Sep 04 – Isor logote shanti!

Romans 5:1 inika pora Biswas ke thik rakhi kene amkhan laga malik Jisu Krista nimite amikhan Jehovah logote shanti paiase.

Amikhan Isor logote shanti paa tu ekta bishi dangor kotha ase. Jitya amikhan Isor logote mile aru tai laga shanti logote thake, amikhan laga jibon te thaka dukh khan tu iku nishina bi nohoi. Toh amikhan kinika itu shanti Isor logote pabo? Itu tu khali amikhan Jisu Krista logote thaki kene Isor laga usorte ahile hi pabo.

Jitya duijon majote lorai ulai, aru kotha nimile, titya duijon majote tisra ekjon pora hi shanti ane tai khan majote. Inika shanti bana manu amikhan majote hodai din lagi thake.aru amikhan atma laga duniya itu manu Jisu Krista hi ase.

Eden laga garden te, Adam aru Eve pora Jehovah ke mon dukh dishe. Tai khan Isor laga kotha ke nuhuni kene sap laga kotha hi huni she, itu pora Isor laga mon bishi bikhaishe. Inika pora adam aru Isor laga rishta tu biya hoi jaishe. Tai lukabole shuru hoishe. Aru tai khan majote poila nisina kotha kobole nathaka hoishe. Itu pora Adam tum on te shanti bi nathaka hoishe.

Isor logote mili kene tai logote shanti pora thakibole toh amikhan nijor laga pap ke swikar kuribo lagibo aru itu karone map mangibo lagibo. Inika likhi ken ease ki apuni khan laga pap tu khun pora hi sapha kuribo paribo. Itu karone Jisu Krista tai nijor laga khun amikhan karone philaishe krus te, tai laga khun pora amikhan laga pap sapha kuribole.

Aru Jisu Krista hi Jehovah aru amikhan majote shnati anidiya tu ase. Aru tai laga khun pora amikhan aru Isor majote pap kura tu map ase.

Martin Luther king laga jibon bi inika hi badly hoishe jitya tai janishe ki Jisu Krista hi ase amikhan aru Isor majote shanti laga rasta banai diya tu. Jisu Krista hi utu rasta tu ase jitu amikhan pap pora Isor aru amikhan majote biya kuri ken ease.

Oh Isor laga bacha khan, apuni laga shanti bisari thaka tu Jisu krista laga khun pora hi pabo aru tai logote mili kene thakile hi amikhan shanti hoi kene thakibo.

Aji bhabna kuribole laga pobitro kotha tu hoile Romans 5:11 khali iman hi nohoi; Jehovah ami laga malik Jisu Krista laga nam pora amikha ke ekta bisi dangor khushi dise, jun amikhan ke itya Jehovah laga sathi banai dise.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment