Appam - Punjabi

ਜੂਨ 23 – ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਸਾ!

“ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੋਂਗੇ। ਪਰ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ(ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16:33)

ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਹਾਂ, ਸੱਭੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ”(2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3:12)। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਧਰਮੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ”(ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 34:19)।

ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ”(2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:4)। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾਊਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ”(ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 94:19)।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ, ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਉਹ ਤਾਂ ਓਪਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਅਰਾਮ ਹੈ, ਹੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨ ਇਹ ਹੈ”(ਯਸਾਯਾਹ 28:11,12)।

ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਸੋ ਜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਲਾਸਾ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝ, ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਆਲਗੀ ਅਤੇ ਦਰਦਮੰਦੀ ਹੈ”(ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:1)।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦਨਾਕ ਰਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਦਿਲਾਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਦਭੁੱਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇਗਾ।

ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ – “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ”(ਰੋਮੀਆਂ 8:26)।

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.