SEP 14 – Pankha laga niche te!

Ruth 2:12apuni ki korise Jehovah apuni ke itu nimite asish dibo koikene ami prathana koriase. Israel laga Isor Jehovah, jun pora apuni modot mangibole ahishe, tai apuni ke bhal pora ashish dibi koikene janaishe!

Apuni jitya jaga bisari keneIsor laga Chaya usorte ahibo, tai pora apuni khan ke asisha laga inam dibo. Jitya apuni Isor uporte hi sob rakhi dibo titya apuni manu laga sath bi pabo. Apuni Ruth laga kissa tu jani thakibo. Tai ekta  Moabite maiki thakishe, jun hi tailaga parivaar ke bishi morom kuri thakishe. Tai tu Moab te ahishe Israel pora, aru utu parivaar laga boari hoijaishe. Hoilebi tai laga shadi kura laga jibon tu bishi khata thakishe aru khushi thakanai, kile koile tai laga mota muri jaishe.

Pobitro kotha te koi ki tai nijor laga mota mura pichete, tai laga mon tu Israel laga Isor logote hi thakishe. Tai Isor ke kitya bi charanai aru tai laga dukh laga homoi te bi tai kitya bi gussa kura nai. Aru tai kitya bi Isor laga biya ekbar bi kkuanai.

Naomi tai laga chokra duita mura pichete tai Israel te ahibole ulaishe. Orphan tai laga poila boari, tai laga mota laga ama Naomi laga kotha mani kene Moab te thaki jaishe. Hoilebi Ruth, tu Naomi logote hi thakibole bhabna kurishe. Tai  pora kotha koa tu pobitro kotha te bishi dukh laga ase, Ruth 1:16 hoilebi Ruth koishe, “apuni ke charibole nimite amike nokobi! Amike bi apuni logote  ahibole dibi. Apuni jun jagate jaile bi ami jabo; apuni jun jagate thakibo ami tate hi thakibo. Apuni laga manu khan amikhan laga manu ase, aru apuni laga Isor amilaga Isor ase.”

Tai laga din khan sob andhera thakishe koile bi, tai Isor ke Biswas kuri kene thakibo koi kene bhabna kurishe. Aji laga din te bi apuni ji din lok paile bi, apuni laga ji porikha hoile bi Isor ke duri kene thakibi. Tai kitya bi napahore junhi tai  laga Chaya niche tea he. Tai utu khan laga sonman banai kene rakhe jun hi tai ke sonman kure. Ruth laga jibon te hari she pare hoilebi Isor taike ashirbad te notun jibon dishe. Aru tai hosa thaka manu Boaz ke tai laga mota hobole dishe.

Amikhan itu bi dikhi pai ki Ruth laga rishta hisab te hi Raja David bi ahe. Aru amikhan laga JIsu Krista bi itu jati lag ate hi jonom hoishe. Isor pora itu sob pobitro kitab tu Ruth ekta gentile maiki lagan am te likhi kene Biswas aru ashirbad laga kotha koi kene ase. Itu khali inika hi janai ki Isor laga  morom tu kiman bi dangor ase taike Biswas kuri thaka khan karone aru kitya bi khotom nohobole laga ashirbad bi ase.

Oh Isor laga bacha khan, Isor logote khara kuri kene Biswas te thakibi. Apuni porikha laga din te hobi nohoile bi dangor dukh laga din te hobi, Isor laga Biswas te thakishe koile, itu Isor tu tai hi ase jun Elijah ke uthai dishe, aru Jacob ke bi ashirbad dishe aru job ke duiguna dishe tai kiman harai diishile dukh laga homoi te.

Aji bhabna kuribole laga  pobitro kotha tu hoile, Ruth 3:1 olop homoi pichete Naomi ruth ke koishe, “apuni laga nijor ghor hobole nimite ami apuni nimite ekta mota bisari dibo.”

Article by elimchurchgospel

Leave a comment