Appam - Nagamese

Jan 02 – JUDHO BISWAS LAGA!

Jude 1:3 “ami paishe itu ke dorkari likhibole utsah kori kene tumi khan ke dhuri thakibole ishi icha kori kene Biswas ke juntu ekbar dishe sob pondit khan ke”.

Apuni khan lorai koribo lage sahaas pora apuni laga Biswas karone;  aru apuni kityabi jabo dibo nalage apuni laga Biswas ke. Apuni dhuri thakibo lage taan pora apuni laga Biswas te; kilekoil itu ke dishe ekbaar pondit khan ke  sob jon karone.

Chela Paul pora likhe: “ami lorai korishe ekta bhal lorai ke, ami hekh korishe ekta bhal daur ke, ami rakhishe Biswas ke. Hekh te, tate rakhi kene ase ami karone mukut ke dharmikta laga, juntu isor, dhramik nyayadhish, pora dibo ami ke utu Din te, aru khali ami ke nahoi hoilebi so jon ke jun morom korishe Tai laga chabi ke”(2 Timothy 4:7-8). Itu pora khali dikhai kit ate thakishe ekta dangor sangharsh Paul karone dhuribole tai laga Biswas ke,a ru bishi poristithi ke juntu kuchis korishe tai ke loi jabole dur Biswas pora.

Tai sahaas pora ghoshna korishe kun te tai rakhishe tai laga Biswas ke. Jitya tai ke jabole lagishe porikha pora aru dukh pora, tai bhoi nokori kene ghoshna korishe: “kintu itu karon nimite ami bi bhugishe itu saman khan ke; hoilebi ami sorom nahoi, kilekoile ami jane kun te ami Biswas korishe aru ami mani loishe ki Tai pare rakhibole ki ami korishe Tai ke utu Din tok” (2 Timothy 1:12).

Sob pondit khan Pobitro kotha te lorai korishe taan judho khanke tai khan laga Biswas nimite. Shadrach, Meshach aru Abed Nego khara korishe tagot pora   tai khan laga Biswas te titya bi jitya tai khan bandhi  bonai thakishe Babylon te. Tai khan ke thakishe ekta porikha aru dukh tai khan laga Biswas karone; aru tai khan ke phelaishe joli thaka jui te tai khan laga Biswas nimite.

Inikka hoilebi tai khan charanai tai khan laga Biswas ke. Tai khan jit pora ghoshna korishe tai khan laga Biswas ke aru koishe, “ami khan laga Isor junke amikhan seva kore pare bachabole ami khan ke itu joli thaka jui pora, aru tai pora bachabo ami khan ke apuni laga hath pora, o Raja.” Utu Biswas pora bachai she tai khanke jokhom hua pora.

Itu nishina hi, jitya Daniel ke phelaishe gufa te hingo laga tai laga Biswas nimite; aru jitya job jabole lagishe iman porikha paar kori kene; itu thakishe tai laga Biswas hi juntu tai ke bachaishe. David bi lukabole lagishe pahar khan te aru gufa khan te bishi saal nimite jitya Sul tai ke khedaishe. Porhibi jibon laga kotha ke aru sob pondit khan laga Isor laga aru kinika tai khan bachai kene rakhishe tai khan laga Biswas ke jitya tai khan thakishe dangor judho khan ke tai khan jibon te.

bacha khan Isor  laga, apuni bi jabo pare iman porikha pora apuni Biswas laga. Hoilebi dhuri thakibi apuni laga Biswas ke hekh nahua tok. Aru isor pora hosabi sonman koribo apuni laga bisas ke.

Aji dhyan koribole laga pobitro kotha tu hoile Philippians 1:27 “khali hobole dibi apuni laga vyabahar ke kimti susmachar te Krista laga, ki judi ami ahi kene sai nahoile bi ami nai, ami hunibo apuni laga kaam khan ke, ki apuni taan pora khara korishe ekta atma te, ekta mon te jhuji thaka eki logote Biswas karone susmachar laga”.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.