SEP 06 – DEVER SAMADHAN THAMAR DALLENA PALAN KAREDA

Colassivalun 3:15 Dever samadhan thamar dallena palan kareda. Yekhapthi apaner jeevanen dekalatho apaner dallen kai paalan karrichko? S

Apostle Paul lakkoju Dever samadhan palan karrichke? Nathkan satsner hathema haalvethanu kaicheniju sey nasethi sathyanas vethanu haljarochike? Kaivathoi thar dallen Dever samadhan palan kareda.

Thar dallema Yesun simhasan ghalnakastho Vu thar Raj ven athmar phalamethi thar dallema vasjavach. Lapan kanna thu satanen jaag dechiko jannaj Yesun Pavithar Athma thar daller bhaar hubaran rovu karacha. Thu satanen jaag datho vor laar saap, mitkivo, ann surrivo gheran racha.

Yek desher karyasuchi voma chajako  paalna karevaler vumper adhara padan racha. Ajji vomar pranalikavo ann vudesmethi adhara padan racha. Hanno vudaharan dekhatho yek deshe communist party val palan karreckelatho hunder darshanethi ann suthramethi palan karacha. Hanno kunas party aadipatyamema rathoi huner karyasuchin puro karenaj palan karacha. Yeej prakara hapner dallen shanthi devalo Yesu palan karatho thar chalani ann chalavni seji badalavni vejavacha. Janna Yesur puro samadhan thu payechi.

Kathrayko deshema vuner joraj huner palan karacha kelach vorsaruj vo dekhen bhaar baaki karmeleju thodsek naankis section lema kamjor venracha. Vo keri vaath maneni

Greek vathema ‘Brabeueto’ kajako padan palan karen ann sarkarema valdethey. Ann rammajako maidanmema khelajako umpiren samuthi vadacha. Thar jeevanema shanthi kajako umpire venratho janna thar jeevano yek sammor vatema chal acha. Jethi Deven thar umpire nai rakhaldethanu kai chonaknuko von chanaken Devema shanthithi banchanu.

Kerithoi jeeavno Devethi bhalan chenikatho vu kathra pisaro savakar rathoi kathra moto rathoi phaido cheni. Thar jeevano puro samadhanethi renu katho puro dallethi Yesun balala. Vuj thon chavanu jako samadhan devalo cha.

Ajji jada dhyan karen pado Yesaya 30:21 Tham jamman vodi thoi davodi thoi pharajanna yeej vaat yema chalo ken thar laare vodithi yek aaten  thar kaanena samalacha.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment