Appam - Soura

Aug 16 – D’ongdagge a Luluna!

“Seletten a hanangna maranji amangban iyaiten game, Nami bangsale dimadle lulunaba. Gijba, pintu maranji a s’i lingan a On Maran sanurpidan a deten ardual tuyale” (Mattiu 26:45).

Bgiarda jati-maranji, bo tumadgijmaran Kitungan sedale, ahiman ‘Balaam’ gamle. Kitungan absittate butente ate angte do butente ate absittate. Balak, bo Moab a Rajan dakule kan ambrij do appaile a rajanji agudingben asan Israelanji a d’ong angben asan.

Nami Balak bantonglen iten asan gamlenden aninji ateng mandranji dakule, do Moab asule iten asan gamlenden anin Israel-amandranji asanggemlen ayirlen asan, engale aninji amukanji absosoleji order-lingan. Anin ogandile israelanji a d’ong abarite, bogad Balaam anglenden.

Bindo kuni a togal-ling, Kitungan yirai Balaam amangban do gamle, “Kan butenji aman batte. Do Kitungan gamle Balaam a d’ong, “Aman aninji ampara yirdong; aman mandranji a d’ong angdong, aninji anabsitta-marji, Bar okij Balak a rajanji appaile, apemengle do ateng mandranji batte (Sanenken 3:5). Do aninji yiraiji Balaam amangban do gamleji, “abasuyem gamle anlen anabsosoai itente yirtai ate (Sanenken 4:8).

Rajan abgugutaben awrloge, do lumba itente gamtaben” (Pillipi 3:21). Angante Balaam taijtiyan batte (Romi 8:11). Anappaih deleji, anin U’alle Kitungan a d’ong bar okij bar okij, do Kitungan abarabdan yiraiten amangbanji. Angajanang sonuman yirtai tanunjingban, anin adkadabne aboinan batte.

Bindo tunjingtabe awrloge kan ordaran saring itente itente adakun batte. Angante sonuman tunjingle Jisun a d’ong, baruban urungle do gamle, “Okij amben ampara ampara karran bernan abberai, iten asan gamlenden kan a ordaran a rajan yertai, do mang-ling-Hen anin a janaban iteja agassa, Anin bigardanji ablule

Angante Jisun Arakaddang-lingan tanangan dele, sonuman mandranji batte amangben Jisun a d’ong baile do gamle, “Bogad aman Kitungan a Onan delamanden, arakadang-lingan saring labsonai. Anin bigardanji ablule Anindaman ablulen adrabtie.” Bindo “Adlinglen abgarren dakunaba. Asanggem mar ben duaih suman, garum garumle samdakului kidge.

Bute bute anin rapti mole szdte, antate saijle saijle endungbe”. Do ruangan d’ongben gijgijte yangam amben daina ahangte tanunjinganji saring. Kun saring iteja arasudan agasa tanunjingan sadan saddle (1 Samuel 2:30)

Okiy Kinolbe absele: “Amben a baranaben asan tudru dinnan daku, bindo anab-gulji dinna marid laywmna dinnan do marid rukkuna dinnan dete; amben iteja baran a lumben ted; kun dinna amben a kuddub barasu darakuna lingan GAMANGtungan lapsele laywmna dinnan, gamle manannen dete” (Lebi 23:3)

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.