SEP 08 – HARAJOU!

“Matamleibakhibiktaharaojou” (1 Thessalonians 5:16)

Haraobahaibasinanggiphangphamthokpahakamani, adugamasiIswarna magi machakhudingmaktapibibani.Madugumlabaharaobaaduswargadaginiadugamasilombanaidanaleiragani.

Taibangasidamisingnaminambaoibanungaibagimatungindunachelli,madusingadumovies,nupinupalannabani. Madukakchengnakhoihi koi tan tanbagumbani.Aroibadakakchengnakhoihimanungdaluptunasikhibagumna, misingsupaptaluptunasibani.Madugumbamioibagilambisingadudimangtaknabalambiniaduganoroktanabalambini.

NangnaIswardaharaojaribaadusuIswargikhujilthourangamani.Nahaknaarankhubamgiharaobaaduphangnabaayabapibire.MadugiharaobagimapannaeikhoinaIswarbuthagatpangambani.Maduchangdamningaileitrabaharaobani.

EikhoinaPrabhugimaramdawakhaltourubakhudingdaeikhoinaharaobaphanggani.Hoi mahakphei, pangalsakti lei.Mahakangakpanathanbani.Adugamahaknaeikhoibuasukkimatiknungshibibnamaramoiragaeikhoinapaptataragaleiringeidaeikhoibuthibalakkhibani.EikhoigidamaktamahakkieekatthokpibaIswarasikayadanungshiheibano? Psalms eebaDavidnaasumnahaikhi, “adugaeigithawainaIswardaharaojagani,mahakkiarankhubhamdaharaojagani.” (Psalms 35:9)

Iswardaharaojanabagidamaktamatamkaithokpiyu.Mahakkithagateseisaknabagimatamsusembiyu.Nahaknamahakputhagatlagamahakkimaramdadhyantoujabamatamdanahakkithamoinungdaharaobaadulakkani.Sastranahai, “makhoibusembibamapudaharaojasanu, ZiongimachasingnamakhoigiNingthoudaharaojasanu.” (Psalms 149:2)

PakhonchatpaPaulnaeikhoidahairi,”nakhoimatamleibakhibiktaPrabhudaharaojou, amukkahannahaigenakhoiharaojou.!” (Philippians 4:4). EikhoinaphanggadabamakharaobaaduIswarnaeikhoidapiningi.MadugiharaobaaduIswardagilakpaharaobaaduni.EikhoinaIswarganaknamarileinabamatamdalakkadabaharaobaaduni.

NungshibaIswargimachasing, Iswardaharaojanabagidamaktapandamsembiyu.Paosandokpanipaaduna Ecclesiastes ta asumnahairi, “mi amanaharaonaleiragaaphabathabaktoubadagi henna aphabakarisuleitehaibasieinakhangle.” (Ecclesiastes 3:12)

Dhyantougadaba: “eigiharaobasinakhoidatattanaleinabaamasungnakhoigiharaobamapungphanaba ,einawaramsingasinakhoidahaire..” (John 15:11)

Article by elimchurchgospel

Leave a comment