Appam – Lambadi

Jun 25 – GHAVEMA SAMJAYEVALO

Yirmia 13:17 Thar arogyan thon dethanu thar ghaven varu karuchu. Thodsek ghaav dikayeniju mayi may rejavacha. Jeevadaman mannema sada ghaav revacha. Thodsek ghaav jhaldin varu vejavacha ajji thodsek asal varuj veni.

Lapan Yesu bapu  Ma thar dai athanu thar rogen varukaran thon hacho arogyan dunchu kan samjathanu kerocha. Prabhu yek vodi ghav karacha ajjek vodi varu karacha. Yekvela thar paper gali sikcha ghalack kaiko pan vu Prabhu thon smajathanu varu karevalo cha.

Kanna Yisraeleval paap kideko jana vunden baya dakal dusarer hathema denako. Athoi vu velan khamejayenitho Yisraeleval masaj ghavo padojako dallethi ghatto Prabhur sam dekan araj karajana Devaj pharan vunder ghosan dekan vunden samjathanu hoto vunder jagepar lathanu vunden varu varu karthotho. Nevu karevaler grandhan Rajevur grandh ajji Yisraelevaler yithihasema yee saspaner gavai lakkan chajen dekacha. Kannavatho thu Prabhur sam dekechiko jana thar ghaven davayi Prabhu kan palechi. Geeder grandh 51:17 vachanema Daveed kacha Dever khathrer bhokano phutrojako mannaj, phutan dabrojako dallena Thu yinkar karechi.

Yeklo Yerushalemethi  Yericon jarotho ,  chorya vu admin pakalden latha cheeranaken, ghaav karan aado marjaava jathra hacho maran aademaj chonaken dagargey. Sathan sada athraj vu gharana chorya cha vu apaner mannen aado ghav karnaken aadema chonaken dagarjavacha. Vu ajji thar samadhana shanthi chori karacha. Thar athmik vadir rakshanar lathan sada kadanaken thon bhungler nai maraner vacha lejathanu chonakacha. Yesejir vachethi Aacho samariyar dakal Yesu Prabhu dhundlen athanu ghavethi vethojen vu admina  hathema palden, ghaven dhonaken, samjathanu, von vuncho padan vorvumper thelenen angurer rassen redan vor ghaven bhandnako.

Luka 10:33-34 vachanema vu manikyan varu karan khyal kidojako Yesu bapu aaj thon sada hanuj ghavevun varu karan khyal karevalo cha. Vuj thar ghavevun kanaken thon samjathanu hamesha thar sopath rethanu jathanethi deklevalo Prabhu cha kan kannai bhulmath.

Ajinjada dyan karen pado Malaki 4:2

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.