Appam – Lambadi

Jul 02 – VASSEVALO

Deemo vupadesher grandh 33:12 Benyamin Yehovan ghan premevalo Dever dai jathanethi vassacha saaridado  Prabhu vona asaro vacha vu Prabhur kander doyir vacha vassacha kan Benjaminer vadi Mosey hanu  ko.

Yee parabhthir vagath vu Prabhu Benjaminen dinojako ashish thon devalo cha. Yetha Mosey Benjaminen Dever premevalo ka balarocha. Benjamin pedavojana Vor yadi “Ben-Oni” katho “dukhaghalayojako beta” kan artham chajako naam padithi. Pan vu namen vor baap “Jamman hathero beta” kan Aratham avajako Benjamin kan nam badalnako. Kenukatho Benjamin  Yakoben Cananema Bethlaheme kan pedavojako  12 betama akharir beta. ‘Thu mar premevalo Mathi thu jathanethi vassechi’ kan Prabhu kojako vath Yakoben himmath dinicha.

Vuj Prabhun thu Hanuj premevalo dakal renu katho Vu Prabhur khatharer nai banchanu. Yohan 8:29 vachanema Yesu Prabhun dekatho Manna melojako mar sath cha,vor khathar chajena ma haraghadi karunchu jethi, vu manna yeklorena chodenikan ko. Yek haptha thar jeevano Prabhun khathar vegich katho ajji Vu Prabhu thu yeklo rena  thona chonakeni. Athraj koni pan Vu Prabhuj thar sath rethanu Benjaminer ashishen devalo cha. Thu vor sokher pakodar heta jathanethi vassechi.

Ma thar asaro vethanu thar sath vassuchu kan kerocha. Tamil Bibilema jathanethi banchero katho ,Englishema Prabhuma jathanethi vassero kan aratham. Hava Prabhu yekloj sasi rakshan devalo cha. Ma thar bancher dadsari asaro ven ruchu kan bachan dinojako Prabhuj thar jeevaner dasari sada sopath rethanu thar jaanen haraamethi rakadacha. Pramada chalajanna velar samasya avajako rakshan chenijannaj avukaracha. Hanuj Sathan sada masaj manikyavun sathethi cheti karan  angarer khayema lejarocha. Lapan Prabhu hamesha thon jathan karacha.

Geeder grandh 121:7-8 vachan kacha Yehova sey keedethi thona cheti karan jathan karacha, vu thar janena banchadacha. Yehova thar jaavnina aavanina , abbethi jagu jagumayi jathan karacha. Dever beptavo ma Deven yeklenaj khathar vaju banchanu kan thar dallema ghat karla.

Bible vachanen vancheman, prarthana karajema Dever khatharer nai banchajema dusaren yek vaat dekalevaley dakal Rena Dever nazarema dikavanu. Jana thu sada Prabhur vadithi bharpur  ashish karevalo cha. Geeder grandh 143:10.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.