Appam - Nagamese

Aug 01 – RAKHIBOLE!

Genesis 2:15 “titya Isor Jehovah loishe utu manu ke aru rakhi dishe taike utu bagan te Eden laga icha te rakhibole”.

Isor pora bonaishe manu ke Tai laga roop te aru tai laga adot khan te aru dishe taike adhikaar aru raj pura prithibi uporte. Aru Isor pora tai ke rakhi dishe Eden laga bagan te, icha kori kene taike rakhibole.

Apuni khan itu ke bhal pora sambhali kene rakhibolle lage kimti mukti ke Isor pora paa laga aru Tai laga pobitro chuni loa pora. Apuni khan loi jabole lage apuni laga jibon ke kimti hisab te Tai mata laga hisab te aru udesh te apuni karone. Itu bishi zaroori ase rakhibole sambhali kene adhikaar aru  raj ke rakhibole jun tu ami khan ke di ken ease.

Hoilebi poila manu pora, Adam, pora rakhanai tai laga mati diya ke aru anumati dishe satan ke tai ke thogai dibole. Tai chunishe khabole utu phal ke juntu Isor pora mana korishe aru dhyan dishe saap ke, aru tai laga adhikaar ke satan ke di dishe, jun hi Isor laga khilaf te thakishe. inika hi tai girishe pap aru bondhi hoishe shrap aru mora laga. Bimar khan aru biya khan taike dhuribole parishe, aru tai laga pura jibon biya hoishe. Dusra tu hoile, atma ke dagi lagai diya aru tisra tu hoile, harai diya rishta ke manu laga atma aru Isor laga atma majete. Sob laga uporte, tai hari loishe tai laga hakh aru adhikaar aru dhurishe jal te aru satan laga andhera pora, taike taklif dibole.

Adam ke hosate nirmaan korishe raj koribole aru mukkut lagai dishe mahima aru sonman laga. Hoilebi jitya tai pap te girishe, tai shrap bonishe paap laga.

Pobitrok otha te koi: “ami khan jane ki ami khan Isor laga ase, aru pura prithibi ase ishara te biya khan laga” (1 John 5:19). Hoilebi Isor pora manu ke itu stithi te rakhibole mon nai. tai icha kore tai ke uthai dibole utu giri thaka stithi pora aru icha korishe pothabole Isor ke, chipai dibole satan laga matha ke aru manu ke mukti dibole.

Baba Isor pora koishe satan ke: “Ami dhalibo dushmani majete apuni laga aru maiki laga, aru majete apuni laga guti aru tai laga guti te; Tai pora jokhom dibo apuni laga matha, aru apuni jokhom dibo tai laga theng te” (Genesis 3:15). Isor pora hosa bi morom kore giri ja manu ke aru icha korishe pothabole Tai laga khali ekta chokra ke, kinibole apuni laga mukti ke. Isor Jisu chunishe dibole Tai laga nijor laga jibon ke bachai dibole juntu khan harai dishe manu pora Eden laga bagan te.

Isor laga bacha khan, itu adhikaar aru raj dishe apuni ke Isor pora, itu bishi kimti ase aru uttam ase. Aru dhyaan rakhibi itu ke bhal pora rakhibole.

Aji bhabna koribole laga pobitro kotha tu hoile Colossians 1:13 “tai pora apuni ke bachaishe andhera laga shakti pora aru dikhaishe ami khan ke rajyo Putro laga aru tai laga morom laga.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.