghano khushi lagi.

Hanuj  apaner Dev sada thar hayin sen kanaken thar ankir hasu lunaken Vor premer hathethi pakalden thon samjayevalo cha. Thar thuj yee hayin khamaju thon yeklen vu Prabhu hanuj chodevalo koni. Kamaler phuler gheran rethanu vunden yekjaag golakaran vunden sundarvagi chajako jaagema lejavacha kan kaju Prabhu ken prem karachko vunden  bakadi bharlen vunder samjayevalo cha.

2 Corinthivalun 1:4 vachanema Aposthal Paul kacha Devethi hamena malajako samjavnithi, kunsi  bhavetimayi chajen ham samjayena chajeval venu kan  hamena avajako heryek bhavetina Vuj hamena samjayocha kan ko.

Sasij kunvatho bhakthithi rethanu sey tharar velana Hayina valakan khevmelechko vo ajjeken sada vunder hayima samjayevalernai racha.

Job 23:6 vachanema Yobu kacha,  Dev vor sey joren lelen mathi ladai mariya ka? koni pan mar vinathin samalevalo cha. Geeder grandh 121:2 vachanema kacha Mar sahayam dharthinan asmanen banayojako Yehovathij avacha. Sasi kenu katho thar hayin kanakevalo yekloj vu Prabhu Yesu Christhu vor soner sarik hathethi thon samjathanu thar hayithi bhar layevalo cha kan bhulamath.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.