Sep 03 – Shanti prithibi te!

Luke 2:14 mahima Isor ke sobse uncha pora, aru prithibi te shanti, bhal karam manu ke!

Prithibi te shanti thaki bole laga icha tu khali manu khan laga ekla nohoi kene Isor laga dudth khan ke bi ase. Jisu Krista jonom hobole laga homoi te, dudth khan tu akash te gorokhia(shepherd) khan ke bi bhal khobor prithibi te shanti tu janai dishe.

Aji khata pora hi ahibi bhabna kuribo, prithibi te shanti laga kotha. Pobitro kotha te koi, Isaiah 11:6-8, sial janwar aru bhera khan iki logote thakibo, bhag khan huru chaguli khan logote ahram kuribo, guru bacha aru bagh bacha iki logote dangor hobo; aru manu bacha pora hi tai khan ke loi kene berabo. Guru aru bhalu bi eki logote ghas khabo; tai khan laga bacha khan iki logote ghumabo; dudh kha bach sap laga gadha usorte khelibo, aru tate hath bi humai kene khelibo. Itu khan bhabna kurile bi mon tu kiman bhal lage? Hosa bi inika hoile kiman bi bhal.

Ekta morom thaka laga desh thakishe, aru itu logote lora kuribole alag desh ahishe. Utu desh khan laga army khan ke adesh kurishe ki itu desh laga sob manu khan ke morai dibole aru desh te jui laga dibole. Kitya itu desh laga army khan lora kurible ahishe, tai khan ke morom pora swagat kurishe utu morom thaka desh pora.

Chutu bacha khan, army khan ke phul di kene aru khushi pora swagat kurishe. Maiki khan tai khan ke hath hilai kene salam koishe. Aru sob mota khan nijor kam kuri thakile bi morom pora hasi kene saishe. Jitya itukhan army jawan khan pora dikhi  she tai khan sob pahorishe tai khan laga sorkar pora ki kuribole pathaishe. Itu nakurikene tai khan bacha khan ke hath te uthai kene, morom kurishe aru gale lagaishe. Tai khan nijor hi  bhab na kuri loishe ki tai aru kitya bi inika morom thaka manu laga desh logote lora nakuribo. Itu bhabna kuri kene, tai khan nijor laga bondukh bi phelai dishe aru tai khan nijor laga desh te wapas jaishe.

Ami khan laga Isor Jisu bi itu prithibi te morom hi dikhabole ahishe. Manu pora taike ekta gal te marile tai dusra gal bi di thakishe. Tai, dushman khan ke bi morom dikhaishe. Tai laga morom hi prithibi  te shanti anishe. Apuni ekbar apuni laga mon, shanti laga rajkumar ke di sabi, apuni khan bi shanti ke mehsus hobole paribo. Inika shanti pora hi apuni laga porivar te shanti anibo, desh te aru pura prithibi te bi.

Oh Isor laga bacha khan, prathana kuribi prithibi laga shanti karone. Aru Jisu Krista laga shanti manu ke janibole dibi. Aru apuni tu pobitro kotha te ashirbad likhi kene thaka tu pabo, “ashirbad ase shanti banai kene rakha manu khan ke”

Aji bhabna kuribole laga pobitro kotha tu hoile Ephesians 1:2 amikhan laga baba Pormeshwar Isor aru Isor Jisu Krista apuni khan ke shanti dibo.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment