Appam - Nagamese

June 23 – Najana Luki thaka kotha

Isaiah 48:6, Ami ki ki koisile itya itu khan hoi ase, apuni Khan ji hoile bi janibole lagibo ami ki ki koisile itu khan sob hosa ase. Itya ami apuni Khan ke itu notun khan kobole ase juntu hobole ase utu kotha Khan Jun khan ke ami poila koi diya nai.

Kinika ekjon para janibbo kotha Khan judi ituke kuanai? Apuni kityabbi Luki thaka kotha Khan najanibo judi isor para apuni ke janai nidiye. Kiman morom loi kena isor para apunike  sai aru koi, “itu homoi para, ami apuni ke banaishe notun kotha huni bole aru lukai thaka kotha Khan bi.”

Poila din te, isor tu janai diye bishi lukai thaka kotha Khan tai laga prophets para. Ami khan dikhi pai jisu Krista laga jonom koa bi prophet Isaiah para hi koishe isor tu, Jun hi bishi saal laga age te thakishe. Pobitro kotha te koi isor tu iku nakuribo tailaga prophets Khan ke najanai kena.

Isor Jun hi tai laga prophets Khan ke bhitor laga kotha bi  janai thakishe, shuru laga din te, itya bi isor tu inika hi kore jisu Krista para. Kiman bi khushi ase isor karone hodai din amikhan ke aha laga din janai diya tu.

Oh isor laga bacha Khan, bisaribi isor laga bujai diya tu tinihole hi apuni laga parivaar bhal para cholabo paribo aru isor laga khushi tu jani bo. Isor para koishe nohoi, Jeremiah 33:3, amike matibi aru ami apuni ke jawab dibo, ami apuni ke achurit achurit kothakhan kobo Jun khan apunineku bi najane.”

Apuni toh khali juakali aru aji laga hi Jane. Hoilebi isor tu aha kali lga bi jane. Tai apuni ke ki koribo lage itu bi dikhai dibole pare. Isaiah 45:11 te koishe, Israel laga pobitro isor Jehovah Jun aha kalikhanke banai thake, koiase, “apuni Khan amike ami laga bacha Khan nimite  eku bi kobole naparibo nollhoile ami ki koribo lage itu ami ke kobole napare.

Bisna te jaa homoi te, prathana kuribi isor apuni ke apuni laga age laga din tu dikhai dibole. Isor Jun hi Joseph logote sapna para hi kotha koi, Samuel ke bi vision para Jun hi Nebuchadnezzar ke tai laga aha din dikhai dishe, apuni ke bi inika hi dikhai dibo

Aji, nijor k tayar kuribi isor ke kotha koribo nimite. Tai tu apuni ke apuni laga aha din tu dikhai dibole rukhi ase aru apuni ke bhal rasta janai dibole ase. Oh isor laga bacha Khan khali apuni toh taike matibo lage.

Aji bhabna kuribo laga pobitro kotha tu hoile Isaiah 30:19 ase, oh Zion kaga manukhan, Jun manukhan Jerusalem te thaki ase taikhan aru kandibole nohoi. Jehova morom lagi kena huni thake, aru apuni Khan jitia modot nimite tai logote kandibo, tai apunikhan ke jawab dibo.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.