Appam - Punjabi

ਜੁਲਾਈ 23 – ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ!

“ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣਗੇ”(ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5:9)।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ, ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ – ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸੰਗਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ – “ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ”(ਕੁਲੱਸੀਆਂ 1:20)।

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.