Appam - Nepali

जुन 10 – Annyaye ma Aram/sahajda

“Utpati 18:25  Sara pritvi ka nyaye karta le uchit nyaye gardeinan ra?”

Tapailai kaile annyayepurbak bevhar gareko chhan? K tapaiko dharmikta ko badli ulta bevhar bhayeko chha? Ani k tyo samaima ma tapai ko nyayeko nimti khada hune kohi chhaina? Tapai byakul/thakit nahunu hos.

Luka 18: 1-16 ma bhayeko wakya chha ya. Eauta sahar ma eauta nyayekarta the jo chahi na Manish na parmiswor ko daar bhei rakhne. Tyo sahar ma eauta bidhwa pani thin ani ti bidhwa nyaye ko lagi. ‘nyaye gardinu hos yo pratinidhi bata. Tara usle tesko nyaye garenan tara kahi samai pachhi usle ki usle yo bidhwa aaira malai byakul banaune reichha teikaran le mo yo bidhwa ko nyaye gardine chhu.

Bachan le bhanchha, ” Luka 18:7 ke parmiswor le wuha lai raat din pukarne afno chuniyeka haruko nyaye garidinu hunna ra? Ke wuhale tini haruka nimti biyalo garnu hunchha ra? Jaba eauta annyayekarta le eauta bidhwa ko lagi  nyaye dina pukka kura garna sakchha bhane dekhi lai. Tapai haru le sochna saknu hunchha ki kasari hamro sarva shresta nyayekarta le hamro badla linu hunechha ani nyaye garnu hunechha.

Dherei samaima, hami le dekhda aadharmi haru anta naramro manish le sabai thok ma unnati, pragati gareko. Tara yo samaima achanak ma khatam pani hunchha. Tara tapai haru jo chahi parmiswor ko dharmikta ma rahi rahanu hunchha, tapai haru chai ananda, Harsha sanga waha ko upastiti ma rahanu hunechha.

Yeshu le bhannu bhayo, yahunna 14:27 shanti ma timi haru sanga chhordi rakhchhu, sansar le diyejasto ma timi haru lai didina. Timi haruko hriday byakul nahos ra nadarawos. Parmiswor ko chhora-chhori ho, tapai mathi bhayeko sabai unnyaye ko badla parmiswor le linu hunechha, ani tapai ko hirday lai shanti le bharnu hunechha.

Manan ko lagi bachan, ” 1 tesoliniki 5:16-18 sadhei anandid raho, nirantar prathna gari raho. Sabai paristiti ma Dhanyawad dewo, kinaki khrist yeshuma timi haruka lagi parmiswor ko itchya yahi ho.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.