Appam - Punjabi

ਜਨਵਰੀ 21 – ਨਵੀਂ ਦਯਾ!

“ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅੱਤ ਦਯਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ! ਉਹ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ”(ਵਿਰਲਾਪ 3:22,23).

ਇਹ ਸਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਦਯਾ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ; ਪਰ, ਉਹ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਦਯਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਯਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖੋ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਦਯਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੋ!

ਹਰ ਸਵੇਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਦੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਦਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਾਈ ਹੈ.

ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ (ਉਤਪਤ 21:1, 22:3). ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ. ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ.

ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਕੱਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ”(ਉਤਪਤ 22:3).

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰ ਦਯਾ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕੀਤੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੀਜਿਆ; ਨਾ ਹੀ ਸਿੰਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਢਿਆ. ਪਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਨਾਲ, ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਵੇਰ 20 ਲੱਖ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਮੰਨਾ ਬਰਸਾਇਆ.

ਪਰ ਮੂਸਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਯਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ. ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ: “ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਈਏ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਕਰੀਏ”(ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 90:14). ਇਹ ਉਸ ਨਵੀਂ ਦਯਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਿਨਾਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ. “ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਰਹਿ”(ਕੂਚ 34:2).

ਤੁਹਾਡੀ ਦਯਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖੋ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਯਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋ.

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੇ ਠੰਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਦਯਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖੋਂਗੇ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ.

ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ – “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਤਿਹਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ”(ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 63:1).

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.