Appam - Nagamese

June 20 – Dangor laga age

Proverbs 23:1 jitia apuni ekta dangor manu logote khabole bohiase Monte rakhibo de kun ase.

Raja Solomon toh ekta dangor Raja thakishe Jun hi dimak para kam kure. Tai tu alag dangor manu laga chalaki khan jani thakishe aro kinika dushman Khan k dhuribo  itu b jane. Itu karone proverbs 23:3 te koishe tai khabole nimite bisi bhal bhal samankhan rakhishe koikene lalchi nohobi; hobole pare tai apuni ke phasabole nimite khiliase.

Aji kali dhon manu Khan tu mudu, poisa aru maki laga temptation te giri jai. Bishi manu tu itu dhakabi koi kena b apuni k koi pare. Jodi khabole bhal bhal kisim kisim Khan apuni k di ase toh khobordar bhabna koribi ki nimite apuni k di ase. Saitan laga chalak toh bujibi aru itu te phasija para bachibi

Chuha ke shuribole, manu Khan bhal kha saman Khan phasibole nimite rakhe. Iku najani kena ki hobole ase, chuha toh phasi jai. Itu nisina hi Samson k b Satan para phasaishe itu duniya laga lalach para. Kiman bi biya homoi te tai girushe.

Jisu Krista para khobordar kurishe dangor manu laga kotha loi kene. John 14:30 te koishe ami apuni Khan logote aru besi deri tok kotha kobole naparibo, kile koile itu prithibi ke kunbkhan cholai ase taikhan ahiase. Asolte taikhan ami pora komjur ase. Jitya Jisu Krista toh bukh lagise fasting pichete, itu prithibi cholia saitan para taike khabole ani dise. Itu khana toh ki thakishe, itu toh pathor hi thakishe. Matthew 4:3 te koishe saitan tai laga usorte ahi kene koise, ” apuni isor laga bacha ase koile itu pathor khanke roti hobole kobi.” Hoilebi jisu pobitro kotha loi kene taike khedaishe. Proverbs 23:3 te koishe tai khabole nimite bisi bhal bhal samankhan rakhishe koikene lalchi nohobi hobole pare tai apuni ke phasabole nimite khiliase.

Ami khan laga mangso para lalchi hoi jai aru itu ami khan laga suku para hi dikhi kena hoi. Aru inika hi ami khan paap kuri kene saitan laga naukar hoi jai.

John 6:51 jibon pabole laga ruti ami hi ase juntu swarg para ahise. Jun itu ruti ke khabo kitya bi namiribo ami laga gau laga mangso itu prithibi laga ruti ase, juntu ami itu prithibi laga manu khanke jibon pabole nimite di ase. ” Itu kotha isor laga ami khan laga jibon te ami khan laga atma laga bhuk mitabo nimite hobo lage.

Oh isor laga bacha Khan apuni isor laga pobitro kotha tu aji para atma laga khana hisab te lobo na nai? Isor aji apuni Khan ke hudi ase ami apuni laga bhuk mitabo koikena.

Aji bhabna kuribo laga pobitro kotha tu hoile Jeremiah 15:16 ase apuni ami logote kotha koise aru ami sob kotha Khan ke hunise. Ami apuni laga ase, oh pormeshwar isor jehova itu nimite apuni laga kotha Khan ami laga Monte bhal aro khushi khan ami thake

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.