SEP 05 – SAMADHAN DEVALO DEV

Romavalun 16:20 Samadhaner Dev jaldi boothena thamar pager het khundnakiya apaner Prabhu Yesu Christhur krupa thamar ser sobath reda.

Apaner Dev samadhan devalo Dev vencha. Athoi yee samadhanen Satan kannai haal karkarach, lapan aakharima apaneraj jayam malacha, kaivasu katho Yesu Christhuj satanen apaner taanger het khundnakoch. Vor saru Dever vachan kacha, Yedoner Baagema Dev yee sogan khadoch, (Aadi Granth 3:15) thonan vo baayin  thar valadenan vo baayer valdena vairin ghaluchu .

Thu von matheper marechi vu thon pager mulan maracha. Yee sogan khadojako Dever vachan Yesu Christhu Calvary Siluvaper puri vegich. Hanno maran Yesu boother mathen thonako , jannathi satanen Yesur loyima jayam katho dhakpadach.

Napoleon kajako raj saari jagena vor havaal karlen vuj paalan karnu keldo, janna vor dai chajako senavor adhipathi valuthi haano ko, jager chithra paten dekhaltho kunasvatho laal rangema chako vossey Brittan valer hathema cha , vu laal rang na ridivatho ma vo deshevun sada havaal karletho.

Saasij Satan saha apanen ann sari jagen vor hathema havaal karlenu keldo lapan Yesu Christhu  Golgothar Gatlaper marthanu anmolero loyin redthanu seji manikyavuna rakshanama chalarocha. Boother hathemathi chodayocha. Vor saruj vachan kacha, (1 Corithivalun 15:57)

Pan apaner Prabhu Yesu Christhuthi apanen jeeth devaalo Deven sthuthi veda. Kanna apaner vairy satan apanen patkavunu kethanu ghalajako sey sochen jannaj apaner Dev vor mathen maracha. Vorsaruj Paul lakkacha, samadhan devalo Dev seegramethi satanen thamar page het khudnakacha.

Samajmema jaagruthi laayevalo hanno ko, “nankya chachaber ann mot manikya khavajako khoraki yekkaj. Vo khavajako jorethi pharak reni lapan vo kai khavchko von pakadan racha” Hannoj yek aathmik viswasi naankya baalarnai Dever hathen pakadastho Dev thon samadhan devalo cha. Rakshana payejako seji devethi samadhan padmelecho. Maar premer Bhai bando tham Devethi samadhan Vemelechoke?.

Ajji   jada dhyan karevasu 1 Corithivalun 14:33 Gadbadena konipan samadhanen Dev cha; Pavitharer sabhama sey hanuj racha.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment