Sep 02 –YERUSALEMER SAMADHAN

Geeder Grandh 122:6 Yerushamer Samadhaner vaasa araj karo! Yerushalem thon Prem karevaal Phelavach.

‘Yerusalem’ kajako naamer artha SHANTHIR SHAAR . Yeej shanthi Yerushalemthi pedavethanu sey Yudea, Samaraya ann saari malkenaj phelavacha.

Aathmeek vaagi dekhatho Yerushalem katho thar dall kethanu samajnu. Hanno katho rajero Raj, prabhuro Prabhuj thamaro dallen paalan karnu. Yerushalem apaner vacha chaju Yesu baapu saha apaner dallema simhasan karlen Shanthiro Raj ven vasjavnu. Thamarema seji kunvatho Shanthin devalo Prabhu ken Vor laar aarechko hunder jeevanema sada vuj shanthithi banchanu. Shanthir vaatema chalero, Shanthima banchero ann sethi bhalan rero vajji jada Devethi bhalan rero bhaari avashyak ven cha. Yerushalem sharen Daveed maha Raj Yebuseeya vaalen bhaar kanaken vu vasser saru bhandlinotho. Daveeder peedima vor beta Solomon yek motas Devalen Dever mahima vasu bhando. Vo Devaler sam jannal vogadan Daniel daadema theen haptha prarthana kido. Nehemiah Yerushalemer gheran padagejako godan bhando.

Daad javaju javaju Yerushalemema chajako admisey huner chalethi Dever mahimathi door door vege. Parasiyaval Saddukayaval jannen dhokhar jeevanema chalaye, huner chalethi thodsek bhakthidarevun bataathi Yerushalemer gallivuma maran mardavose katha jath Bhegamlethey. Yesu baapu Yerushalem sharen dekhan rotho rotho hanno ko, ( Luka 19:42)

“Thona malojako yee Daademathoi thaar samadhaner khabaren malam karlastho thon kathraiko aacho; pan abba  vo thaar ankeena aadam cha”.

Aaj Yerushalemer rajyam kunasvatho chako votha antharjaathiyamema vanijya vyaparen karen ann kathraiko manikya ayero jayero karen yek mot pradharshanamer jaag ven cha. Yerushalemen malkema pavithar jaag kethanu balavacha, ann masaj admivo athanu dekhedekher vaasu Aatheracha. Votha avajako se Olivar Jhadethi katejako siluvana ann thelen lersaru ghan padimarach. Athraj koni Yordhan nadimar nathkan Samariyar vaavdimar paanin tannul tannul mol lejavacha. Ajji jasthi Yisraelema chajako jaager ann thara tharar pooler chithravun venchukarach. Dayakaran seji Yerushalemer rajyame vaasu hardelalen vinanthi karo.

Aajethanu Yudar jann kai kelerech katho apaner rajyam pavithar vacha, Messiah ye jageper aathanu apanen paalan karacha. Yudle vaal seji aaj sada vuj prarthana karrech. Vu saha Dev Juno Kararema Bhakthi daarivun demelojako dharshan vencha kaikatho, Yerushalem paran navvo sharernai Vejavacha, Kannavatho navvo Asmaan ann navvo jammi pedavachko janna. Maar premer Dever beti betavo thamar puro dallethi shashvith revaal navvo Yerushalemen dekhe vaasu jaagan renu.

Ajji jada dhyan karen pado; Geeder Grandh 122:7 Thaar Anganema shanthin, Thaar Nanagarima khvaasal veda.

Article by elimchurchgospel

Leave a comment