Appam – Lambadi

Jun 22 – VICHAARMEMA SAMJAYEVALO

Yirmia 31:13 Vunder dukhamer badal Khushin dethanu  samjavunchu, vunder vichaarmen kanaken anand pavaju karuchu.

Thu vichaarmema rasjana Vu Devaj samjavnu lagacha. Thar sey dukhan kanaken samjathanu thon vu Prabhu anandethi dallen rakadevalo cha.

Yek haptha Yakoben dekatho vor jeevanema masaj thara kamjorema gojen dekacha. Yakob vor sey beptavuthi jada Yosepen prem karan von sey rangu bhalajako jhagalan perayo, lapan Yakober jeevanemathi Yosepen door karnakey.

Yek daad  Yosepen dekan bhaipanavun anki balan Yosepen marnaknu kelen yek vundas khadema dhakalnaken pharan ajji bhar kadan Midiyanevalen yek bayar nai  venchnakey. Agadiyar grandh 37:31-32  vchanema chaju Yoseper bhaipana Yek gorlir pilaan marnaken vor loyeema Yoseper jhagalan volan vu rangu ranguler jhagalan vor baap Yakobekan laan Hamnen jhagala malicha yee thar betar jhagalajka konika valaktho kan puchey?. Yee khabar samalan Yakob kathra vichaar padoviya. Vu kathaiko premkidojako Betan adabir jaanvar cheernakichni kan kathra ankir hasu redotho Yakob kunika.

Lapan masaj varserpacha vuj Yosep baap chajako Yakoben Pharor mundag lejaan hubarkado. Jana Agadiyar grandh 47:7-9 vachanema Pharo thon kathra  varas cha kan Pucho? von Yakob , ma daad madojako 130 varas ,ma banchojako daad kam ann dukhathi cha. Vu mar vadbud banchejako dadethi jada kai vikonthi kan Pharona ashish kido.

Yakober vichaaran sen kanaken Prabhu samjayojen dekacha. Margoch keldojako betaj abba Aigupthenaj rajer nai Pharo mundag Prabhu vuncho melmellcha. Yakober  budpanema deklevalo premero chora Yosep pharan malgo vuj deklino.

Yobu 14:1 vachan kacha Yadir petemathi pedakarmilijako manikyan jada vela padacha. Yek yadir petema pedavemelojako manikya Yesu Prabhuma viswas naratho vona vela avacha. Lapan Dev vor beptan samjathanu sopath revalocha. Vu Devaj thar sopath chakatho ajji thar vichara ann siggusarik  chajako sejini varalden dagarjavacha. Yeshaya 35:10 vachaner prakar thar vichar dagarjaan khusinan anandena payechi. Jethi kunsi bhari rathoi sejini Vu Prabhur vumpar melada kankren katho Vuj thon velabhavetith chodayevalo cha.

Aji jada dyan karen pado Solomoner geed 11:10

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.