Appam - Nepali

जुन 14 – Kamjori/thakan ma Aram

Waha le takhit lai bal dinu hunchha, ra kamjori haruko shakti badaidinu hunchha yesaya 40:29

Hriday kamjor parnu chai saitan ko eauta thulo hatyar ho. Hami jatti nei pavitra manish bhaye pani saitan le kamjori leaunu sakchha hriday ma. Tyo manish lai niruthsahith garauchha Ani dherei sangkha haru mastiz ma haldinchha.

Ekbar aghambakta Elijah lai pani tyo kamjoripan le ghereko thiyo. Waha le parmiswor ko nauma dherei thula thula kaam gare ta pani usko bato ma pani dherei badha haru aaye. Jezebel rani le uslai maarnu ko lagi bhanin. Jaba Elijah le tyo kura thapaye uw dherei byakul ani kamjor bhaye. Elijah marabhumi ma gaye ra basera afno mritiu ko nimti prathna garna lage. Tinle bhane “he prabhu, mero pran linu hos, maile purai bhogi sake, mata ta mera pita purkha haru bhanda ashal chhaina. 1 Raja 19:4. Tara Elijah testo kamjor mahasus gareko bela ma pani parmiswor le uslai tyagnu bhayena. Waha le aram/santauna dinu bhayo ani baal dinu bhayo.

Parmiswor le afno swarga duth pathaunu bhayo Elijah lai bal ra sahas dinu. Sawarga duth le unilai chhuye ani bhane utha ani kei khau. Ani Elijah khaye ani piye ani pheri aram gare. Param prabhu ka sawarga duth pheri aayera dusro palta tini lai chhoyera bhane, uthera khau, kinaki yatra timro lagi sarai lamo chha. 1 Raja 19:7.

Jaba swargaduth le Elijah lai uthaye jhei Parmiswor le aja hami lai pani uthaunu hunchha hamro sabai kamjoripan haru bata jhakjhakaunu hunchha. Hamro sabai aasafalta haru ani nirutsahi haru jasle hamilai parmiswor tira baadnu roki rakheko chha teslai panshayera baadnu ko lagi.

Chil lai kahile  tyo agla parvat haru le niruthsahith pardeina tara usle afno pangkha phijayera ti dara-kara bhanda mathi udera janchha. Hami pani tyo chil jhei mathi udhera parmiswor ko nimti chamkinu parchha. Hamro akha chai jahile tyo mathi parvat ma bhaye jhei mathi hunu parchha parmiswor tira.

Yatra ta lamo chha, jun hamile parmiswor ko shakti dwara pura garnu parne chha. Atma dherei chhan ganti ma, phasal dherei chhan katni garnu ko lagi. Parmiswor ko chhora-chhori ho, hami uthau hamro sabai hriday ko kamjoripan haru bata, parmiswor jasle Elijah lai Ashish garnu bhayo, teho parmiswor le hami lai pani hamro kamjori liyera waha ko aram, Ashish dinu hune chha.

Manan ko lagi bachan ” tara Param Prabhu ko asha garne haruko bal pheri naya hunechha. Tiniharu garurd jhei mathi mathi udhne chha , ra dugrera pani tiniharu thakne chhainan. Tini haru hidne chhan tapani murchha parne chhainan. Yesaya 40:31

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.