Appam – Lambadi

Jun 21 – PARICHO VEMAJANNA SAMJAYEVALO

Yobu 23:10 Ma chalujako vaat Mar Prabun malamcha. Vu manna paricho karajannan ma soner nai dikavunchu.

Parichovajako vagath ghano dukukaracha. Yekdaad yek bai hanu ki saasij mar jeevano sada Yobur dakalaj cha. Mar jeevano sari hanuj velama ankir hasuma reroj Dever chitha chakaiko keldi.

Hava Yobun ayijathra jada vela bhaveti ajji vor athra jada parichoma vethey jako yee dharthiper kuni cheni. Yobu vuj parichomaj vetho koni,Atho Bibiler genidhar kacha Yobu paricho vojako dad kamjada 6meena kan key.

Yobu 42:16-17 vachanema vanchaju Sasi Dev Yobun paricho kidothoi vor pacha dee hasso ashish kido ajji jada Yobu paran shish paldo jer pachadiya vu 140 varas banchan vor beptan naathi pothuthani 4 peedivalun diittocha kan dekacha.

Yobu 19:25 vachanema Devaj  Yobun vor vadi vonaj yek mahimar darshan dino jethi Yobu kacha. Manna malama maro rakshak banchan cha kan ,ann  akharima vu yee dharthipar thamevalo cha.

Yobu 23:10 vachaner prakar Yobu khamero kukan valaklido. Yobur yithihaser vadi Bibilema padero vu katharaiko himmath dacha. Yobur pooro viswas Prabhur vumparaj ajji vor velar dadema vu Prabur vadithij jor palen ghat thamojen dekacha.  Yobu vor ghat theerman kaikatho ma yee velama jeethuchu kan . Vorasaruj Yobu viswasmethi Yobu 23:10 Ma chalujako vaat Mar Prabun malamcha. Vu manna paricho karajannan ma soner nai dikavunchu kan kacha.

Thar jeevanema arijako velan kuni thon khathar karrekonjka? Thar bhavetima kuni sopath hubarrekonika? Yesey velabhavetin ma kukan khamiyu kan ankir haasu rochika? Atho thu Prabhu sam deker bhulamath.

Vu Prabhu thona vor hathema khanlen thon vor mundagaj rakadmelocha. Athra jada prem karrojako Dev thon kukan chonakiya? Abba chajako kunsi vela hamesha reni. Voseji yekjag thameniju javukarajako badalesarik racha. Apnerema mahimathi bhar dikavajakoner mundag abba khamrejako vela kaikam deni.

Mar premer Dever beptavo Yobur nai thar parichor dademan thar  velar dadema ghat viswas Prabhur vumaper rakadastho vu Prabhu thona hamesha ashish karevalo cha.

Aji jada dyan karen pado  Deemo vupadesher grandh 33:3

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.