Sep 07 – Shanti laga phal!

Galatia 5:22 hoilebi atma laga phal tu hoile morom, khushi, shanti, rukhibole,morom lagai, bhal biswasi

Shanti pa tu ekta khushi laga kotha ase, aru manu ke dibole para bi, itu hi atma laga phal ase. Atma laga phal tu ekla bi aru mili kene bi kam kure. jitya apuni Jisu Krista ke sabo, sob atma laga phal tu tai laga ashirbad hi ase. Jitya apuni Jisu Krista ke apuni laga malik manibo, apuni tai nishina hi hoi jabo. Aru itu pora hi apuni ke Isor laga shanti dibi.

Jitya apuni ke pobitro atma pora chuni lobo, titya Isor pora apuni ke atma laga phal khan khabole dibo. Hoilebi apuni ki itu phal khan loi kene manu ke khushi pora dibole pari ase na nai. Songs og Solomon 7:13apuni tate mandrake laga gun paboaru bisi bhal phul guti khan amikhan laga dorja te hobo. Oh amilaga morom, ami apuni nimite notun aru purana morom khan rakhi ken ease.

Apuni atma laga phal khan pabole nimite hodai din Isor laga kotha ke mani thakibo lage. John 15:4 te Jisu krista pora koise ami logote mili kene thakibi aru ami apuni logote mili kene thakibojineke bijon gas logote mili kene thake le guti dhuribole pare. Thik inika nisina apuni khan ami logote mili kene thakile guti dhuribole paribo.

Ekta atheist thakishe jun hi manu jonom hua laga lamba kotha koishe aru Isor nai koishe. Aru judi bi ase, tai laga iku kam nai koishe. Itu manu huna majote ekta Christian manu bi thakishe, tai itu huni kene koishe, bhai sabi ekbar itu chimti khan ke, jun hi hodai yate pora tate shanti pora jai thake. Apuni enika chutu chimti hoilebi jonom dibo paribo apuni laga tagat khan pora? Aru apuni inika chimti khan nishina shanti bi thakibo paribo?

Itu atheist tu bishi dukh te thaka tu itu kotha ke bhabna kuri kene koishe, hoi apuni kua bi hosa ase. Kun manu bi inika shanti tu dibole naparibo. Oh kokai boini khan, shanti tu Isor pora hi ahe, juntu hi hodai din karone thaki bo, khali Isor laga shanti hi hodai din karone thakibo aru  itu laga phal khan hi mitha hobo.

Psalms 37:37 thik pora thakia manukhan ke sabi, hosa pora thaki amnukhan ke sabi; kile koile tai pichete shanti pora thakibo. Oh isor laga bacha khan, Isor laga shanti ke pabole kuchis kuribi aru pobitro atma jun hi itu shanti thakibole tai laga phal khan ke diye. Aru itu phal khan tu khali tai khan karone ase jun hi Jisu krista ke Biswas kure aru tai nisina hobo bisare.

Aji bahbna kuribole laga pobitro kotha tu hoile, Romans 14:17 isor laga desh kha loa laga desh nohoi, dhorom laga desh ase, shanti laga desh ase aru khushi laga desh asejuntu pobitro atma pora di thake.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment