AppamAppam - Malayalam

ജൂൺ 24 – നല്ല തീരുമാനവും സമർപ്പണവും

ദാനിയേൽ 1 8 എന്നാൽ രാജാവിന്റെ ഭോജനവും കൊണ്ടും അവർ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞും കൊണ്ട് തന്നെ താൻ അശുദ്ധൻ ആകില്ലെന്ന് ഡാനിയൽ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു

ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനവും സമർപ്പണവും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഉറച്ച തീരുമാനം ഇല്ലായെങ്കിൽ ഒരാളുടെ വിശ്വാസജീവിതം രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അത് ഒരു സമർപ്പിത ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ പോരാട്ടങ്ങളുടെ സമയത്ത് മനസ്സ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക്

പലതരം ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും ചില ആളുകൾ മത്സ്യമാംസാദികൾ 40 ദിവസത്തേക്ക് കഴിക്കരുതെന്ന് തീരുമാനിക്കും ചില സ്ത്രീകൾ തലയിൽ പൂവുകൾ വെക്കുന്നില്ല എന്ന വിട്ടുനിൽക്കുകയും രാവിലെ തിരുവായ്ക്ക് നേർച്ച ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായും ഇത് നല്ലതാണ് നേർച്ച നേർന്നാൽ എന്ത് വിലകൊടുത്തും നിറവേറ്റണം സഭാപ്രസംഗി 5 5 നീ നേർന്നത് കഴിക്കാൻ നേരിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നേരത്തെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത്

ദിവസം ആചരിക്കുന്നവ കർത്താവിനു വേണ്ടി ആചരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അർപ്പണബോധവും എന്നേക്കും നിലനില്ക്കുന്നു കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് അല്ലേ ആഴത്തിലുള്ള സമർപ്പണം ഒരു വിശ്വാസജീവിതം നേടുന്നതിന് ആജീവനാന്തം നിലനിൽക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് അറിയാനായി ആവാം

ജീവിതം നൽകി സമർപ്പിതജീവിതം ഒരു നസ്റിയയുടെ നേർച്ചയാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം 6 1 മുതൽ 12 വരെ വാക്യങ്ങൾ ഒരു നസ്രായൻ പിന്തുടരേണ്ടത് വ്യവസ്ഥകളെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒന്ന് -: സമർപ്പണത്തിന് നേർച്ച എല്ലാദിവസവും നസ്രായൻ തലയിലൊരു നാസീർ വ്രതം  വിധം ആയിരിക്കണം  2-: വീഞ്ഞിൽ  നിന്നും സമാനമായ പാനീയങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ ഒഴിഞ്ഞു  പോകണം 3-: അവനൊരു ശബ്ദത്താൽ അശുദ്ധ നാഗില ഈ സമർപ്പണം ഒരു ഹ്രസ്വ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ച് ഉള്ളതല്ല മറിച്ച് ഇത് ആജീവനാന്തം ആണ് പുതിയനിയമത്തിലെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സമർപ്പണ ജീവിതം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നു അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന നിലയിൽ എത്തുന്നതിനായി കർത്താവ് ഇതിനായി അവൻ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു അതിനുവേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്

യോഹന്നാൻ 6 38 എന്നെ അയച്ചവനെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് 40 ദിവസം ഉപവസിച്ച് അപ്പോൾ കർത്താവിനെ വിശന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിനായി ഒരു കല്ല് അപ്പം ആക്കി മാറ്റാൻ അവിടുന്ന് മുന്നോട്ടുവന്നില്ല അവനിൽ ഒരു തിരിച്ചടി നടത്താനുള്ള സാത്താന്റെ

തന്ത്രപരമായ ശ്രമങ്ങൾ വേഗം വ്യക്തമായി അവസാനിച്ചു അതേ കർത്താവിന്റെ സമർപ്പണ ജീവിതം ഒരു വിശുദ്ധമാണ് എബ്രായർ 7 26 ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയത് പവിത്രൻ നിർദോഷം നിർമ്മലൻ പാപികൾ ഓട് വേറിട്ട വൻ സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായ തീർന്നു ദൈവം നിങ്ങളിൽ നിന്ന്

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സമർപ്പണവും നിയന്ത്രിത ജീവിതം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല പഴയനിയമത്തിൽ ഡാനിയൽ അത്തരമൊരു സമർപ്പണ ജീവിതം നയിച്ച അതിനാൽ ദൈവം അവിടുത്തെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഡാനിയലിനെ വെളിപ്പെടുത്തി ദൈവ മക്കളെ സമർപ്പണ ജീവിതം നയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കാം

നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം സങ്കീർത്തന 50 5 യാഗം കഴിച്ച എന്നോട് നിയമം ചെയ്തവനായ എന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.