Appam - Punjabi

ਜੂਨ 11 – ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਸਾ!

“ਵੇਖੋ, ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ”(ਯਸਾਯਾਹ 60:2)।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਪਾਪੀਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੇਵੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।’ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਅੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਜਾ! ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਿੱਕਲ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:25)। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਨਿਆਂਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ”(ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119:62)।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੌਠਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੂਥ ਨੇ ਬੋਅਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ (ਰੂਥ 3:11)। ਪਰ ਸਮਸੂਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ (ਨਿਆਈਆਂ 16:3)।

ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਗੇਂਦੇ ਖਿੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਮੀਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ – “ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੰਮ ਪਈ, ਔਹ ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿੱਕਲੋ!”(ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 25:6)।

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.