Appam - Nagamese

SEP 01 – Shanti thakibi apuni logote!

Judges 6:23,24 hoilebi Jehovah taike koise, ‘shanti rakhibi, bhoi nokoribi, apuni nomoribo.” Gideon tate Jehovah nimite ekta puja laga jaga banai se aru koise, ‘ Jehovah shalom’ matlab Isor shanti te ase.

Ami khan laga morom laga Isor tu shanti laga lekhak ase. Shanti laga rajkumar tu bishi nam bhitor te ekta nam Isor ke di ken ease (Isaiah 9:6) te. Shanti amikhan ke koisetai lagan am pora. Isor laga shanti amikhan ke swarg pora ahise.

Ekbar ldosta leprosy thaka manu Jisu logote ahise aru hath uthai kene kandi kene koise, “jisu, malik ami khan upporte kripa koribi.” Tai khan  ke sai kene isor tu bisi morom lagise. Itu homoite hi Isor pora tai khan ke bhal kuri disearu koise, “jabi, aru apuni khan laga pandit ke dikhabi.” Aru thaikhan achurit changai paise.

Itu dosta bhitorte ekjon tu ahi kene, Isr ke dhonyabad kurise aru tai laga mahima kurise. Aru Jisu koise, “ uthibi aru apuni laga rasta jabi. Apuni laga Biswas pora apuni ke bhal kurise.” Amikhan laga Isor tu khali changai ekla diya nohoi kene tai amikhan ke shanti bi dibole pare.

Aju laga din te bi Jisu amikhan ke morom lagi kene mati ase: ahi bi ami logote jun mon dukh aru bhari hoi kene ase, ami apuni ke ahram dibo. (matthew 11:28). Tai matise koile apuni najabo aru tai pora shanti diya tu nolobo? Kilekoile ahram Isor pora diya tu hoile Jehovah laga shanti ase. Aji pur prithibi tu dukh digdar te ase. Isaiah 48:22 Shanti nai, Jehovah koise, biya khan karone.

Ekbar students khan pora, dusra student ke hudise jun hi Christian thakishe, ki kinika tai shanti thakibolle pare, jitya sob khan bi nijor laga dukh digdar thaki kene. Itu te tai jawab dise, itu koi kene, “ hodai phujor ami uthi kene Isor Jisu Krista laga theng te bohe, jun hi shanti laga rajkumar ase, aru tai ke sheva kori kene mahima kuri. Itu ekla nohoi kene ami ji bi dukh lok pabi, ami tai laga theng te hi rakhe, Biswas kuri kene ki tai sob thik kuri dibo. Ami khushi aru shanti te thake kile koile ami laga dukh ami nubuke, Jisu buke.

Oh Isor laga bacha khan apuni bi nijor laga dukh tu Jisu ke di kene halka hobo mon ase na nai?

Aji bhabna kuribole pobitro kotha tu hoile: philipoians 4:7 aru  Isor laga shanti, junke kun manu bibuji bole napare, apuni laga mon aru dimag ke Krista logote mlai kene rakhibo.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.