Appam - Nagamese

June 28 – Isor kun hi janai diye

Amos 3:7 isor jehova kiba koribole agete poila tai laga prophet Khan ke janai diye.

Jitya apuni nijor ke isor laga ministry nimite didibo, aru ki kuribole pare itu kuribo, titya Isor laga ashirbad tu dangor aro bhal thake. Tai mon khuli kena isor kam kora khan ke sob janai diye.

Bishe najana kotha Khan bi scripture te ase. Hoilebi itu najana kotha Khan toh khali tai laga prophets Khan para hi janibo pabo.

Sodom aro Gomorrah tu ekta najana jaga thakishe. Hoilebi isor tu Abraham laga suku para lukai diya nai. Isor Jun hi itu jaga para ahi thakishe Abraham ke lok paishe aro taike lukai thaka kotha tu janai dishe. Genesis 18:17 te ase aru jehova bhabise, “ami ki koribole ase itu ami Abraham para nulukabo.

Jitya apuni Isor ke kotha kuribo prathana te mon khuli kene, tai bi apuni Khan ke mon khuli kene kotha kobo. Aru tai bi apuni ke najana kotha Khan kobo. Pharaoh para bi sapna paa tu hoile kun bi najani thakishe. Sat ta guru aru sat ta dhan, itu laga motlob ki ase. Hoilebi isor para itu najani thaka kotha tu Joseph ke janibole dishe kile koile isor laga biswasi kam kora manu thakishe tai.

Itu nishina hi raja Nebuchadnezzar bi sapna ke dangor murti dikhishe aru tai itu nimite chinta hoi thakishe. Hoilebi isor para itu rati te hi Daniel ke itu sapna tu janibole dishe. Jodi apuni isor ke morom kuribo aru tai laga kam ke, apuni ke tai lukai thaka kotha Khan sob dikhibole aru janibole dibo.

John laga jibon te sabi. Isor para kiman dangor dangor kotha Khan tai ke dikhibole dishe. Isor para taike patmos island te bi loi jaishe, taike aji aru aha kali ki hobole ase aru sorgo laga gate khuli diya tak bi dikhaishe.

Oh isor laga bacha Khan, isor para inika hi apuni Khan ke janibole dibo lukai thak kotha Khan. Aru inika ashirbad apuni tai laga kam khan kurile pabo.

Aji bhapna kuribole laga pobitro kotha tu hoile John 15:15 ami apunikhan ke ami laga naukar koi kene aru namiribo, kile koile ekta naukar najane tai laga milik ki kori ase. Ami apuni Khan ke ami laga sathi koi kene matishe kile koile ami pormeshwar baba pora ki hunise itu sob apuni Khan ke janibo dishe.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.