SEP 11 – Dost banabi!

Luke 16:9itu nimite ami apuni ke koi aseitu prithibi laga dhon manu khan logote milikene thakibi aru jitya itu prithibi khotom hoi jabo titya apuni ke hodai laga ghorte matibo.

Amikhan laga Isor Jisu Krista tai laga chela khan ke koishe, dost banabole. Apuni jane itu ki karone koishe? Tai khan ke dost banabole koishe, tai khan hodai din laga ghor te thakibole. Jitya apuni khan nijor laga  homoi tu dibo Jisu Krista nimite, titya apuni khan dost banabole paribo, itu prithibi karone nohoi hoilebi pobitro atma laga hisab te, aru itu dost khan hi hodai din karone hobo.

Yate manu khan ase jun hi dost bi banabole mon nai aru dushman bi banabole mon nai. Hoilebi amikhan laga Isor koi ki dost bonabole lage. Dost lage jun khan ke amikhan dukh such khan kobole paribo, jun logote prathana kuribole paribo. Hoilebi kun hi ase hosa dost? Solomon pora koishe: Proverbs 18:24 kunba sathi bishi din tok nathake hoilebi kunba sathi khan nijor bhai pora bi biswasi ase.

Ekta dost tu tai hi ase jun apunikhan ke narukhi kene modot kure, aru dukh homoi te chari nidiye. Itu bishi biya kotha hobo jitya manu khan ke tai khan laga prithibi laga icha karone norok te hali dibo. Jun hi dost ase koi kene hosa mon pora inika manu khan karone prathana kuribo aru khemai mangibo tai hi hosa dost ase.

Amikhan laga Jisu Krista bi itu hi kurishe. Kun hi Jisu pora bi bhal dost hobo paribo? Tai swarg pora amikhan karone ahishe aru tai laga jibon dan dishe, amikhan laga atma ke bachai dibo karone. John 15:13 te koi ekta sathi dusra sathi nimite morijabo itu pora bisi morom aru iku bi nai.

Luke 7:34 te dikhi pai ki Jisu jitya prithibi te thakishe, manu khan tai ke bodnam kurishe ki tai tax utha manu laga dost ase koi kene. Tai itu tax utha manu logote sathi kurishe kile koile tai laga atma ke bachai ke bachai dibole aru notun ekta jibon karone. Tai biya manu sob khan logote sathi kurishe kile koile tai sob ke hosa morom thakishe aru taikhan laga atma ke bachai dibole mon thakishe.

Oh Isor laga bacha khan judi apuni chinta kuri ase ki apuni ke kun bi morom nakure? Itu jani lobi ki Jisu Krista apuni khan ke hodai din morom kure aru apuni laga atma nimite bhabna kuri thake. Aru apuni laga atma tu tai karone bishi dam saman ase.

Aji bhabna kuribole laga  pobitro kotha tu hoile Proverbs 27:6 ekta sathi jokhom kurile bi bhsl ase hoilebi jitya etka dushman apuni kanda uporte hath hosiyar hoijabi.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment