Sep 09 – DEV, SRUSHTI KIDOJAKO

Aadi Granth 1:1 Agadiyar dadema Dev dharthi akashen srusthti kido.

Apaner Dev sari srusthti kido jako Dev. Apan se Vu kido jako srusthti ma yek bhaga vencha. Aajethanu srusthti karajem Dever thakath kai kam veekonthi . Dev thar saru kai vathoi sammorethi srusthti karach.

Dev vor vathethi surya chandra asmanema chajako sen srusti kidoch. Aadi Grandh 1:3 vachanema vajalo ved katho vajalo vegi. Aadi Grandh 1:11 vachanema jammimathi khadan, bhaji ann phal deval beeja,sey tharar phal deval beeja, phal chajako jhaad pedaved ken kojanna jammimathi vuncho aayi.

Lapan manikyan karen Dev dharthimathi dhooden kadan bomma karan naakem vaal pukaro, vu manikya jeev lidojako aadmi nai vegoch.Dever rupamema Ann Dever dakal aadmin kido. (Aadi Grandh 2:7)

Anno Dev premen devalo Baap vegoch. Dharthi akashen mando jannaj Dever jor vegich kelamath, kankren katho vu Dev thon sada srusthti kidoch vu thar bage khyaal karrocha.

Yisrael janner saru Dev asmanethi mannan jammiper Vundayo. Yee manna asmanema soja khayer khano von Yisrael jannen dino. Ajji vo bhookethi boti khavanu keldejanna paramethi Pureduvun jammiper vadaju kido.Panch machali dee baatithi 5000 admin  khano ghalo janna? Reda 12 volda khathanu badejanna reda kukan apaner Prabhu bootha vichko dekhatho Dever jor kannai kam veni ken kalalenu.

(Yona 4:6) vahanmema dekhatho Dev bhakthidar Yonaper dayakaran vo chendi dethanu, dasek vagath puto valed ken jannar jannaj pedakido vothi Yonan ghano khushi vegi. Yetha ku chendi devasu jhaad pedavo? Jannar jannaj vo kathethi ayiviye? Vu kaikoni lapan apaner Prabhur acham kalar jor vencha.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment