Appam - Nagamese

JULY 07 – Raja laga Chehra

2 Samuel 14:28 Absalom dui sal tok raja ke lok nokoro kene Jerusalem te thakishe.

David aru tai laga chokra Absalom tu Jerusalem te thaki thakishe. Hoilebi pobitro kotha te likhi kene ase ki Absalom tu raja ke dui sal tok sa nai. Kiman bi mon dukh laga kotha ase!

Apuni khan laga Jerusalem tu hoile, apuni laga girja hi. Apuni khan tu isor mahima kuribo le alak manu logote mili thake. Apuni khan tu itu bi kobo pare ki apuni Khan bishi prathana kure aru pobitro kotha bi pure. Hoilebi apuni Khan ke ekta kotha hudibo, apuni Khan tu kityabi isor ke dikhishe na nai? Apuni khan laga suku para raja laga suku dikhishe na nai? Apuni ke kotha kurishe?

Aji laga din te bishi biswasi ase koi kene koi. Hoilebi tai Khan laga isor logote iku rishta nai. Tai Khan tu Isor laga icha iku bi nabuje aru khali girja te jaa tu ekta kam ase aru itu hi pura kuribo lage bhabna kure.

Jerusalem tu ekta Raja laga jaga thakishe. Itu isor para chuni loa jaga hi ase. Levites aru pujari khan hi girja te kam kure. Sob laga upor te swargo laga raja hi rajyo cholai.

Aji ami tu apuni Khan ke alag pobitro kotha te loi jabole mon ase. Jisu Krista tu David laga chokra ase. Hoile bi jisu Krista tu isor laga chera hodai dikhe. Phujur te tai tu jongol te jai aru isor laga chehra tu dikhibole pai. Aru Rati te tu tai gethsamane  te jai isor lok kuribole jai. Jitya tai ke cross te dhali she, isor tu tai laga chehra tu lukaishe kile koile jisu Krista tu itu dukh tu sahi bo paribole. Psalms 22:1 amilaga  isor! Amilaga isor! Apuni amike kile chari dishe? Ami bisi digdar paikene modot mangise hoilebi itu ityabi pa a nai.

Ki ase hosa biswasi laga motlob? Itu tu iku nohoi kene isor ke lok paa hi ase. Isor laga chehra sa karone Moses laga chehra tu ujala hoi jaishe. Matthew 5:8 mon saphakhan khusi hobole lage kilekoile taike isorke dikhibole pabo.

Ki kotha ase Absalom para raja laga chehra nasa tu? Itu tu tai laga pap karone ase. Itu pap para hi taike khuchi thakishe. Kiman bi biya lagi kene tai Jerusalem te thakishe raja laga chehra dui sal nasai kene thakishe.

Oh isor laga bacha Khan, sobse poila, apuninkhan nijor laga pap swikar kuribi aru nijor nimite rasta khulibi isor laga usor jabole aru tai laga chehra dikhibole. Jisu laga khun hi sapha kuribole pare. Jitya apuni laga pap sapha hobo apuni Khan nijor hi isor ke sabo paribo. Apuni laga sob dukh dur hobo aru tai laga ujala apuni laga jibon te dikhibo.

Aji bhabna kuribo laga pobitro kotha tu hoile Isaiah 59:1 itu nabhabibi Jehovah apunikhanke bachabole nimite bisi komjur ase nohoile apunikhan laga modot laga khandiakhan hunibole nimite kan benga ase!

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.