Appam – Lambadi

Feb 11 – THAR VISWASEMA HARJAVUNU KONI ?

Luka 22:32 Pan Ma Thar viswas haal navenukan tharvas araj kido, Thu varu vajer pacha thar thar bhayuna ghat karnu kan ko.

Prabhur araj karer vagathema yee vath kerocha. Sathan thar viswas haal vejavnu kan naakajako angaresarik banaalethi chodan thu viswasema haaranaju renu kan Prabhu Yesu Bap Dever jamman pakthima bhesan apaner seri vasu araj karrocha.

Dassek admivo vela avajana thatler hathayeni jethi dallema haayi karukaracha. Hannu thodsek admi Christhur Vatema chalanaju Bible padeniju thak javu karacha. Athoi viswasena suru karevalon, puro karevalo Yesuna dekethey, apaner aanga melan chajako dhasnema dheerethi dhasa. Vuj viswasema Alpha ann Omegan Agediyan pachadiya ven cha.

Yek admir porata kai chakatho vu keval viswaser vasu yudha kareroj. 2 Timothy 4:7-8 Acho yudhena yudh kido, mar dhasanina puro kido, viswasena jathan karlido. Abbethi niyather kirita marvas rakadan cha, niyather nayak Prabhu vu dadema vona manna dedacha, mannaj koni pan vu dakayena asaa kareval heryekeni dacha kan Aposthal Paul vor viswasema haaranaju jathan karlen Apanen malam karrocha.

Hebrivalun 11 adhyayama viswaser vasu thamejako ghano moto gavayir malavo, bhakthidharer bagey vanchacha. Vundema Issaker viswaser bagey Ajji Yakober viswaser bagey dekacha.

Hannuj Sathan Pethrun viswasemathi patkanaknu kan Prabhun puchlido jana Prabhu Pethru vasu araj kido jana chonako.

Tobiyathi Ajji Sanballatethi Nehemiah vacha melan vu Yerushalemer devaler goda bhandanaju thamdnu kan Sathan Nehemiah kan melo. Tho Prabhu vor sath rethanu vu kamen puro karayo.

Hannuj viswasema ghat hubaran thar vodithi Prabhu Yesu vor rajyamema haal vejarejena chalavnukan kelerocha. Jethi thu thar viswasema haarnajau mundagaj chalan jo.

Manna vu Yesu kunko malam cheni kan kojako Pethrun Prabhu vor rajyamema massaj haal vejarejena chalayojen dekacha.

Ajji jada dhyan Karen pado  Romavalun 8 :34

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.