SEP 15 – CHAJENA SAMMOR KAR

Agadiyar Rajevur Grandh 18:30 Janna Yeliya- Mar dai avoken jannen balayojanna jann seji vor dai aaye. Janna Yeliya padagijako  YEHOVAR balipeetamena sommor hubado.

Kanna Yeliya padagijako YEHOVAR balipeetamena dittoko jannaj vor dallema  yek thara josh aayee janna padagijako balipeetamena sommor hubado. Balipeetamaj apan Devethi bhaler jaag vencha. Dever nazarema thar dallenaj balipeetamernai dekhrocha. Aaj Dever nazarema thar jeevano ann jeev kunas sthithi ma cha? Vo putagijako paristhithima chake? Devethi vathe kareron, pavitharethi rero kai  marammath karaju chake? Abbaj thu sudo hubaldenu katho Dev Vor angaren thar vumper talavacha. Thar balipeetam sudho venu katho thu sudhar javathoj Dever angar vo balipeetameper vutharero.

Darshaner Grandh 2:5 vachanema Dev Ephesi sabhan kerocha,” Jethi thu kunaso sthithithi padagochikana hardelan,dall badalen, agadiya kidojako kamen kar…”. Thu thar balipeetamena vuddar karleseni tho thar balipeetameper Dever angar vutharan thar bhandaro sweekar karero venijako kaam cha. Jesaru thar balipeetamena sudho hubaran sammorethi bhaandalero vu kathraiko aavashyak vencha.

Jagema thodasek manikya cha vuner vo sammor karleni lapan vujjeken  aarop lagayema assal vagath cheniju banchu karach. Hanno kathra daad ajjekeper maando dekhalnu kelachko jathraj huner jeevanema voj tokrikhan padajavu karacha. Vorsaruj Biblema lakan cha, 1 Corithivalun 11:28, 31 Jethi kunsi manikyayi vonvuj paricho karan dekan, yee baatin khaan yee kacholi maar pivanu.

Apanen apanaj sos karan malam karatho apan nevena palani. Wales kajako deshema punarujjevan avnuken Evan Roberts Dever sevaka Dever vath kevasu ghodeper jarotho, janna Dev vothi haano ko, ” Mar beta Evan thu katha chiko vathaj sojo, soyer mundag, thar balippeetam kajako jeevanema thodasek jagema ajji sammor cheni, thu hunen paricho karlen achethi bhaandlen jathanu vakyan kastho janna katha jarochi vo jageper moto punarujjeevan avacha”. Janaj vu Dever sevaka yek jaag than thanu 3 ghata Dever prasannathema prarthana kido,  puto jako dallethi vonvuj paricho karlen katha maar jeevanema balipeetam sammor cheniko vosejini sammor karlino, jannaj vu Dever sevaka prabhuro mahimaro prasannathen anubhav payo, Dev Vor Athmathi vor vumper vutharana kolatha ghaler veni jathra Abhishekmethi bharnako..yee sevakan abhishek kidojako Dev vu sevak jathanu vakayamen bhodha kidoko  vutha ayejako malavo seji Pavithar Athmar angar ann abhishekam jorethi vutharan aayee.

Mar premer Dever beti betavo Yeliyar Dev  Asmanethi angaren vutharo ju thu sada thar daller balipeetamena sudho karlatho thar prarthana samalan thar jeevaner balipeetameper vutharaj.

Ajji jada dhyan karena Agadiyar Rajevur Grandh 18:38 Vu hanno prarthana karrojanna YEHOVA daithi angar vutharan , balidanen, lakadina , bhatana, dummuna , khadema chajako panin volanaki.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment