Appam – Lambadi

Jun 14 – THAKJAVAJANA SAMJAYEVALO

Yeshaya 40:29 Thakjavajen jordevalo Vuj balam chenijen balam devalo vuj.

Dallema thakjavajakonaj sathaner hathemar ayudha. Kathra jada pavitharethi rathoi sathan kunasko yek velan lathanu ,dallema masaj savaalevunan sosevun lanmelukaracha.

Yeliya Ghano mahimaran acham kalar kamen Dever namema kidojakon ajji vor dall Deverema ghat vethijako vor jeevanema sada yek dad thakjavaju paristhithi ayithi. 1Rajevur grandh 19:4 vachanema Zejebel Yeliyan marnaknu kan agnadinijana Yeliya adabin dhasan jaan phutojako dallethi Deven hanu araj kido,Bapu  mar vadbudethin ma athra hacho kai koni, jethi manna marnak. Hanu araj kidothoi Prabhu thakgojako Yeliyan maranaju von samjathanu jorethi bharnako.

Dev vor sojan melan himmath dethanu, Yeliyan vutan daliya kho kan kenaken savarnaken dagargo. Hanuj sojayevasu daliya ghalokoni pan paran Dever sojan melan hanu ko,1 Rajevur grandh 19:7 vachan kacha, Thu vutan ajjek vona khathanu thar mundag payanam ven javnujako vaat masaj ghandur cha jethi khalen dhas kan ko.

Yeliyan himmath dinojako Prabhur soja thu thakgochika atho thon sada votadan himmathethi bharacha. Thon chajako seji sosen pakthin melan Dever saru vuncho vutan Dever kam karen dhasan mundag jo. Samelin dekatho vu gatligatlan khathar kareniju vor pakodavun chodokaran vundethi ajji jadaj vuncho vadan javukaracha. Thu sada vo samelir naij vuncho vutan Dever saru jhanknu. Thar nazar kannai gatlavumper renu.

Sasij Dever jorethi thu karnujako kaam masaj door racha. Leko ghalen veni jathra athmavo ajji katen hathayenijathra jada panta thar mundag cha. Premevalavo thar dallema chajako thakjayer paristhithin buljo. Eliyan thakjayer vadithi vuncho vatadan ashish kidoju thon sada ashish karacha.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.