Appam - Nagamese

June 16 – Ghora Jui te

2Kings 6:17, itu pichete Elisha parthana korishe, “Oh   Jehovah, tailaga suku khuli dibi aro taike sabole dibi!” Elisha laga parthana te Jehovah para jawab dishe aro tai laga noukar dikhi ase Elisha ke gol kori kena pura pahar khan te jui laga ghora aru ghora gari Khan bhorta ase.

Tai laga manu Khan ke bachai diya hobi aru tai laga munu Khan karone larai kora hobi, isor laga babna toh bishi alag aro dangor ase. Kings laga chapter te bi ami khan dikhi pai, Jehovah para jui laga ghora aru ghora gari Khan tai laga biswasi ke bachabole pathaishe.

Elisha toh ekta mumuli jibon hi thakibole thaka ase. Khali ekta naukar hi tai logote thakishe. Syria laga raja para Elisha ke dushman kurishe aro itu karone tai para bishi sipahi aru ghora aru ghora gari Khan pathaishe rati te Elisha laga rajyo ke kabza kori lobole  2kings 6:14 te dikhi pai.

Titya Elisha laga naukar para chilaishe kun para Elisha karone judho koribo, kun para Elisha ke bachabo Syria laga raja para. Oh raja amikhan itya ki koribo?

Apuni Khan jane Elisha para itu homoi te ki koshe? Tai koishe, “bhoi nokoribi, Jun amikhan logote ase, tai Khan utu Khan logote thaka para bi bishi ase.” Tai tu tai laga suku para jui jola laga ghora aru ghora gari isor para tai ke bachabo nimite patha tu hi dikhi paishe. Itu karone tai tu iku bhoi thakanai.

Ekbar bhabna koribi inika kiman kam isor para apuni bachabo nimite korishe pare. Zachariah 2:5 jehova kosom khai kena koishe tai nije tate laga jui laga bera hoi kene thakibo aru tai lga pura sonman aru morom laga asish ke loi kene thakibo.

Ami khan dikhi pai Joshua, judges, 1kings aru 2kings te isor para kinika tai laga manu Khan ke bachai. Itu kitab khan itu bi dikhai ki kinika isor tu dukh pai, kotha kore aru tai Khan ke bachai.

Pobitro kotha te koi kinika sisera para Israel laga bacha Khan uporte judho kore aru kinika sorgot laga tara para hi sisera logote judho kore. Itu nisina hi isor para Israeli manu Khan ke bachabole puka khan pathai she canaanite manu Khan ke khedai di bole. Itu puka khan hi sipahi Mishima Canaan manu ke ulaisiahe, amikhan bachai diya kotha tu hoile Exodus 23:28 aru Deuteronomy 7:20 te dikhi pai.

Oh isor laga bacha Khan, khali Jehovah hi ase apuni ke bachai dibole para tu, tai hi ase Jun apuni khan nimite hodai chinta kore. Isor ke Biswas kuribi aro tai para apuni laga sob judho te apuni ke jitibo dibo.

Aji bhabna kuribo laga pobitro kotha tu hoile 2chro 16:9 ase, Jehovah laga achurit kaam Khan bhabna kori kena gana Gabi aru tai laga naam ke utcha korikena berabi.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.