Appam - Nagamese

Jun 16 – Ahram dukhiya te!

Zechariah 9:12 aji laga din te bi ami koi ase ki ami dibo dui guna apuni ke.

Dukhiya, komti aru dhar khan pora apuni khan ke chinta te dhali diye. Aru apuni khan bhabn akure, “kinika ami bahar ulabo dukhiya pora? Kinika ami ashirbaad hobo? Kitya ami bi ahram pabo? Nahoile bi inika hi sawal khan? Sabi isor ke jun hi ekta ase jun pora apuni ke ahram dibole paribo.

Ekbaar ekta greek sipahi, likhi thakishe tai laga sob dhar khan ke ekta kagos te, tai laga mon bhari kuri kene. Aru itu bih dangor rakam ulaishe. Utu parchi laga sobse nichete, tai likhishe ekta sawal: “kun pora ami nimite itu dhar khan ke tirai dibo?”. Tai laga mon iman bhorta hoishe ki tai nijor ke guli mari dibole bhabna kurishe tai laga pistol logote. Hoilebi tai iman bhagor lagishe ki tai najani kene ghumai jaishe, tai laga pistol ke hath te hi loi kene.

Utu laga homoi te, Alexander hi utu camp ke paar kuri thakishe. tai utu kagos ke dikhi paishe, aru utu sipahi laga hath te pistol thaka pora tai buji she utu sipahi laga halat ke. Tai utu kagos ke loishe aru likhishe ki Alexander pora hi utu dhar ke tirai dibo aru utu kagos ke sign kuri dishe, utu sawal te jote tai likhi kene rakhishe ki: “kun pora ami nimite itu dhar khan ke tirai dibo?”

Jitya utu sipahi tai laga neendh pora uthi she, tai iman khushi hoishe ki tai khan laga rajyo cholai thaka Alexander pora hi tai laga dhar khan ke tirai dibo, aru tai nijor ke mari bole thaka pistol ke phekai dishe. Utu sign Alexander laga kagos te thaka por ahi taike bacahi dishe tai laga sob dhar khan laga dukh pora.

Isor laga bacah khan, aji bi apuni ke ahram dibole itu dukhiya laga jibon te isor pora hi thik kuri dibo apuni laga sob dhar khan ke apuni nimite. Tai poila pora hi apuni laga dhar shrap aru pap khan laga krus te tirai dishe. Aru tai saman hi tagot ase suljhabole apuni laga sob poisa lga samasya khan ke hal kuribole.

Chela paul pora koi ki isor hi dhon ase tai khan karone jun khan taike mate (romans 10:12). “chandi ami laga ase, aru sona bi ami laga ase”, koi isor pora duth khan laga (haggai 2:8). Jinika isor dhon ase, apuni bi dhon hobo tai laga bacha khan laga hisab  te. Itu isor laga icha hi ase ki apuni bi unnati kuribole dhon hobo karone apuni laga atma laga jibon te bi aru pabole ashirbad khan sob se uncha isor pora.

Isor laga bacha khan, sabi isor ke aru tai pora hi hilai dibo apuni laga dukhiya ke. Tai pora hi apuni ke ahram dibo apuni laga dukhiya te, apuni ke ashirbad kuribo duigina aszhirbaad.

Aji bhabna kuribole laga pobitro kotha tu hoile psalm 115:14 “hobole dibi isor ke barhabole bishi pora bishi, apuni aru apuni khan laga bacha te.”

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.