Sep 07 – SAMADHANER PHAL

Galathivalun 5:22 Aathmar phal kaikathokaikatho Prema, khushi,samadhan ……

Yee samadhanen payero ann doosaren kero sada ghano khushir vaath vencha vuj samadhan kajako aathmar phal. Samadhan kajako aathmar phal dussar aathmar phalethi vyakthik vodithi ann sema bhalan samaan vencha. Prema, khushi, samadhan ye phal vyaktik vaagi cha.

Apaner Prabhu Yesu Christhur jeevanema dekhatho ye 9 Aathmar Phalal bharpoor cha. Thu sada asso samadhan chavanu katho ann jeevano badalavni venu katho Yesu Christhun thar dallema balalen rakshakar nai  yajaman karlatho thon bharpoor samadhan malacha. Kanna vatho thu Pavithar Atmathi abhishekmen payechiko, janna paramero Dev thar mayithi Atma phalalen ann varalen bhar lavacha. Lapan khushithi Atmar Phalamen phaldenu ken asa chake? (Paramer Geed 7:13)

… Maar premi thar saru maar darvajer vumper srestamer phalamen ann sey tharar junan navv phal sada phelan melmilichu. Athmar phalamethi phaldenu katho thu Yesu baputhi ghat venrenu. Jethi Yesu baapu ko, (Yohan 15:4)

Maar mai ghat ro; Ma thamar mai ghat runchu;doli angurer velema ghatta ratho sava vorvuj phal denijernai, tham sada Maarmai ghat ronitho phal doni.

Yek Dev cheni kevalo, manikya ku srusti vochko malam karan , hanno hakkamethi ko, Dev chenthi, yek Dev cha, vu christhuvaluro cha vothi kaikam cheni. Yee vaathem samalojako yek viswasi hanno badal samadhan dino, bhaai thu aacho kochi lapan jammiper jaari jako keedivun ditto ke hunen srusti kun kideviye, hunden chajatra samadhan thon chake? Vo vaathen vu aadmi kai mundo vagado koni, kankaren katho vor jeevanemaj samdhan vethi koni, janna Dev cheni kevalo soch kido, saasij kunike kunthoi samadhan devalo naratho ye keedin samadhan kathethi malrich?  Haav saasij maar bhai ben samadhan kajako Dever daithi avajako yek bahuman vencha. Devethi avajako yee samadhan thar jeevan arijako sey velathi jetikaran thar dallema khusin dacha.

Ajji jada dhyan karen pado Romavalun 14:17 Kasenkatho- Dever Rajyam khayeron piyero koni; lapan vu- niyathen shanthin Pavithar Athmathi vajako khusir cha

Article by elimchurchgospel

Leave a comment